GAMLE REFERATER

REFERATER


2022


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 118

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 6. december 2022 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud: Jan

1. Godkendelse af forrige mødes referat:

Referatet fra bestyrelsesmøde 117 blev godkendt og underskrevet. 

2. Nyt fra Formanden:

Rettelser til ”Indkaldelse til Generalforsamling” samt til ”Bestyrelsens Beretning” blev gennemgået. 

3. Aktuel status på vinterprogram:

                      Vinterens aktivitetsprogram blev gennemgået.

                      Ordinær generalforsamling d.25/1.

                      Foredragsaften d.15/2.

                      Foredragsaften d. 15/3.

                      Pigeaften d. 4/1, 1/2, 1/3, 5/4.

                      Skrueaften d. 11/1, 18/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 29/3

                      Sune indfører dette i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

4. Model1953:

Sune informerede om restaureringen af klubbens fælles 1953 Nimbus projekt samt økonomien i dette. 

5. Øgede El-udgifter. Kontingent forhøjelse?

Grundet stigende El-udgifter blev kontingent forhøjelse diskuteret. Per vil lave et opdateret budget. 

6. Økonomi:

Per informerede:

Vi har mistet Sparekassen Kronjylland som sponsor. Alle opfordres til at finde nye sponsorer.

Kassebeholdning:             1473,50Kr

Driftkonto:                         38512,44Kr

Etableringskonto:             18709,16Kr

Pt. 123 medlemmer. 

7. Eventuelt:

                      På første bestyrelsesmøde efter den Ordinære Generalforsamling, aftales datoer for bestyrelsesmøder i 2023.

Således opfattet og nedskrevet.

Sune Nielsen


 

Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag d. 12. september 2022 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 117.

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2. – Nyt fra formanden. Henrik gav en opdatering på folderen, som er ved at være klar efter ændringer. Udkast kringkastes for kommentarer. Sune kunne meddele at FB (Facebook) havde lavet en opdatering, der betyder at det nu kun er administratoren der kan lave opslag på siden, og ikke som tidligere, alle brugere. Der behøves kun en, men for at kunne deles lidt om at up-loade materiale, tekst og billeder til vores Facebook-side, har Sune spurgt Martin og Bjarne, om de også vil være administratorer, hvilket de begge indvilgede i.

Punkt 3. – Aktuel status på efterår/vinterprogram.

Onsdag d. 5/10 pigeaften og restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 12/10 fællesspisning (Henrik kontakter Dan for at høre om han vil kokkerere).

Onsdag d. 19/10 klubaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 26/10 klubaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 2/11 pigeaften & restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 9/11 klubaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 16/11 virksomhedsbesøg v/ Lindberg arr. Henrik

Onsdag d. 23/11 klubaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 30/11 klubaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 7/12 pigeaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 14/12 klubaften restaurering af 1953-modellen

Søndag d. 1/1 Nytårsparade

Onsdag d. 4/1 pigeaften restaurering af 1953-modellen

Onsdag d. 11/1 klubaften restaurering af 1953-modellen

Lørdag d. 14/1 julefrokost

Onsdag d. 25/1 Generalforsamling Henrik undersøger mulighederne for at booke Terrassen i Tivoli Friheden?

Punkt 4. – Model 1953 Sune kunne meddele at stumperne er kørt til maler og forventes tilbage omkring jul. Den sidste tid er brugt på at få overblik over de øvrige deles beskaffenhed. Sune gennemgik overslag for renovering og opfordrede til in-put, hvis der var noget der måtte forekomme at mangle.

Punkt 5. – Træftelt samt skilte/banner. Klubben trænger til et telt, idet det tidligere overdække blev beskadiget af vind på træffet i Ry. Der ønskes et større flag/banner til erstatning for det lille, som ikke fylder meget. Der blev diskuteret forskellige modeller telt og til sidst blev det besluttet at indkøbe et en opgave som Bjarne velvilligt påtog sig. Per kontakter vores leverandør af tøj for at høre om de kan tilbyde et banner (beach-flag). Sune roste i øvrigt arrangørerne for selv træffet i Ry i år.

Punkt 6. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 3.126,00 kr Driftskonto: 67.564,81 kr

Etableringskonto: 18.709,16 kr 122 medlemmer

Punkt 7. – Eventuelt. Sune fremviste et eksempel på en karburator, han havde haft i ultralysscanneren og fundet en usynlig utæthed på, der tidligere havde været loddet. Lodningen holdt imidlertid ikke til turen i ultralysscanneren, men efter mødet med Sunes loddekolbe, er karburatoren nu atter tæt. Atter synes det bekendt at detaljer kan gøre forskellen.

Næste møde:

Møderækkefølgen er herefter: Per, Jan, Henrik, Martin, Bjarne, Peter, Sune


Retur til forsiden

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 116 i Aarhuus Nimbus Klub

torsdag den 9. juni 2022 kl 19:00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Ingen afbud.

Punkt 1. Godkendelse af forrige mødes referat. Referatet godkendt.

Punkt 2. Nyt fra formanden.

På forslag fra Brian Sørensen blev det diskuteret hvilken forkortelse, der skal anvendes for klubbens navn: ANK eller AaNK. Der var både for og imod for begge udgaver men nogen enighed opnåedes ikke indenfor mødets forløb og svaret står fortsat hen i det uvisse, hvorfor det således følgelig er frit for enhver.

Den Sidste Tur www.mcbegravelser.dk en uopfordret henvendelse der hænges op i klubben efterfølgende.

Punkt 3. Aktuel status på sommerprogram. Blandt andet følgende blev diskuteret :

Sune fortalte om turen til Vedelslund flot og større område og bedre organiseret end tidligere. Rigeligt med toiletter og bedre adgangsvej. Ca. 12 deltagende fra ANK/AaNK hvoraf 7 deltog på Nimbus øvrige på andre mærker. Mange flotte køretøjer igen. Næste tur onsdag den 15/6 hvor vi mødes i Tranbjerg for tur ud i sommerlandet slut v/ ANK/AaNK i True. Søndag den 19/6 Kulturdag i Randers er aflyst. Onsdag den 22/6 - klubaften. Onsdag den 29/6 grillaften og blad pakning og distribution. Arrangementer i juli måneds onsdage opfordres interesserede medlemmer til at påtage sig. Tur til Fenrishus (der har henvendt sig og derved udvist interesse) kan være torsdag den 7/7. DNT-træf den 2/8-7/8. Lørdag den 27/8 kørsel med Birkebakkens beboere. Lørdag den 3/9 garagebesøg v/ Frank og Martin nærmere følger. Søndag den 11/9 tur til Høj Stene (gravmonument). Onsdag den 14/9 Solnedgangstur. Pigeaftener hver den første onsdag i måneden juli måned således muligvis undtaget og august ændret til den 10/8 grundet DNT-træffet. Onsdag den 24/8 og onsdag den 31/8 klargøring til maler af Nimbus projekt 2. Onsdag den 17/8 aftentur. Onsdagene den 21/9 og 28/9 er klubaftener. Søndag den 25/9 kom på hvad du har frit valg af MC. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at følge endeligt program på klubbens hjemmeside samt løbende at orientere sig via opslag i nyhedsgruppen mv. udsendt fra Sune. Bestyrelsen minder venligt om at det altid står medlemmerne frit at annoncere en tur og Sune vil altid være behjælpelig med at annoncere aktiviteten. Det skulle sikre videst muligt adspredelse i programmet. Efterårsprogrammet blev kort vendt.

Punkt 4. Ny introfolder.

Henrik kunne berette at korrektur er under udarbejdelse det er pludselig begyndt at gå stærkt fremad nu også med opsætningen, som har trukket ud. Meget af teksten er på plads.

Punkt 5. Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 2.226,- kr Driftskonto: 77.539,12 kr

Etableringskonto: 18.709,16 kr 121 medlemmer

Punkt 6. Eventuelt.

Sponsorer pt. 5 vi kunne godt bruge nogle nye og/eller flere.

Møderækkefølgen er herefter: Sune, Per, Jan, Henrik, Peter


Retur til forsiden

 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 115 i Aarhuus Nimbus Klub

torsdag den 31. marts 2022 kl 19:00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Peter Malund

1, Godkendelse af forrige mødes referat – referatet blev godkendt og underskrevet

2. Konstituering af bestyrelsen

Henrik Lahn Hansen formand, Sune Nielsen næstformand, Per Tage Hansen kasserer, Jan Wulff sekretær, Peter Malund, Martin Møller Hansen og Bjarne Kristensen aktivitetsudvalg.

3. Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

Ikke meget aktivitet pt. Henrik havde fået en henvendelse fra plejehjem i Kjellerup om kørsel med beboerne. Det blev drøftet men bestyrelsen enedes om at plejehjemmet ligger udenfor vores naturlige geografiske område. Henvendelsen søges videregivet til andre mere nærliggende klubber.

Evaluering af generalforsamlingen: qua den dårlige akustik og opfordringen fra deltagerne på generalforsamlingen vil vi næste år gøre brug af mikrofon og højttalere. Det blev drøftet og aftalt at gen-introducere artiklerne i klubbladet om ’Hvem er hvem/vi’. Sune og Bjarne indleder med første artikel. Ros til Terrassen for et fint arrangement – næste år får medlemmerne mulighed for at påvirke menuen, således at medlemmer, der ikke måtte ønske fisk/svinekød/andet eller eksempelvis ønske vegetarmenu tilgodeses i videst muligt omfang.

4. Aktuel status på forår / sommerprogram

Aktivitetsoversigt forår/sommer 2022 blev omdelt og diskuteret med konstruktive input til optagelse i programmet. Bestyrelsen enedes om at tilstræbe mindst én månedlig onsdags- og søndags-køretur i klubregi. Dette vel at mærke udover øvrige aktiviteter af forskellig art ligeledes arrangeret i klubregi. Aktiviteter til klubaftener indgik tillige i diskussionen og blev tilføjet programmet. Derudover drøftedes andre arrangementer af forskellig relevans. Sune vedligeholder fortsat klubbens hjemmeside med opdateret aktivitetskalender samt informerer i nyhedsgruppen og på klubbens Facebook-side som hidtil. Turforslag som indleveret på generalforsamlingen undersøges fremover, ligesom Bjarne Kristensen undersøger nærmere omkring miniature-togbane i Hornslet mhp. tur dertil. Sune er tovholder for aktivitetskalenderen i sin egenskab af rollen som web-master, men må have rettidige input for annoncering.

5. Nye medlemmer. Ny introfolder

Ny introfolder blev diskuteret i såvel indhold som format og Henrik følger op og kringkaster tekstforslag for videre bearbejdning. Der er enighed om at essensen bør være appetitvækkende og inspirerende.

6. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning 1.757,- kr. Driftskonto 79.134,87 Etableringskonto 18.709,16 – pt. 123 medlemmer

3 medlemmer i restance pr 15/1. Alle får fremsendt klubblad og 2 med en sidste venlig erindringsskrivelse for indbetaling af kontingent. Sker dette ikke, ekskluderes medlemmerne herefter – således besluttet i bestyrelsen på dette møde.

7. Eventuelt

Sune udbad sig billede af de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så han kan opdatere klubbens hjemmeside med billeder af den siddende bestyrelse.

Herefter blev der trakteret med hjemmebragt brød og kage samt kaffe.

Næste møde:

Møderækkefølge: Peter, Sune, Per, Jan, Henrik, Bjarne og Martin

Referent: Jan Wulff


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

26. ordinære generalforsamling

Tirsdag den 22.marts 2022, kl.19.30

 Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der deltog 52 personer

Henrik bød velkommen til de fremmødte og udtrykte stor glæde over de mange fremmødte foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet da der er indkaldt i strid med vedtægterne, årsagen hertil skyldes Covid-19. indkaldelsen var i december, blad nr. 105. Dan foreslog at generalforsamling blev gennemført såfremt de fremmødte kunne stemme for dette, enstemmigt vedtaget at gennemføre.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valgt af referent

Wilhelm Krogsdal valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 105, december måned 2021, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået.

Henrik nævnte at flere ting måtte aflyses pga. Covid-19, såsom møde på Rådhuspladsen, generalforsamlingen måtte udskydes, åbning af Tivoli Friheden blev aflyst

Småt med medlemmer til klubaftner, kun 10 måtte mødes, værksted blev renoveret af nogle ihærdige ildsjæle.

Sune fortsatte og nævnte adskillige ting, såsom ny belysning på værkstedet, der blev afholdt filmaften, Årstræf 2021 blev aflyst, Himmerland Nimbus Klub arrangerede et

Mini træf på Djursland. Restaurering af vores 1953 blev igangsat og stoppet og blev senere på året fortsat.

Nyhedsgruppen har været meget brugt i den svære tid.

Jan kunne berette om det manglende sociale samvær, ligesom man ønske flere input fra medlemmerne vedr. aktiviteter. De der giver input behøver ikke nødvendigvis også at være den der står for aktivitet, kontakt aktivitetsudvalget.

Der var et par indlæg vedr. bestyrelsens beretning. Bjarne ønskede oplyst om hvor nye medlemmer der var meldt ind i klubben og hvordan aldersfordeling er. Svaret var 10 nye, men vi har pt. ikke en klar aldersfordeling. Henrik oplyste, at alle medlemmer er blevet bedt om at meddele sin alder, men kun få har reageret.

Redaktørens beretning:

Vi har, som aftalt, udsendt 4 numre af bladet, vi har et fantastisk trykkeri, indholdet har været tilfredsstillende med mange gode input.

Dan fortsatte med lidt nostalgi, for år tilbage, når et medlem skrev noget til bladet gav man stafetten videre til et nyt medlem osv. Det døde ud på et tidspunkt, men måske kan det genoplives.

Dan udtrykte stor tak til Brian, han er rygraden i forbindelse med bladet.

Beretning godkendt med applaus.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Otto W ønskede oplyst hvorfor der for kontingent indtægt var et beløb og i noter et andet. Per kunne oplyse, at for overskuelighedens skyld skal være en sammenhæng og er som følger, efter ud faktureringen i december er der i løbet af året modtaget kontingent for yderligere 10 medlemmer.

Endvidere ønskede Otto W oplyst hvorfor der ved projekt 2 i regnskabet er angivet 0 kr. men i note 3 er der angivet 1.348 kr. Sammenhængen her er som ved kontingentet.

Det er rent regnskabsteknisk.

Herefter blev regnskab sendt til afstemning.

Enstemmigt godkendt med stor applaus.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2023) samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Sune Nielsen                  modtager genvalg

Henrik Hansen                modtager genvalg

Hanna Frühstück             modtager ikke genvalg

Wilhelm Krogsdal            modtager ikke genvalg

Martin Møller Hansen foreslået

Bjarne Kristensen foreslået

Da der ikke var andre kandidater blev Sune, Henrik, Martin og Bjarne valgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Anette Rasmussen       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Anette Rasmussen genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Sune bad om ordet og oplyste at han nu var kommet i museumsudvalget i Horsens og her mangler vi opsynsmænd og det er et spændende job, man skal fortælle om Nimbus osv. Dan laver vagtplaner.

Årstræf 2022 som foregår i Ry i perioden 2-7.augst 2022, jeg (Sune) har lovet at stå for konkurrence og køretur.

Vi mangler input til Vores Facebookside, I opfordres til at lave mange små opslag på siden.

Åbning af Tivoli Friheden er aflyst i år på grund af store ombygninger, men vi er velkomne næste år. Vi sætter så sæsonen i gang den 14.april vi mødes i klubhuset, spiser pølser og brød hertil måske en øl eller vand, derefter køres der en tur og vi vender tilbage til klubben til kaffe og en god snak.

Kaj S P ønskede at høre mere om Classic TT & Motor Event i Ebeltoft og Ring Djursland.

Wilhelm orienterede kort om emnet, da der stadig arbejdes med sagen. Dog ligger det fast, at der udelukkende kommer Nimbusser på Maltfabrikkens område, afhængig af antallet tilmeldte skal der måske også placeres Nimbusser ved Fregatten. Vi arbejder fortsat på projektet og efterhånden vil Sune skrive om det i nyhedsgruppen.

Frank H informerede om Festival på Værket i Randers 16.-19.juni, her kunne det også være en ide om der kunne trylles Nimbusser frem.

Der var flere at de fremmødte medlemmer som havde besvær med at høre de enkelte talere så derfor kommer der lydudstyr til næste års generalforsamling.

Dan afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Henrik.

Henrik gennemgik regler for tildeling af Guldnål til medlemmer i Aarhuus Nimbus Klub. Herefter takkede Henrik de afgående bestyrelsesmedlemmer Hanna Frühstück og Wilhelm Krogsdal for en stor indsats i klubben og overrakte herefter diplom og guldnål til Wilhelm under stående applaus.

Da Hanna ikke var til stede vil overrækkelse til hende finde sted på et senere tidspunkt

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

 

       ---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 114

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 01.02.2022 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Hanna Frühstück og Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.113 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Ny dato for den udsatte generalforsamling er fastsat til tirsdag den 22.marts 2022 kl.19.30, Terrassen, Tivoli Friheden. Fællesspisning kl.18.00.

Der udarbejdes forskellige lister som skal medbringes til generalforsamlingen, aktivitetslister og kagelister med datoer.

Sune medbringer mikrofonsæt.

Henrik har modtaget en mail samt en opringning fra Hans Pallesen vedr. et arrangement i Ebeltoft samt Ring Djursland den 13.-15.maj 2022. Det handler om Classic mc løb på Ring Djursland samt stor udstilling i Ebeltoft samt en særlig udstilling af NIMBUS på Maltfabrikken. Bestyrelsen bearbejder nu den modtagne mail, endvidere tager Henrik en snak med Hans Pallesen.

3.Aktuel status på program for forår/sommerprogram 2022

Forårsprogrammet er udarbejdet til ultimo marts måned, men på grund af aflysninger af forskellige aktiviteter er der flere ændringer, men aktivitetslisten på hjemmesiden vil snarest blive tilrettet med ny aktiviteter. Bl.a. kan nævnes at åbning af Tivoli Friheden sker Skærtorsdag den 14.april, Henrik tager kontakt for at høre om vi stadig er aktuelle i forbindelse med åbningen. Wedelslund er igen aktuel Grundlovsdag den 5.juni. Old Timer løbet i Gråsten den 28.05. er også aktuel.

Sune tilretter aktivitetslisten på hjemmesiden.

4.Model 1953

Efter flytning/om rokering af de store maskiner samt en ny drejebænk, ryddes der op på værkstedet onsdag den 2.februar, når dette arbejde er gennemført findes alle stumper for ovennævnte model frem og renovering af de enkelte dele går i gang.

5.Salg af drejebænk

Efter modtagelse af en større drejebænk skal den mindre sælges, derfor skal alt tilbehør findes frem og drejebænken skal klargøres til salg. Den vil som udgangspunkt blive udbudt til salg mellem klubbens medlemmer.

6.EL-NIMBUS

Jan havde bedt om at dette pkt. kom dagsordenen, da emnet figurerer på de sociale medier. Ikke fordi vi her og nu skal blandes i projektet, men vi skal holde øje med hvad der sker. Jan viste en optagelse på nedenstående link med udtalelser fra de implicerede parter. Link til  Home Page (nimbus-motorcycles.com)

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.057,00 kr.

Driftskonto                70.818,82 kr.

Etableringskonto        18.709,16 kr.

Pt. 124 medlemmer, der er i 2022 indmeldt 2 nye medlemmer, supergodt.

Der er pt. 10 kontingentrestancer

2 sponsorer har endnu ikke betalt.

8.Eventuelt

Henrik forespurgte om det kunne tænkes at være en god ide at lave forsøg med at køre med medlemmer, der har solgt deres Nimbusser og derfor ikke mere er selvkørende. Jan udtrykker stor hyldest til Henrik for hans forslag om kørsel af ex-Nimbus-ejere og derefter fint at bemærke at bestyrelsen begejstret tog vel imod initiativet og overvejer dette.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen.

Referat: Wilhelm Krogsdal


REFERATER

2021

Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 113

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 09.11.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.112 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden, herunder indkaldelse til generalforsamling 2022

Tidspunkt for generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 25.januar 2022 på Terrassen, Tivoli Friheden. Det var ikke muligt at få onsdag den 26.

Forberedelse til generalforsamlingen er igangsat. Indkaldelsen kommer i december nummer af bladet.

Henrik har fået en henvendelse fra firma AutoDoc som ønsker en annonce på vores hjemmeside. Firmaet sælger diverse artikler til biler og mc. Klubben har modtaget 4 artikler som vi vil prøve at sælge i klubben, det drejer sig om fedtpatroner, Benzin additiver, Rens 3 samt rens 1 B. Produktbeskrivelser er ophængt i klubben.

Sune undersøger hvordan annonceringen kan foregå på hjemmesiden og taler derefter med firmaet, herefter fastsættes annonceringsprisen.

Corona er stadig ikke overstået, efter seneste pressemøde fra myndighederne har bestyrelsen truffet følgende beslutning: ingen håndtryk, brug håndsprit og optræd på en naturlig måde.

Sker der ændringer i de anbefalede restriktioner, tager bestyrelsen det op igen.

3.Aktuel status på program for vinter 2021/2022

Vinterprogrammet slutter den 31.03.2022 og indtil nu er der planlagt en del aktiviteter, såfremt der ikke er aktiviteter på onsdage anføres disse som klubaftner/værkstedsaftner.

Hanna ajourfører listen/oversigten og rundsender i aktivitetsudvalget.

4.Model 1953, stumper/pris findes

Et par af vore medlemmer har vist interesse, alle stumper skal findes og samles. Henrik og Sune tager kontakt til de interesserede i den rækkefølge som de har henvendt sig. Pris, salg og vilkår skal naturligvis aftales.

Spørgsmålet er om det skal være et projekt i vores regi eller hos den der køber. Det besluttes efter samtalerne.                             

5.Stumper findes frem til auktionsaften. Auktionarius findes

Dan Zachariassen som auktionarius.

Stumperne findes frem først i kommende uge, måske allerede i weekenden, alle varer placeres på vore lifter, der sættes pris på de enkelte varer.

I øvrigt er der en lift til salg, den har klubben fået sammen med andre effekter fra Bent Thomsen.

6.Deltagelse i Motorhistorisk Årsmøde

Klubben har modtaget invitation til Årsmøde den 27.november 2021.

Efter en del debat besluttede bestyrelsen, at vi ikke deltager. Sune sender jo alt materiale vi modtager fra organisationen.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.337,00 kr.

Driftskonto                52.114,15 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                                

Pt. 122 medlemmer, der er i 2021 indmeldt 10 nye medlemmer, supergodt.                                                    

Flere medlemmer har forespurgt om klubben vil modtage betaling via MobilePay, Per kunne oplyse, at der er omkostninger i den forbindelse, nemlig 49,00 kr. pr. måned samt et transaktionsgebyr på 75 øre pr. transaktion og det uanset om det er 5 kr. eller 200 kr. Bestyrelsen overvejer, men indtil videre stadig kun kontanter, (dog ikke 25 ører).

8.Eventuelt

Opfordring til alle medlemmer der har det store emblem, venligst meddel Henrik, hvilket nummer I har.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 112

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 31.08.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381

Hele bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen var til stede.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.111 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

Enighed om at fortsætte uændret:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Virkelyst Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund, Jan H Wulff

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen.

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen og jubilæet

Formanden havde ikke de store nyheder, nævnte dog, at vi er kommet i gang med klublivet, der er foretaget flere køreture bl.a. solnedgangstur til Knud Sø og det med godt vejr.

Jubilæet forløb meget godt, det var hyggeligt samvær og der var god tid til en god snak medlemmerne imellem og så blev der serveret pølser mv.

Kl. 14.00 var der afgang til Savvaerket, 26 Nimbusser kørte afsted med Sune som leder gennem smukt og skønt landskab, samt mindre byer, en meget veltilrettelagt tur.                 

Jubilæumsmiddagen, bestyrelsen enige om, at maden var under niveau. Bøf, kartofler og sovs, intet tilbehør og tilmed var maden stort set kold. Bestyrelsen enig om, at Savvaerket skal have en tilbagemelding om vores utilfredshed.

Sune tager kontakt til Rasmus.

4.Aktuel status for efteråret 2021                                                

Aktivitetsudvalget nævnte, at man uddelte spørgeskemaer på generalforsamlingen, desværre kom der ikke mange udfyldte tilbage, dog få gode forslag til såvel efterår 2021 samt til sommeren 2022.

Hanna foreslog, at man lavede en søndagstur med frokost på en kro, hvor alle har mulighed for at deltage, enten på Nimbus eller i bil, det vil kunne skabe noget sammenhold/fællesskab, man kan prøve uanset årstid.

På baggrund af udmelding fra et par medlemmer om ferielukning af klubben i juli måned, nævnte bl.a. Per, at det jo står alle frit for, at arrangere ture i juli måned. Sune supplerede, at der kan jo laves 3 ture, evt. med opslag på Face Book. Sune skriver noget til næste blad om hvordan man slår op på klubbens Face Book side.

Program for efteråret 2021 er under udarbejdelse, fællesspisning første onsdag i november (3.11.) Juleafslutning, klubaftener som jo også kan bruges som værkstedsaftener.

5.Model 1953, samt værkstedsaftener

Model 1953, her kunne Sune oplyse, at han skriver på opslagstavlen om hvad der skal laves fremover vedr. model 1953, vi er et godt på vej, først skal alle dele der skal males gøres klar til maler, herefter kan vi gå i gang med motor osv. Der sker dog ikke så meget i år, men når efterårskalenderen kommer ud kan vi se om der er ledige onsdage til værkstedsarbejde.

6.Færdiggørelse af værkstedet, el-installation herunder lamper og stikkontakter

Peter forventer, at kunne færdiggøre arbejdet i weekenden 11/12.september 2021.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning          981,00 kr.

Driftskonto                76.215,08 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                               

Pt. 120 medlemmer                                                      

Per supplerede, alle udgifter vedr. jubilæet samt generalforsamling er medtaget, dog ikke udgifterne vedr. Savvaerket som andrager ca. 12.000 kr. Samlet omkostning i alt ca. 20.000 kr.

Alle medlemmer skal have krus, evt. overskydende krus kan sælges til interesserede for 75,00 kr. pr. stk.   

Per bad Sune forhøje prisen for T-shirts med 10,00 kr. på hjemmesiden.

På generalforsamlingen var der forespørgsel om hvorfor klubbens inventar, værktøj og maskiner ikke er værdifastsat. Bestyrelsen drøftede sagen og vi er enige om, at fortsætte uden værdifastsættelse.

Per har modtaget brev fra Erhvervsstyrelsen vedr. fornyelse af CVR nummer, det skal ske hvert 3. år for frivillige foreninger. Per klarer forlængelse.

8.Eventuelt

Vort medlem i Tyskland, Stefan Weinberger ønsker at lave en kalender til Aarhuus Nimbus Klub og ønsker derfor billeder fra klubben, da vi ikke rigtig ved hvad det generelt går ud på tager Sune kontakt til Stefan.

Næste møde: tirsdag den 9.november 2021 kl.19.00 i klublokalet, Peter står for arrangementet.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klubs

25. ordinære generalforsamling

Søndag den 15.august 2021, kl.16.00

 

Sted: ”Savvaerket” Søren Nymarksvej 8A, 8270 Højbjerg

Der var fremmødt 45 personer.

Der blev afholdt et minuts stilhed for Dan Kristensen og Trolle Hartvig Hansen som er gået bort siden seneste generalforsamling.

Henrik bød velkommen til de fremmødte og foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet da der er indkaldt i strid med vedtægterne, årsagen hertil skyldes Covid-19. indkaldelsen var i juni, blad nr. 103. Dan foreslog at generalforsamling blev gennemført såfremt de fremmødte kunne stemme for dette, enstemmigt vedtaget at gennemføre.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valg af referent

Wilhelm Krogsdal foreslået og valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz foreslået og valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr.101, december måned 2020, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af Henrik og Sune.

Henrik uddybede vedr. årets køreture, arrangementer statistik, information, bestyrelsen og andre. Henrik opfordrede medlemmerne til at fremkomme med forslag om aktiviteter herunder køreture, aktivitetsudvalget har udarbejdet et skema, her kan man skrive ønsket: søndagsture, onsdagsture garagebesøg, foredrag, andre ideer, pigeaftener, men fælles for alle forslag er, at man skriver sit navn, Telefonnummer, mailadresse og hvem der skal stå for aktiviteten, det er aktivitetsudvalget der planlægger hvornår aktiviteterne skal foregå. Har aktivitetsudvalget behov for hjælp henvender man sig til forslagsstiller.

Sune uddybede vedr. projekter med model 1937 som efter færdiggørelsen blev solgt til et medlem og model 1953 som det næste projekt som nu er i indledende fase.

Skema vedr. forslag til aktiviteter omdelt.

Brian rettede en appel til bestyrelsen, nemlig, at man slettede klubbens lukning i juli måned og brugte denne til at foretage køreture, da det er en måned hvor det er dejlig lyst meget længe.

Henrik oplyste herefter, at det tages med til næste bestyrelsesmøde.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter. Blev også vist på storskærm.

Per fremhævede bl.a. at vi stadig har jubilæumsbogen, der blev trykt i forbindelse med klubbens 20 års jubilæum, det er et klenodie som alle bør eje, så en kraftig opfordring til køb.

Brian spurgte ind til nedgangen i indtægter for sponsorer. Per kunne berette, at klubben har mistet 2 sponsorer, nemlig Aros og et rejsebureau som har indstillet aktiviteterne pga. Corona.

Jørn spurgte om klubben havde modtaget beløbene som var lovet i forbindelse med aftalen, hertil svarede Per ja, men herefter blev aftalen ophævet.

Flemming ønskede oplyst, hvorfor værktøjet på værkstedet ikke er værdi sat og dermed med i regnskabet.

Per svarede, klubben har nu et CVR nr. men vi indsender ingen regnskaber, så vi mener, at regnskabet skal vise så lav en værdi som muligt, derfor er værktøjet ikke medtaget. Men måske vi skal overveje en værdifastsættelse.

Christian D forstod ikke, at værdien af klubbens Racer både var anført under aktiver og passiver. Per forklarede, at værdien skal angives begge steder, som indtægt og derefter som passiv, da det er en del af egenkapital som skyld til virksomheden.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Herefter blev regnskabet sendt til afstemning.

Enstemmig godkendt med stor applaus.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2022) samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Per T Hansen   modtager genvalg

Jan H Wulff      modtager genvalg

Peter Malund   modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater, blev de alle genvalgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Bent Jacob Hessellund       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Bent Jacob Hessellund genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Herefter blev der afsunget en sang.

Auktion over emaljeskilt, den heldige byder og køber Ole Thykjær måtte betale 475,00 kr. for skiltet.

1 pose 25 ører blev bortauktioneret med et hammerslag på kr. 100,00.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

 

       ---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 111

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 15.06.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Jan H Wulff

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.110 godkendt og underskrevet.

Der var dog en enkelt rettelse til referatet pkt.8, 1. linje. Sidevognen blev solgt til et medlem i Spanien, skulle rettelig være til en person i Spanien.

2.Nyt fra formanden

Henrik havde ikke så meget til dette punkt, da der i meget lang tid har været har været restriktioner med begrænset antal, der måtte samles, men efter de forskellige lempelser har der dog været fint fremmøde, hvilket er glædeligt.

DNT har afholdt generalforsamling, der deltog flere medlemmer fra Aarhuus Nimbus Klub. ”Købmanden” Henrik Andersen orienterede de fremmødte medlemmer om, at der vil blive afholdt 3 events, kunne være, at vi kunne tilmelde os hurtigt, Henrik tager kontakt. Det kunne være en god promovering af DNT samt vores klub.

3.Generalforsamlingen 2021.indkaldelse i bladet

Indkaldelsen skal i juni bladet, Henrik sørger for indkaldelsen.

Det er besluttet, at generalforsamlingen afholdes i forbindelse med 25 års jubilæet og det sker den 15.august 2021.

Der er indhentet tilbud på lokaler og mad til den store dag, men ved en grundig behandling af dette tilbud, mener bestyrelsen at prisen ligger i overkanten. Vi besluttede, at Per retter henvendelse til et andet sted, så vi afventer lige en tilbagemelding fra Per. Sune forsøger at kontakte Rasmus fra Savværket.

4.Aktuel status for resten af sommeren til og med september                                                

Hanna har udarbejdet program til og med august måned. Der er planlagt pigeaften den 1.september. Henrik havde fremsendt oplæg til aktivitetsudvalget med bl.a. oplysning om turledere til foreslåede ture, madpakketure og onsdagsture Oplægget vil blive medtaget til generalforsamlingen. Sune havde forslag om en tur til Hovedgård til et ombygget landbrugshjem som nu er en købmandsbutik med web adresse: kaffedåsemuseum.dk.

5.25 års jubilæum. Generalforsamling og afholdelse af jubilæum samme dag, program

Dagens program er tredelt. Henrik havde til mødet fremsendt oplæg til dagens forløb. Oplægget var godt og de enkelte aktiviteter var tydeligt beskrevet og der var tilslutning fra bestyrelsen.

Per fremlagde i den forbindelse klubbens økonomi, som der vil blive redegjort for under pkt.7.

Møde i klubben kl.12.00, hvor der serveres pølser og drikkevarer og der foretages indvielse af det ommøblerede og opdateret værksted. 

Fællestur, med afgang fra klubben kl. 14.00. Sune tilrettelægger turen som ender det sted, hvor vi afholder generalforsamling og senere skal indtage jubilæumsmiddagen.

Generalforsamlingen foregår fra kl.16.00. Indkaldelse i bladet som udkommer i juni.

Under middagen vil der blive afholdt en auktion over et emaljeskilt, der blev i sin tid fremstillet 50 stk.                                    

6.Merchandise, hjemmeside opdateres

Henrik opfordrede til, at vores hjemmeside vedr. merchandise bliver opdateret, der vises bl.a. et billede af et tidligere medlem.

Sune tager sig af opgaven.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning          2.659,00 kr.

Driftskonto                85.400,52 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                               

Pt. 118 medlemmer

8.Eventuelt

Fremtidig afholdes alle bestyrelsesmøder i klublokalet.

Sune opfordrede til deltagelse i Hylke Veterantræf og hængte samtidig plakat op for dette træf.

Næste møde: Afventer dato.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 110

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 12.04.2021 kl.19.00, True Byvej 7, 8381 Tilst

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.109 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Henrik havde ikke så meget til dette punkt, da der i meget lang tid har været begrænsninger i forbindelse med deltagelse, dog har der været lidt gang i aktiviteterne på værkstedet. Ja lidt har jo også ret.

3.Generalforsamling, hvad gør vi?

Vi forventer, at der kommer nyt fra regeringen, når der tages hul på planerne vedr. mere genåbning efter den 21.maj, bl.a. i forhold til indendørs aktivitet bl.a. i Tivoli Friheden.

Sune foreslog, at det eventuelt kunne slås sammen med jubilæumsfesten. Peter nævnte, at det så vil blive en lang dag.

Hanna oplyste, at det evt. kunne afholdes ved Ole Kristensens søn Rasmus, der er eventmanager og har store lokaler til rådighed. Sune ringede straks til Ole og der blev hurtigt aftalt et mødetidspunkt til den 14.april.

Vi må dog afvente regerings udspil.

4.Aktuel status for forårs/sommerprogram. Udendørs opstart

Udendørs er forsamlingsforbuddet er 25 personer.

Sune har opdateret hjemmesiden så der til udgangen af maj måned er angivet værkstedsaftener med max 5 personer, primært til medlemmer som skal have klargjort Nimbussen til forårskørsel eller til reparationer. Tilmelding til Henrik.

Der kræves også lidt oprydning på værkstedet, der mangler også en del vedr. udførsel af strømopgaver.

Vi er også klar med udendørsaktiviteter og der blev planlagt følgende:

Søndag den 9.maj tur til den ”Genfundne Bro”

Søndag den 30.maj tur til Hou Havn

Onsdag den 16.juni tur til Norsminde Sluse

Søndag den 20.juni tur til Ebeltoft, vi undersøger forholdene vedr. spisestedet ”Mellem Jyder” og Ebeltoft Gårdbryggeri.

Onsdag den 30.juni garagebesøg ved Hanna og Brian

Nærmere om de planlagte aktiviteter bekendtgøres på hjemmesiden.

5.25 års jubilæum

Oprindelig planlagt til 5.juni, men det holder antagelig ikke stik. Vedr. dette emne kom der mange input, nemlig: mulighed for at indvi det renoverede værksted på behørig vis med servering af pøser mv. derefter køre en tur til et sted hvor vi kan afholde generalforsamlingen med efterfølgende spisning, se pkt.3.

Bestyrelsen har tidligere drøftet forslag om uddeling af en gave til medlemmerne i anledning af jubilæet, nemlig et krus med klubbens logo, Per fik mandat til fortsat at arbejde med emnet, indhente pris og vilkår.

6.Velkomstfolder

Henrik tager snarest kontakt til Dan for aftale om møde (Dan, Hanna og Henrik) i den forbindelse foreslog Sune, at det antagelig var en god ide, at det blev ved Hanna og Brian, Brian har styr på om vi har alle billeder.

7.Afslutning på ombygning af værksted

Arbejdet er næsten afsluttet, der mangler lidt finish hist og her ligesom elinstallationerne skal på plads med ny belysning i loftet. Pris for ombygningen andrager et sted mellem 4 og 6.000 kr.

Sune som har været tovholder på projektet kunne meddele, at der er udført et stort stykke arbejde af nogle af klubbens ildsjæle.

Svend har doneret en del materiale samt været behjælpelig med bortskaffelse af affald. Henrik sørger for en erkendtlighed til Svend

Keld har rengjort klublokalet som i øvrigt trænger til en opdatering.

Kulgrillen er afgået ved døden, vi skal se os om en gasgrill.

Sandblæseren har også fået en opdatering, ny rude, dyser og motor.

I forbindelse med oprydning på værkstedet er der en del ting som vi forventer skal sælges på intern auktion.

Peter foreslog, at værktøjet på de 3 arbejdspladser bliver forsynet med farver, så det efter brug lander de rigtige steder. Vi overvejer.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Sidevognen er nu solgt til et medlem i Spanien for 3.000 Euro samt 300 Euro i fragt. Et Godt salg

Kassebeholdning          2.775,00 kr.

Driftskonto                 91.484,27 kr.

Etableringskonto         19.709,16 kr.

Pt. 114 medlemmer.

9.Eventuelt

Sune har modtaget en opfordring fra Ole Kristensen om at klubbens Facebookside er oversvømmet af opslag fra Motorhistorisk Samråd og han beder Sune om, at det bliver slettet, det har Sune så gjort.

Sune har efterfølgende opfordret medlemmerne til at slå noget op på vores side, projekter om renovering mv. det er der så allerede 2 medlemmer som har benyttet sig af denne opfordring.

Sune er på vej ind i udvalget for Nimbus Museet.

Wilhelm bad Sune om, at få seneste version af vores vedtægter lagt på Facebook siden.

Næste møde: Medio maj måned i klubhuset, afventer dato.

Henrik havde medbragt 2 dejlige skærekager.

Referat: Wilhelm Krogsdal


REFERATER

2020


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 109

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 9.november 2020 kl.19.00, klubhuset, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Per T Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.108 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Vi er kommet godt i gang trods de voldsomme begrænsninger på forsamlingsantal.

3.Generalforsamling 27.januar 2021, hvad gør vi?

Henrik har haft kontakt til Tivoli Friheden, hvor restaurantchefen meddelte, at alt gik efter planen, jf. reglerne for forsamlinger var overholdt, men 14 dage senere meddelte restaurantchefen, at forsamlingsforbuddet var ændret, derfor er det ikke muligt at afholde generalforsamling, som det ser ud nu.

Bestyrelsen har besluttet, at der indkaldes til generalforsamling på normal vis, dog med forbehold, da Corona kan komme i vejen. Datoen for tilmelding for deltagelse og spisning har vi fastsat til den 10.januar 2021. Vi afventer melding om hvad der sker efter den 22.november, hvor begrænsningen på 10 fastholdes eller udvides, eventuelt sker der andre ting.

4.Aktuel status for efterårs/vinterprogram                                               

Bestyrelsen fastholder klubaftener med deltagelse af max 10 personer resten af året. Hjemmesiden er opdateret. Sker der ændringer på max antal den 22.novermber justerer vi selvfølgelig på det.

5.Velkomstfolder

Henrik har talt med Dan om folderen og bestyrelsen besluttede, at Hanna og Henrik sætter sig sammen med Dan så processen kan køre videre.

6.Indretning af værksted

Der arbejdes videre med projektet.

7.25 års jubilæum

Der arbejdes videre med projektet.

8.Model 1954

Renoveringen er godt i gang, hjul med fælg, nav og eger er i god stand, stellet er ok, skærme er ok. Dynamo er adskilt og anker sendt til omvikling. Motor er delvist adskilt, forgaffel adskilt, men der er stadig en del arbejde med øvrige dele.

Henrik og Sune udarbejder budget på omkostninger i forbindelse med renoveringen.

9.Klubbens aktuelle økonomi

Efter oplysninger fra kassereren er økonomien således:

Kassebeholdning     2.055,00 kr.

Driftskonto             65.284,01 kr.

Etableringskonto     19.386,54 kr.

Pt. 116 medlemmer

To medlemmer udgår pr. ultimo december 2020.

10.Eventuelt

Intet.

Næste møde: tirsdag den 2.februar 2021. kl. 19.00 hos Peter

Peter havde til mødet medbragt lækkerier, brød, pålæg og ost, dertil nød vi kaffen og nogle en enkelt pilsner.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 108

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 17.august 2020 kl.19.00, hos Wilhelm

Afbud fra Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 107 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Dans Nimbusracer som vi købte for 1 kr. er nu synet, om registreret og forsynet med historisk nummerplade.

3.Coronavirus og genopstart efter denne

Med de nuværende regler kan vi starte igen, vi har i august gennemført et par samlinger og efter turen til Brabrand Engsø den 26.august, kan vi som det ser ud nu, begynde med klubaftener igen.

4.Aktuel status for sommer /efterårsprogram

Da vi fortsat i stor stil skal tage hensyn til Corona-smitten har bestyrelsen besluttet, at alle onsdage i september og oktober måneder er klubaftener, viser vejret sig fra den gode side vil der også kunne arrangeres køreture, det vil så blive bekendtgjort via nyhedsgruppen senest mandag forud for onsdagen.

Det er ligeledes besluttet, at den 1.onsdag i september skal være Pigeaften, her er vi klar til at bruge både klublokalet samt værkstedet, såfremt fremmødet tilskriver det.

Det er helt op til det enkelte medlem om man føler sig tryg ved at deltage i de forskellige arrangementer.

Knud Jørgensen og Sune Nielsen vil en klubaften fortælle om en ny bog, Alt om de elektriske ting ved en Nimbus.

Svend (gårdejeren) har flere gange givet udtryk for, at vi kunne bruge det ombyggede og flot restaureret ”Hønsehus). Henrik tager kontakt til Svend.

Henrik informerer endvidere Svend om vort grillarrangement onsdag den 19.august, hvor vi antagelig bliver ca. 30 deltagere.

Onsdag aften er der endvidere auktion over Dan Kristensens sidevogn, på vegne af Dans enke, her vil Dan Zachariassen virke som auktionarius

5.Velkomstfolder

Henrik opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at finde nogle gode fotos til folderen, skal snarest sendes til Dan, så der kan komme gang i fremstillingen af folderen.

6.Indretning af værksted

Henrik og Sune laver oplæg til plan om indretningen hen over efteråret, men til det arbejdsmæssige kan Sune ikke afse den fornødne tid inden nytår.

Klubben har fået en lift af Søren Kristensen, en god lift påmonteret hjul, så det er mulig at flytte den rundt i værkstedet.

7.25 års jubilæum

I forbindelse med de første og senere mange skridt har Henrik udarbejdet en foreløbig oversigt med punkter og det er nu bestyrelsesmedlemmernes opgave at komme med input osv.

Dato for dagsarrangement, afslutning med spisning i klubben er fastsat til Grundlovsdag, lørdag den 5. juni 2021.

Drøftelse af menu mv. er igangsat.     

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.135,00 kr.

Driftskonto                     81.479,87 kr.

Etableringskonto            19.386,54 kr.

Pt. 115 medlemmer                                                       

9.Eventuelt

Hanna oplyste, at det måske var muligt at hyre Ole Kristensens datter til servering i forbindelse med jubilæet. Endvidere vil Oles hustru Gitte gerne give en hånd med.

Wilhelm holder ferie 14.-21.september.

Klubbens Nimbusracer har vi værdi sat til 20.000 kr. skal fungere som et aktiv i regnskabet.

Næste møde: mandag den 9.november 2020 kl. 19.00 hos Peter

Under mødet –som foregik på altanen -blev der serveret godter til ganen og maven og samtidig kunne vi iagttage en flot solnedgang over Mols.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 107

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 26.maj 2020 kl.19.00, True Byvej 7, 8381 Tilst

 

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 106 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Vi er inde i en meget træls periode med nedlukning, hvilket har bevirket, at vi ikke har kunnet mødes som sædvanlig og ej heller har det været muligt at afholde klubaftener.

Klubben har modtaget mail fra OK Benzin hvori man meddeler, at man på grund af Covid19 situationen giver 30% ekstra ved tankning. Dette er meddelt klubbens medlemmer på mail og på vores Facebook side. God nyhed. Det seneste par år har klubben modtaget ca. 800,00 kr. pr. år.

3.Coronavirus og genopstart efter denne

Forventelig sker der yderligere ændringer pr. 8.juni 2020. Det formodes, at regeringen meddeler, at grænsen for forsamlinger udvides til minimum 50 personer, dog stadig med overholdelse af god afstand samt spritte hænder og ellers følge regeringens og sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Såfremt denne ændring indtræffer har bestyrelsen besluttet, at resten af juni måned kan anvendes til køreture, der er 3 onsdage og måske kan en søndag anvendes.

En ide kunne også være, at nogle få personer kunne samles og foretage oprydning og ommøblere på værkstedet. Ellers er det udelukkende aktiviteter i det fri.

Det er dog op til det enkelte medlem om man ønsker at deltage.

Vi afventer regeringens udspil.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

I fortsættelse af pkt.3 blev her drøftet eventuelle køreture i juni måned, såfremt forsamlingsforbuddet blev ændret til minimum 30 personer.

1.Onsdagtur til Odder afslutning ved Per

2.Kalø Slotsruin

3.Egå Engsø, Brabrand/Årslev Engsø

Søndagstur til den genfundne bro.

Vi afventer, såfremt der åbnes sendes der mail til nyhedsgruppen og hjemmesiden opdateres.

Når vi har fuld styr på, hvordan forholdene udvikler sig og om vi kan vende tilbage til normale tilstande vil der bliver udarbejdet program for efteråret.

5.Velkomstfolder

Dan og Brian har udarbejdet et supergodt forslag til ny velkomstfolder. Folderen er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer, som hver især giver input.

Det fremsendte forslag gennemgået og bestyrelsen er dog enige om, at der er for meget tekst i det fremsendte udkast og for få billeder. I flæng kan nævnes, kontaktoplysninger kun via hjemmeside samt Facebook, Nimbus er dansk, den angivne tekst skal afkortes betydeligt, kun logo og Nimbusbillede på forsiden.

Flere billeder skal erstattes med mere attraktive billeder, vi skal alle finde nogle gode og inspirerende billeder.

Alle bestyrelsesmedlemmer går i gang med input til folderen som sendes direkte til Dan.

6.Model 1953

Som tidligere besluttet udarbejder Henrik og Sune budget, derudover skal der laves lister over dele vi har som er brugbare og en liste over dele som er nødvendige at indkøbe.

Lige her og nu har vi et nyt varmeskjold samt lygte og speedometer.

Påbegyndes hen over efteråret.

7.25 års jubilæum

3.marts 2021 er dagen, hvor klubben kan fejre jubilæet, markering vil finde sted på dagen.

Vi skal efterfølgende finde en dato senere på året hvor vi kan afholde et større dagsarrangement, med forskellige aktiviteter afsluttende med fællesspisning. Der skal træffes aftale med Sven om evt. lån af lokaliteter, der skal udarbejde en drejebog over dagens aktiviteter. Hvordan skal vi fejre dagen?

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.465,00 kr.

Driftskonto                    84.558,37 kr.

Etableringskonto            19.386,54 kr.

Pt. 114 medlemmer                                                        

9.Eventuelt

Hanna oplyste, at det måske var muligt at hyre Ole Kristensens datter til servering i forbindelse med jubilæet.

Sune holder ferie i uge 31 og 32.

Næste møde: mandag den 17.august 2020 kl. 19.00 hos Wilhelm

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 106

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 3.februar 2020 kl.19.00, hos Jan

Afbud fra Hanna Frühstück og Karsten H Jensen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 105 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

På forrige møde drøftede vi plakater og pamfletter, Henrik har nu talt med trykker vedr. pris for trykning af plakater og prisen for trykning af 50 plakater i størrelse A3 eller A2 er 350,00 kr. plus moms, eventuelt kan plakaterne anvendes i forbindelse med hvervning af medlemmer. Henrik går videre med sagen.

Vedr. pamfletter, foldet 3 gange, giver 6 sider, her er prisen angivet til 1.000,00 kr. plus moms ved 500 stk. Pamfletterne skal udstyres med ny tekst og billeder, vi skal have fat i en M64 skabelon/maske så Brian kan lægge tekst og billeder ind. Må gerne ligne pamfletten som er udgivet af Nimbus museet. Der skal laves oplæg til skrift og foto. Dan vil måske lave en prøve på tekst og Brian for fotos. Bestyrelsen går i tænkeboks.

Årets taler i forbindelse med åbning af Tivoli Friheden. Henrik har talt med direktør Henrik Olesen for Tivoli Friheden om dette, har ikke modtaget svar. Torben Pilsgård Hansen supplerede, glipper det med direktøren kunne man forsøge med Motor Mille som har haft flere arrangementer i Tivoli Friheden.

Evaluering af generalforsamlingen.

Dårlig lyd, hvilket skyldes den lange afstand mellem bestyrelsen og tilhørerne samt indbyrdes snak under forløbet. Jan synes vi første omgang skal fravælge mikrofon og i stedet rykke bestyrelsesborde et par meter frem, så vi er tættere på tilhørerne og bede hver enkelt taler rejse sig.

Betaling for maden inden spisning forløb godt, hvilket betød, at serveringspersonalet ikke skulle frem til alle efter end spisning.

Liste over priser på dele til model 1937 skrives der om i næste blad.

Mænd må også gerne være kagebagere, bestyrelsen vedtog, at kagebagere fremover får dækket udgifterne til bagningen.

Indkøb af lift, her kunne Sune meddele, at vi måske kunne erhverve en lift uden omkostninger, svar inden for et par måneder.

Sikkerhedskursus, oplæring vedr. brug af plansliber. Ændring af tidspunkt for julefrokost, foreslås flyttet til januar måned.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at klubben ikke skal erhverve en fane.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

Der er modtaget forslag om flere søndagsture. Aktivitetsudvalget arbejder videre med emnet.

Madpakketure, her er deltagerantallet faldet noget i forhold til tidligere, en ide kunne måske være at tilrettelægge ture, hvor maden kan købes.

Flere forslag på bordet: Virksomhedsbesøg hos LINDBERG, Deltagelse i sommerfest i Todbjerg Mejlby, 1.maj på Ring Djursland, om rokering i værksted, opfriskning klublokale, igangsætning af model 1953, familiedag, Sheltertur.

Besøg i Dyrehaven sammen med Skanderborg folket, besøge Rasses Skovpølser/sandwich, Norsminde evt. sammen med Skanderborg folket.

Henrik sammenstiller alle forslag og sender det til aktivitetsudvalget som kan bruge oplægget til planlægning af forår/sommerprogrammet til næste blad.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2020

Vi skal måske finde på nye aktiviteter i forhold til tidligere, da medlemmernes alder ikke falder.

Kørsel med andre klubber, Aros Classic.

Restaureringen af model 1937 fantastisk projekt med mange interesserede og mange                            hjælpere, alle har udført et stort stykke arbejde.

Skandeborgløbet, nu også med ældre biler, sidste lørdag i maj.

Nye tiltag med høj prioritet:

Klublokale, shine up

Lave pamfletter

Erhvervelse af nye medlemmer

6.Åbning af Tivoli Friheden for 25.gang

Startstedet er som tidligere klubhuset, hvor der serveres pølser, brøde øl og vand samt kaffe, frivillig betaling for nævnte er tilladt.

Ruten til Tivoli Friheden som sidste år. Henrik sender indbydelse til andre klubber.

7.25 års jubilæum

Oplæg udarbejdet af Henrik, gennemgået og bearbejdes af bestyrelsen frem til næste møde. Oplægget indeholder mange aktiviteter, i flæg kan nævnes, hvor starter vi, hvad skal vi foretage os, spisning mv?

8.Model 1953

Hvornår skal vi starte på projektet, Sune nævnte, der skal laves et budget. Skal det laves som et delprojekt eller et færdigt projekt, mener i øvrigt at vi skal vente til køresæsonen er slut. Først skal alle dele findes frem og der skal laves en klar beskrivelse af projektet, skal det være med eller uden bagsæde, skal den males eller ikke males. Vi skal være meget kritiske i forbindelse med anskaffelse af dele.

Enighed om, at vi først går i gang senere på året.

9.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.201,00 kr.

Driftskonto                    54.006,83 kr.

Etableringskonto            18.655,54 kr.

Pt. 113 medlemmer.

Per kunne oplyse, at forsikringsselskabet Aros ikke vil støtte os mere, Aros fjernes fra hjemmesiden endvidere underrettes Brian vedr. bladet.

Vi har stadig en sund økonomi, men såfremt vi ikke får nye yngre medlemmer kan det gå tilbage, da vi aldersmæssigt ligger i den høje ende af skalaen. Per havde lavet økonomiske betragtninger vedr. nedgang i medlemstallet.

10.Eventuelt

Dan Zachariassen har henvendt sig til Henrik vedr. udgivelse af jubilæumsblad nr. 100 og ønsket sig hjælp af et par personer i bestyrelsen til at skrive artikler til bladet. Ønskede bladet udvidet.

Sammenlægge juni og september bladet til udsendelse i september og rykke marts bladet til udsendelse i april måned endvidere bladet i december til udsendelse i december, det er så kun 3 blade i år.

Bestyrelsen enig i, at Dan og Brian træffer beslutning.

Næste møde: mandag den 4.maj 2020 kl. 19.00 hos Wilhelm

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 Aarhuus Nimbus Klubs

24. ordinære generalforsamling

Onsdag den 29.januar 2020, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der deltog 51 personer, heraf 46 stemmeberettigede

Henrik bød velkommen til de fremmødte og foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, indkaldelsen var i blad nr. 98 som blev pakket og postet den 18.december, ligeledes sendt elektronisk til medlemmer som har valgt denne form.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valgt af referent

Wilhelm Krogsdal valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 98, december måned 2019, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Hanna supplerede, betaling for kaffe og kage ved pigeaftener koster fremover 15,00 kr. pr. person. Vi omdeler sedler, her kan I give udtryk for ønsker I har til forskellige aktiviteter 2020.

Brian Sørensen oplyste, at ingen har henvendt sig vedr. muligheder for indscanning af alle blade, vi runder jo snart blad nummer 100. Sune meddelte, at alle blade fra 2003 og fremad er lagt på hjemmesiden.

Brian udtrykte ærgrelse over, at vi endnu ikke har indkøbt en ekstra lift, har talt med udlejeren som siger, at vi gerne må etablere den i gulvhøjde, og at vi ved eventuel fraflytning ikke skal bringe gulvet tilbage til tidligere stand.

Else Jepsen udtrykte stor glæde ved pigeaftenerne, men efterlyste flere kagebagere, behøver dog ikke at være pigerne der klarer det.

Ole Kristensen opfordrede til, at der bliver gennemført et kørerkursus i 2020. Otto Westergaard supplerede, det skal ikke være på en helligdag.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren da bestyrelsens beretning var så fyldig.

Herefter blev beretningen godkendt med applaus.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Torben Nielsen efterlyste en oversigt vedr. kostpriserne for de enkelte dele, der er indkøbt til 1937 projektet, man kan så hurtigt se, priserne til dele der skal bruges til næste projekt.

Dan og Sune oplyste, at der kommer en artikel i næste blad.

Brian Sørensen var i tvivl om regnestykket vedr. 1937 projektet, ville gerne have oplyst omkostningerne samt fortjenesten. Per kunne oplyse, at der er indkøbt dele/stumper for 42.000 kr. fortjenesten er knap 18.000 kr. Beløbet er excl. medlemmernes store interesse og arbejde med projektet og klubbens andel i tegnet stilstandsforsikring.

Herefter blev regnskab sendt til afstemning.

Enstemmig godkendt med stor applaus.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2021 samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

1 forslag modtaget, indsendt af Torben Nielsen.

Torben Nielsen foreslår, at klubben sælger plansliberen og indkøber en ny lift.

Torben motiverede forslaget med, at der mangler plads især bordplads i værkstedet.

Henrik svarede på vegne af en enig bestyrelse. Vi har maskiner og vi vil naturligvis gerne beholde dem, indtil nu er det kun en der kan bruge plansliberen, men vi kan laves kursus, så også andre kan få mulighed for at anvende plansliberen. Vi kan om rokere på værkstedet, men helt klart, vi skal have en lift mere, vi har pengene.

Enighed om indkøb af en lift, herefter er forslaget nedjusteret til evt. salg af plansliberen, hvilket blev sendt til afstemning.

3 stemte for salg, 43 stemte imod. Forslaget nedstemt.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Sune Nielsen                  modtager genvalg

Wilhelm Krogsdal            modtager genvalg

Hanna Frühstück             modtager genvalg

Henrik Hansen                modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater, blev de alle genvalgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Anette Rasmussen       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Anette Rasmussen genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Sune orienterede om Mhs, hvor der i øjeblikket er stor uro vedr. bestemmelserne om originalitet for veterankøretøjer, hvor Skat kræver afgifter for især amerikanerbiler. Hvad der sker vedr. Nimbus ved vi ikke, men vi følger spændt med.

Deltagelse i garagebesøg vil fremover koste 25,00 kr. pr. person.

Spørgsmål vedr. E10 benzin kan ikke besvares konkret, men Sune vil løbende holde os orienteret. Skal benzinen blandes med isoprophylalkohol/karburatorsprit.

Hanna ønskede julefrokosten flyttet til januar måned.

Keld opfordrer alle der bruger polerskiven samt generelt i værkstedet, venligst fej efter brug.

Dan opfordrer bestyrelsen til at få undersøgt, i hvilken udstrækning, de seneste krav fra skat om originalitet, vil kunne påvirke vore Nimbusser.

Der var flere at de fremmødte medlemmer som havde besvær med at høre de enkelte talere så derfor overvejer vi at skaffe lydudstyr til næste års generalforsamling.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 105

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.november 2019 kl.19.00, hos Per

Der var afbud fra Hanna.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 104 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Henrik har modtaget en henvendelse fra Lona Egelund/Todbjerg-Mejlby sommerfest om vores klub kunne være interesseret i at deltage i sommerfesten, der løber af stablen 12. og 13. juni 2020, der vil være mange mennesker, børn og voksne til stede, det vil være en god mulighed for at fremvise vore flotte Nimbus motorcykler.  Der skal ikke køres ture.

Tilbuddet vil blive lagt på hjemmesiden under andre aktiviteter.

Vort klubblad bliver fremstillet i farver og regningen er steget med 2%, så det koster for 150 stk. 1.275,00 kr. Bestyrelsen besluttede at fremtidige blade bliver trykt i farver.

Motorhistorisk Samråd (MHS) har indkaldt til møde i Middelfart, vi deltager ikke. Resultater fra mødet vil blive sendt pr. mail til medlemmerne i Nyhedsgruppen.

Henrik har skrevet til Mosten vedr. en eventuel raceday, men har ikke modtaget respons.

3.Aktuel status for efterårs/vinterprogram

Da der er mange klubaftener er der mulighed for at ændre til aktiviteter, i flæng kan nævnes stumpemarked, vi hører om der er interesse, vinter- og forårsklargøring af NIMBUS. Rundvisning hos Lindberg briller, Henrik finder en dato. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, at der bliver vinterklargøring af NIMBUS onsdag den 13.11.2019, ansvarlig, Sune. Forårsklargøring af NIMBUS onsdag den 25.03.2020, ansvarlig, Sune.

4.Salg af model 1937

Der er modtaget et bud til udbudsprisen, derfor solgt til prisen 75.000 kr.

Der pågår stadig lidt arbejde inden den er 100% klar.

5.Opstart af næste projekt, model 1953

Per opfordrede til at alt der skal bruges findes frem og tjekkes, dur det eller ikke. I den forbindelse blev det foreslået at udfærdige et regneark med overslagspriser for eventuelle dele, der skal udskiftes, hvad vil de samlede omkostninger for en renovering så løbe op i?

Modellen er pt. placeret i Horsens og vi får den tilbage i januar måned 2020.

Vi skal også tage stilling til om den skal sættes i udbud som den står eller i ok teknisk stand –nymalet eller umalet.

6.25 års jubilæum. Evt. foreløbige forslag. Der er kun 1½ år til

Datoen for jubilæet er 3.marts 2021. Brainstorming, flere forslag kom på banen, Stjerneløb med udgang fra Rådhuspladsen og slutte ved klubhuset. Flere emner på banen, bestyrelsen arbejder videre med de mange forslag.

Aros har meddelt, at man kan donere penge til forskellige aktiviteter, så det er da oplagt, at vi sender ansøgning til Aros om penge til diverse aktiviteter herunder 25 års jubilæet.

7.Nye medlemmer. Kontakte en Puch Maxi klub eller lign.

Her var der igen brainstorming, mange forslag blev lagt på bordet.

Stof til Touring Nyt, kontakte klubber som også har MC interesser, køreskoler: ”hvilken type Nimbus skal din første MC være?”, fremstille en folder, Henrik tager kontakt til trykkeriet som fremstiller vores blad, Dansk Veteran motorcykel (DVM), Noble Prospect MC, kontakte synshaller, folk kan tage en folder.

Henrik tager kontakt til Touring Nyt om eventuelt stof fra klubben.

8.Indkomne forslag til generalforsamlingen

Vi har modtaget 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.

9.Fremstilling og salg af plakat med forsidefoto fra seneste blad

Henrik havde modtaget en mail fra Dan vedr. fremstilling af en plakat med forsidebilledet af 1937 modellen. Forslaget fra Dan blev debatteret og vi enedes om at få fremskaffet priser for trykning af plakat i A2 og A3 størrelse. Henrik tager kontakt til trykkeriet, når vi kender priserne tager vi endelig stilling til forslaget.

10.Salg af investeringsbeviser

Per er kontaktet af banken, som har set på vores aktiver og de foreslår, at vi sælger vores investeringsbeviser som er med kort løbetid, hvilket betyder, at vi fremover kan forvente negativt afkast, verdensøkonomien er også inde over her.

Bestyrelsen har vurderet forslaget og truffet beslutning om, at vi sælger og indsætter beløbet som en del af bankbeholdningen. Det drejer sig om 18.829,25 kr.

11.Klubbens aktuelle økonomi

         Kassebeholdning       853,00 kr.

         Etableringskonto  17.655,54 kr.

         Driftskonto            1.246,21 kr.

Vi har pt. 119 medlemmer.

12.Eventuelt

Sune fremviste forskellige aktiviteter fra seneste numre af Touring Nyt, The Distinguished Gentleman´s Ride, 3 udvalgte personer og Nimbus Tidende med Rømø Race, mange billeder.

Facebook DNT, her er der én der spørger til en originalitet af en 34 blok, vi kan jo i samme tråd sætte vores 34 blok, bundkar samt kamakselhus til salg.

Wilhelm meddelte, at de reviderede vedtægter som blev vedtaget den 4.september er til korrekturlæsning, forventes færdige i løbet af et par dage, hvorefter de sendes til Sune som lægger dem på hjemmesiden.

Næste møde: Aftales på generalforsamlingen i januar.

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klubs

Ekstraordinære generalforsamling

Onsdag den 4.september 2019 kl.19.30

Sted: Klublokale, True Byvej 7.

Der var fremmødt 20 personer, heraf 19 stemmeberettigede medlemmer.

Henrik startede den ekstraordinære generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte, hvorefter han kort opridsede årsagen til indkaldelsen. Det konstateredes, at indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling –med de relevante forslag- var udsendt rettidig, de blev bragt i blad nr. 96 udsendt juli måned 2019.

Per supplerede formanden, endvidere er det et krav fra myndighederne, at foreninger og klubber skal have CVR nr. hvilket gør det lettere at spore sorte penge. Så vores klub er en virksomhed.

I indkaldelsen var endvidere anført følgende tekst: Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4.september 2019, kl. 20.30 i klublokalet.

Grundet krav fra klubbens bankforbindelse ser bestyrelsen sig nødsaget til at fremsætte følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§1 tilføjes

Klubbens CVR nr. 40046070

§6 Nedenstående tekst fjernes

Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.

Nedenstående tekst tilføjes

Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån eller kreditter på foreningens vegne, uden forudgående godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren eller formanden alene kan disponere via netbank.

§8

Nedenstående tekst fjernes

Årsregnskabet med bestyrelsens og revisors påtegning skal være fremlagt hos foreningens kasserer senest otte dage før generalforsamlingen.

Nedenstående tilføjes

Årsregnskabet med formandens, kassererens, og revisors påtegning skal være tilgængelig senest otte dage før generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til de foreslåede ændringer, så man gik over til afstemning ved håndsoprækning. 19 stemte for forslagene, men da der ikke var fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer, kunne forslagene ikke vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

Referent Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

Ekstraordinære generalforsamling

Onsdag den 4.september 2019 kl.20.30

Sted: Klublokale, True Byvej 7.

Der var fremmødt 20 personer, heraf 19 stemmeberettigede medlemmer.

Følgende forslag, som ikke kunne vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 4.september 2019, kl.19.30 blev herefter genfremsat

§1 tilføjes

Klubbens CVR nr. 40046070

§6 Nedenstående tekst fjernes

Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.

Nedenstående tekst tilføjes

Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån eller kreditter på foreningens vegne, uden forudgående godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren eller formanden alene kan disponere via netbank.

§8

Nedenstående tekst fjernes

Årsregnskabet med bestyrelsens og revisors påtegning skal være fremlagt hos foreningens kasserer senest otte dage før generalforsamlingen.

Nedenstående tilføjes

Årsregnskabet med formandens, kassererens, og revisors påtegning skal være tilgængelig senest otte dage før generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til de foreslåede ændringer, så man gik over til afstemning ved håndsoprækning. 19 stemte for forslagene og således blev forslagene vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling med tak til de fremmødte medlemmer.

Referent Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 104

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 12.august 2019 kl.19.00, hos Hanna

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 103 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Klubben har indgået en aftale med Forsikringsselskabet Aros om godtgørelse til os når der er tegnet en forsikring til vore medlemmer samt når der har været afholdt møde med et medlem. Pt. er der tale om en godtgørelse til os. Per har også sendt faktura på 1.400 kr., men der har ikke været respons fra Aros. Per gensender faktura og Henrik følger op ved Aros.

3.Aktuel status for sommer / efterårsprogram

Der var justeringer i forhold til aktivitetskalenderen. Onsdag den 18.septemer har Dan Kristensen forespurgt om mulighed for at byde på smørrebrød i klubhuset i anledning af hans 70 års fødselsdag. Bestyrelsen siger ja og der skal foretages tilmelding fra de der ønsker at deltage. Henrik underretter Dan.

Søndag den 18.august er der madpakketur til Helgenæs Fyr, Bob Laursen har meldt fra så Sune har lovet at tilrettelægge turen.

Onsdag den 21. august får vi besøg af MC Klubben Slowriders fra Ryomgård. Hanna bager kage og efterlyser endvidere en mere til bagning. Sune sender en mail rundt og dermed håber vi at en mere vil melde sig.

Sune retter aktivitetslisten.

4.Færdiggørelse af model 1937 / restaurering af næste NIMBUS

Sune har afhentet forskellige dele ved Carsten, stelnummerplade, vi skal endvidere tage stilling til om vi skal sende stelnummerpladen til forkromning sammen med tankpladen, skærm/varmeskjold ved udstødningspotte eller om det bedre kan betale sig at købe nye dele. Sune undersøger pris på omkostning.

Stelnummerplade kan måske pudses op. Skærm/varmeskjold, vi har et, men det er i en dårlig forfatning, skal rettes op mv.

Enighed om, at montere sidevognsgearing.

Da sommer/efterårsprogrammet stor set er fyldt op på onsdage, drøftede vi mulighed for evt. at kunne fortsætte renoveringen på tirsdage. Det blev besluttet, at vi hver anden tirsdag fra og med tirsdag den 27.august fortsætter renoveringen, vi har alt liggende klar på værkstedet.

Sune sender mail rundt og tilretter aktivitetslisten.

Næste NIMBUS, 1953 modellen, hvordan griber vi det an?

Enighed om, at vi skal ændre i forhold til 1937 modellen, alt der skal til maler klargøres først, hvilket er en overkommeligt omkostning, der efter i gang med motor osv.

Pt. er modellen ved DNT museum i Horsens

Enighed om, at vi først går i gang når 1937 modellen er solgt

5.Nye medlemmer, hvad gør vi? / ny introfolder

Så var der lagt op til brainstorming. Mange forslag kom på bordet. Netværksarrangement, forældredag med børn og børnebørn på et område med Shelters, opdatering af folder, Peter spørger broderen om en pris. Såfremt folderen opdateres skal den være synlig, hvor skal den udleveres. Aftenskoler, køreskoler og så bør den indeholde et billede af vore yngste medlemmer, en ide kunne også være at vore 119 medlemmer kunne være Ambassadører som også kunne formidle budskabet ved at udlevere folderen. Her kun en god starttekst bl.a. være ”Skal din første motorcykel være en NIMBUS?”

Det er svært at få nye medlemmer, Peter nævnte, at de yngre potentielle medlemmer er svære at få fat i, da de ikke vil binde sig til en fast ugentlig mødeaften.

Alle i bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

6.25 års jubilæum. Evt. foreløbige forslag. Der er kun 1½ år til

Datoen for jubilæet er 3.marts 2021. Her var der flere forslag i spil: Køretur afsluttet med spisning i klubhuset. Arrangere orienteringsløb. Stjerneløb med start ved Rådhuspladsen og afslutning i klubhus.

Eventuelt afslutning med helstegt pattegris på grill.

Skal forventelig afholdes senere på året.

Fremover er det et fast pkt. på dagsorden.

7.NIMBUS Raceday, Mosten

Da Rømø-race festival efterhånden er overtegnet både nu, men nok også fremover kunne det være sjovt at lave en pendant til dette. Det kunne være en Nimbus-raceday og som ordet siger kun for nimbusser. Til træffet vi lavede i 2010 var der stor interesse for at køre lidt race. Det er ment som et ideoplæg, som lige skal bearbejdes. En henvendelse til Mosten er selvfølgelig nødvendig inden vi kan gå videre med ideen.

8.Opmærksomhed fra klubben ved forskellige lejligheder for ikke medlemmer

Bestyrelsen besluttede, at der kun bliver opmærksomhed fra klubben, når det gælder medlemmer.                                              

De enkelte medlemmer er naturligvis frit stillet ift. opmærksom til både medlemmer og ikke medlemmer.

9.Evaluering af DNT´s  årstræf 2019

Sune opsummerede om forløbet: Træffet fandt sted i Bjerndrup, en mindre by mellem Kliplev og Tinglev. Vejret var ganske godt med undtagelse tirsdag og onsdag hvor gæsterne ankom.

Maden var god, der var mulighed for indkøb af rundstykker og andre nødvendigheder. Der var 270 gæster til fællesspisning og der gik kun 17 minutter så var der serveret for alle gæster, helstegt pattegris mv.

DNT havde endvidere lavet en afdeling for unge under 30 år, med succes, så her er en mulighed vi måske skal anvende i vort forsøg på at skaffe unge medlemmer.

Næsten alle besøgte Frøslevlejren på fællesturen.

Der var opstillet mange supergode toilet- og badevogne.

Der var ikke mange deltagere fra vores klub.

På træffet var der et ikke-officielt hint til Sune om, at det vel snart var Aarhuus Nimbusklubs tur til igen at afholde et træf. Vi arrangerede træf i 2010. Vi holder os afventende.

Jan udtalte ærgrelse over det uheldige i at træffet skifter afholdelsestidspunkt (uge) år for år, hvilket afstedkommer problemer for arbejdsramte at tilsikre sig ferie.

10.Klubbens aktuelle økonomi

Per kunne oplyse følgende:

Kassebeholdning     987,00 kr.

Driftskonto           4.777,14 kr.

Etableringskonto 18.655,54 kr.

Til renovering af 1937 modellen er der indtil nu brugt godt og vel 45.000 kr.

Restaurering af næste NIMBUS skal vel afvente, hvordan vi takler jubilæet.

Per opfordrede til mådehold.

Der er pt. 119 medlemmer.

11.Eventuelt

Per havde 2 bemærkning vedr. Bladet.

Skal hele bladet være i farver, var af den opfattelse, at det kun skulle være omslaget, prisen er 1.000 kr. plus moms pr. trykning. Henrik undersøger.

Seneste blad, det ville have været relevant med en god stor artikel om vort renoveringsprojekt af 1937.

Næste møde: mandag den 4.november 2019 kl.19.00 ved Per

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 103

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 6.maj 2019 kl.19.00, hos Sune

 1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 102 godkendt og underskrevet.

Knud Jørgensen har sendt kommentarer til referat nr.102, vedr. pkt.6, 2. afsnit, som er beskrevet således:

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Bestyrelsen erkender, at afsnittet skulle have haft følgende ordlyd:

1.    De militære tilbehørsgenstande (langt sidestøtteben, refleks, værktøjskasse og kolonnebaglygte) er købt af Danmarks Nimbus Touring/Ole Kristensen.

2.    Kamakselhus m. kamaksel mv. er leveret privat af Knud Jørgensen, og som fuld og endelig afregning herfor har Knud Jørgensen modtaget en sidevognsskærm med delvist defekt sidevognslygte.

2.Nyt fra formanden, herunder evaluering af åbningen af Tivoli Friheden

Der er booket lokale til generalforsamlingen den 29.januar 2020 på restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der er modtaget indbydelse til Open By Night i Hadsten den 29.maj 2019 med Nimbusser og veteranbiler.

Festdag på Trøjborg.

Sune sender til nyhedsgruppen, det er helt frivilligt om man vil deltage.

Der var i onsdags, den 1.maj en del tumult vedr. parkering, det viste sig dog, at det var en storm i et glas vand med misforståelser. Svend har kontaktet Henrik og meddelt, at alt var ok.

Vedr. parkering på de 3 områder udarbejder Wilhelm et oversigtskort.

Åbning af Tivoli Friheden, der deltog 31 maskiner og i alt 42 personer, vi må konstatere, at deltagerantallet er faldende, derfor foreslår Sune, at vi må promovere os noget mere, skrive flere gange til de forskellige Nimbus klubber op til datoen for åbningen. Næste år er det gang nr. 25 vi skal åbne Tivoli Friheden.

Vi startede dog med et godt traktement i True, grillpølser med brød, øl, sodavand og kaffe. Tidligere har alt været gratis, men på dagen bad vi om frivillig betaling på 20,00 kr. det forløb godt, det indbragte godt 600,00 kr.

Ole Kristensen var dagens taler –og hvilken taler. Ole kom langt omkring og han blev behørigt takket med lange klapsalver.

På dagen havde vi besøg af forsikringsagenten fra forsikringsselskabet Aros og der blev indgået 7 forsikringsaftaler.

Jan var forhindret i at deltage fra True, men sluttede sig til os inden indkørsel til Friheden, måske en ide man kunne melde ud til medlemmerne og øvrige klubber.

Vi besluttede at bruge samme rute næste år.

3.Aktuel status for forår / sommerprogram

Hanna kunne meddele, at der har været mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne vedr. det lagte program. Der er dog flere ønsker fra medlemmerne om forslag som ikke er kommet i programmet, måske en god ide, at stillere af forslag, der ikke kom med, får en tilbagemelding.

Onsdag får vi besøg af Caferæserne – som vi besøgte sidste år – i den anledning blev det besluttet, at der serveres grillpølser (Henrik og Peter). Peter opfordrede til, at ankomme på Nimbus.

Vi skal på besøg i Fedtmuleklubben onsdag den 22.maj. Peter forespurgte om der var lavet aftale. Hanna bekræftede.

4.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Per kunne meddele, at vi for tiden kører på dispensation i vort pengeinstitut, da vore vedtægter ikke er i overensstemmelse med reglerne i forhold til de strengere regler i kølvandet på diverse hvidvasksager. Vore vedtægter skal derfor tilrettes og der skal afholdes ekstraordinær Generalforsamling, datoen blev fastsat til onsdag den 7.august kl.19.00 i klubhuset True, samme aften er der pigeaften. Per og Henrik laver forslagene til ændringer.

5.Hvordan kunne vi tænke os Nimbus model 1937 skal sælges?

Vi kan konstatere, at der er interesse for evt. køb blandt vore medlemmer. For tiden kan vi tælle 3 medlemmer. Bestyrelsen melder senere en mindstepris ud, så kan eventuelle interessere give bud på om man vil deltage i en lukket budrunde. Sker der ikke salg til et medlem vil Nimbussen blive udbudt til anden side.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus model 1937

Til dato er der brugt godt og vel 40.000 kr. Der vil komme flere udgifter, hvor meget vides ikke på nuværende tidspunkt. 

7.Persondataforordningen

Per havde på en anden klubs hjemmeside fundet en beskrivelse af en persondataforordning som kan bruges efter omskrivning. Henrik og Per finpudser og sender til Sune som lægger på hjemmesiden.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         900,00 kr.

Driftskonto             14.740,14 kr.

Etableringskonto     18.655,46 kr.

Pt. 119 medlemmer

9.Eventuelt

Peter ønsker et ekstra CEE stik monteret på værkstedet –ved kompressor-, så der ikke skal skiftes stik ved brug af andet elværktøj, der kan dog kun leveres strøm til et stik ad gangen.

Hanna forespurgte om man kunne arrangere en ”Familiedag” hvor bl.a. børnebørn kunne deltage, alle synes det var en god ide, tages op senere.

Næste møde: mandag den 12.august 2019 kl. 19.00 hos Hanna

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af hjemmebagte boller hertil diverse oste samt pålæg, efterfølgende lækre lagkager med dejlig top, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets frue og Sune.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 102

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.februar 2019 kl.19.00, hos Henrik

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Karsten Højgaard Jensen og bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen.

Formanden indledte med: Velkommen, en særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Peter Malund samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 101 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden har været i dialog med forsikringsselskabet Aros –ny forsikringsagent, hvilket ender ud i et nyt møde i denne uge. Der er tale om annoncering for ca. 1.500,00 kr. pr. år, endvidere penge til klubben såfremt der er kontakt mellem medlemmer og selskabet 200,00 kr., såfremt der tegnes forsikring yderligere 300,00 kr.

Brian Sørensen har tegnet forsikring og det skulle gerne indbringe 500,00 kr.

Henrik har kontakt, hvilket må indbringe 200,00 kr.

Vi ønsker halvårlig afregning for besøg og tegning.

Såfremt der er medlemmer, der har haft kontakt og besøg af forsikringsagenten samt eventuel tegning af forsikring bedes man kontakte klubbens kasserer.

Forventelig kommer forsikringsagenten til åbning af Tivoli Friheden.

I forbindelse med generalforsamlingen var der flere emner på banen, bl.a. om erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn hvis man i forvejen har kørekort til solomaskine. Løsningen er, at man kontakter en kørelærer, der så tager en med på køreteknisk anlæg og derefter godkender den pågældende til kørsel med sidevogn, herefter kan der erhverves kørekort.

Henning Rasmussen foreslog, at vi oprettede kørekursus hvert år, et år med solomaskiner og 1 år med sidevognsmaskiner og så fremdeles.

Bestyrelsen besluttede, at der planlægges kørekurser hvert andet år, blandet solo- og sidevognsmaskiner. Peter mente, at der skulle mere kød på kurset med sidevognsmaskiner.

Aldersstatistik, Knud Jørgensen savnede en statistik over aldersfordelingen i klubben i øvrigt sammen med den øvrige statistik.

Bestyrelsen vil gerne efterkomme ønsket, ikke mindst set i lyset af et fremtidigt generationsskifte. Dataforordningen står her lidt i vejen, da man ikke må anvende personfølsomme oplysninger, vi kan imødegå dette ved kun at bede medlemmerne angive navn og alder. Henrik udarbejder forslag.

Dan Kristensen spurgte om opsigelsesfrist på vort lejemål ved Svend i True. Svar kunne ikke gives, men efterfølgende er det konstateret, at det er 3 måneder. Vi afventer foreløbig.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag den 29.januar 2020.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forårsprogram frem til udgangen af marts er på plads, sommerprogrammet skal være på plads i starten af marts måned.

Madpakketure – søndage – 1 tur forår og 1 tur efterår.

Hver anden onsdag er værksted. Pigeaftner, den 1.onsdag i hver måned.

Arrangement på Wedelslund, Grundlovsdag den 5.juni.

Vi drøftede også længden på køreture på onsdage, vi enedes om, at det var maksimalt 50-60 km. Starttidspunkt kl. 19.00, når vi nærmer os midten af september måned bør det være kl.18.30.

Besvarelsen på sedler, der blev uddelt på generalforsamlingen, viser stor interesse for garagebesøg, i den forbindelse besluttede bestyrelsen, at prisen for deltagelse hæves fra 20,00 kr. til 25,00 kr.

-Turforslag: Centralværkstedet, Strøjer Samlingen, med museum i Assens (Fyn).

Genbesøg af morcykelklub i Ryomgård samt værkstedet på Godsbanen.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2019

Statistikken viser, at der har været mange køreture, værkstedet har været flittigt benyttet bl.a. renovering af Nimbus 1937-modellen.

Vi har kørt med beboere fra Fenrishus samt Birkebakken.

Nye tiltag er bl.a. Pigeaftner, den 1. onsdag i hver måned.

Etabling af omdelingsgrupper, til klubbladet, så vi kan spare porto.

Vedr. Motorhistorisk Samfund. Sune har netop sendt materiale til Nyhedsgruppen. På generalforsamlingen stillede Otto Westergaard spørgsmål vedr. udgiften til MhS set i relation til hvad vi fik for pengene. Sune synes ikke at Otto fik et tilbundsgående svar, derfor tager han kontakt til Otto og giver ham et grundigt svar.

Hanna forespurgte om det var ok, at Ole og Brian kom en gang mere og fortalte om turen til Himalaya. Bestyrelsen siger ok.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Pt. kan der ikke oplyses noget budget, da det er første gang vi prøver dette. Der er indtil udgangen af 2018 brugt 19.000 kr. til reservedele plus de 10.000 kr. for erhvervelsen, i alt 29.000 kr. Siden nytår er der hentet forskellige dele, bl.a. er stellet blevet repareret og rettet, der er indkøbt fælge og eger. Der er endnu ikke modtaget faktura.

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Stel, sæder og andre dele færdiggøres så hurtigt som muligt og afleveres til maler, prisen ved maler andrager 3.000-5.000 kr.

Når tingene er afleveret til maler laves der et overslag over totale omkostninger.

7.Dataforordningen

Persondataforordningen

-Klubben har modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig.

Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

Hvem holder styr på oplysningerne

Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne vedr. nye medlemmer, men

Medlemmer i klubben før dette trådte i kraft skal tilkendegive/give accept på, hvilke oplysninger vi må bruge i klubben.

Oplysningerne på de enkelte medlemmer skal opbevares på en server hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Et system kunne være One Note.

Henrik, Sune og Per arbejder videre med emnet.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.070,00 kr.

Driftskonto               33.444,17 kr.

Etableringskonto       17.892,64 kr.

Pt. 121 medlemmer, 9 i restance  

9.Eventuelt

Klubbens vedtægter skal gennemgås, bl.a. mangler der en paragraf vedr. tegningsret, endvidere skal der en ændring vedr. regnskab. Wilhelm udarbejder forslag.

Næste møde: mandag den 6.maj 2019 kl. 19.00 hos Sune

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af Amuse Bouche med lækkert indhold, efterfølgende marengs lagkage med mokka og flødeskum, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets herre og Peter

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

23.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23.januar 2019, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der var fremmødt i alt 53 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for Bent Olesen, der gik bort i december måned 2018.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen blev valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, trods problemer med trykning af bladet. Bladet skulle have været trykt og klar til pakning d. 5. december hvor der normalt er mange til stede i klublokalet, men blev først klar til den 12. som grundet langsom postgang var absolut sidste frist for forsendelse med post.

Det lykkedes at få afleveret og sendt til alle i tide. De sidste blev håndomdelt den 19.

Dan gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen og afholdelse af klubbens generalforsamling og konstaterede at alt var i orden, ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Wilhelm Krogsdal blev valgt som referent.

3. Valg af to stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i vores klubblad, december måned 2018, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Brian Sørensen supplerede vedr. det afholdte kørekursus ved Leo Sørensen, burde afholdes hvert eller hvert andet år, så førerne bliver mere sikre kører. Der er også stor forskel på kørsel med sidevogne, om det er med eller uden bremse på sidevognen.

Vedr. erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn. Sune Nielsen kunne berette, at man skal tage kontakt til en kørelærer som så tager en med på køreteknisk anlæg og attesterer at den pågældende fører er ok, herefter kan der udstedes kørekort til kørsel med sidevogn.

Brian Sørensen var af den opfattelse, at man sikkert kunne klare det ved os selv såfremt der var flere der var interesserede i at erhverve kørekort til kørsel med sidevogn.

Henning Rasmussen foreslog, at der kunne laves kørekursus skiftevis med solomaskiner og sidevognsmaskiner

Knud Jørgensen efterlyste en ”aldersprofil” vedr. den udarbejdede statistik.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren, da bestyrelsens beretning var så fyldig, han havde ikke noget at tilføje.

Bestyrelsen beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, Brian Sørensen ønskede oplyst hvad 1937-modellen har kostet indtil nu, Per T Hansen oplyste prisen 29.000,00 kr.

Reservedele frem til udgangen af december 2018 beløber sig til 19.000 kr. hertil skal lægges 10.000 kr. 1/3 af de 30.000 kr. vi betalte for de 3 Nimbusser mv. Brian Sørensen spurgte om priser på de resterende ting til 1937 modellen.

Sune Nielsen supplerede, vi har endnu ikke en endelig pris, lakeringen beløber sig til ca. 5.000 kr. stellet er repareret/rettet op, og der er indkøbt forskellige ting, bl.a. fælge, eger, hjullejer, kamakselhus ikke ok endnu.

Salget, når den er færdig skal ske til markedspris, håber på salg internt i klubben, markedsprisen skal være for en flot Nimbus.

Henrik oplyste, at men fremover ikke ville bringe så meget fra MhS i beretningen, men i stedet henvise til samrådets hjemmeside.

Sune Nielsen sender nyhedsbreve fra MhS til nyhedsgruppen.

Otto Westergaard forespurgte, hvorfor klubben skal betale 2.845,00 kr. for en eller to nyheder fra Motor Historisk Samråd pr. år, når vi kan finde det interessante på deres hjemmeside.

Dan Zachariassen forklarede, at MhS laver politisk lobbyarbejde/hjælp i forhold til Folketing og ministerier, noget der er rigtig meget brug for, i en tid, hvor der fokuseres b.l.a på miljø.

Knud Jørgensen tilføjede, at øjeblikket er en af de sager som MhS arbejder med, er at få Nimbus flyttet fra listen over store motorcykler, hvor den fejlagtigt er placeret. I dag i dag er det sådan, at ingen unge under 24 år må køre Nimbus og det kan man forhåbentlig få ændret.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Budget fremlagt til orientering og vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2020) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at det årlige kontingent stiger med 50,00 kr. til 350,00kr. Seneste regulering var i 2015.

Kontingentforhøjelse på 50,00 kr. pr. år, vi forventer at klubbladet giver mindre underskud, flere annoncer, portobesparelser ved etablering af omdelingsgrupper, Henrik er i gang med en ny annoncør. Vi kan muligvis forvente en huslejestigning, men vi ved ikke om det sker.

Nye ting vi ved er: Nye – bankgebyrer. Klubben er pålagt at oprette CVR nummer, ligesom øvrige foreninger i Danmark, det vil koste ca. 2.000 kr. pr. år.

Hans Halvorsen ønskede oplyst om kontingentet var for 2019. Per T Hansen svarede det er for 2020, men at det er udfaktureret i 2019, derfor står beløbet som tilgodehavende i regnskabet.

Kontingentstigningen på 50,00 kr. enstemmigt vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er senest den 15.januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Per T Hansen             modtager genvalg

Jan Wulff                   modtager genvalg

Lars Dahl Sørensen    modtager ikke genvalg

Til erstatning for Lars Dahl Sørensen foreslog bestyrelsen Peter Malund, da der ikke var modkandidater til de 3 personer blev alle enstemmigt valgt.

8b: Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Karsten Højgård Jensen   modtager genvalg

Henning Rasmussen        modtager ikke genvalg

Til erstatning for Henning Rasmussen foreslog bestyrelsen Torben Pilsgaard Hansen, da der ikke var modkandidater blev begge enstemmigt valgt.

Karsten Højgård Jensen som 1. suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant.

8c. Valg af revisor.

På valg er Bent Jakob Hessellund, modtager genvalg.

Bent Jakob Hessellund valgt.

8d Valg af revisorsuppleant.

På valg er Torkil Würtz, modtager genvalg.

Torkil Würtz valgt.

9. Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages).

Dan Kristensen udtalte, tak for en god generalforsamling, tak for god mad og forespurgte om opsigelsesvarsel på vort lejemål i True, bestyrelsen undersøger.

Brian Sørensen kommenterede, det skal klares ved de næste forhandlinger med ejeren.

Per T Hansen kunne oplyse, at alle stort set har betalt kontingent til tiden, der mangler pt. betaling fra 10 medlemmer.

Så var der auktion over den absolutte sidste blå kasket med logoet Aarhuus Nimbus Klub, der var mange bud og hammerslaget lød på 265,00 kr.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

                                          Dan Zachariassen


2018


 

Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 101

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 19.november 2018 kl.19.00, hos Lars

 1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 100 godkendt og underskrevet

2.Nyt fra formanden

-Åbning af Tivoli Friheden skal foregå den 13.april 2019, det er   ugen før påske.

Formanden har haft en dialog med forsikringsselskabet Aros og vil i løbet af kort tid aftale et møde med den nye forsikringsmand.

Tidligere aftale, hver gang Aarhuus Nimbus Klub henviser til Aros udløser det et beløb til klubben på 200,00 kr. såfremt der bliver lavet en forsikring udløser det yderligere 300,00 kr. Endvidere vil det være ønskeligt at Aros bliver sponsor til bladet.

Suppleanter til bestyrelsen skal fremover have tilsendt det godkendte referat fra bestyrelsesmøder.

Aarhuus Nimbus Klub skal have oprettet et CVR-nummer, det gælder i øvrigt alle frivillige foreninger.

3.Aktuel status for efterår/vinterprogrammet

-Der er afviklet flere klubaftener, hvor renovering af 1937-modellen har fundet sted, til disse aftener har der været stor fremmøde og stort set alle har været i sving.

Klubaften, hvor der var Brunkålsmad var også godt besøgt, dog var pladsen lidt trang, der kan maks. være 30 spisende gæster i klublokalet, men så må vi fremover tage værkstedet i brug. Ved arrangementer, hvor der er spisning, skal deltagere tilmelde sig.

Aftener med foredrag og billedfremvisninger her er der også god tilslutning.

Der kommer nogle rettelser til vinterprogrammet, Sune tilretter og lægger det på hjemmesiden.

4.Værkstedet/klublokalet.

Der er tidligere drøftet om investering i en ekstra lift, men på grund af manglende plads – renoveringsopgaver – stilles beslutning i bero.

Når forårets kørsel skal genoptages opfordres medlemmerne til selv at ordne nimbussen, der kan dog indhentes gode råd.

Klubaften onsdag den 27.marts 2019 er temaet forårsklaring af Nimbus, Sune er supervisor.

Trailer skal efterses, eventuelt skal der foretages justering så solomaskiner står mere sikkert på traileren.

Sune har haft 4 piger/damer fra andre nimbusklubber på kursus under navnet ”Quinde kend din Nimbus” faktisk var det som emnet forårsklargøring af nimbus. Det var en succes, måske kommer der en gentagelse med andre deltagere.

Vedr. klublokalet, her har Hanna noget undervejs, vil blive åbenbaret når der er pigeaften i december.

5.Næste generalforsamling

Der var her en del debat om emnet, oplæg til medlemmernes ønsker om deltagelse i forskellige aktiviteter, eksempelvis, garagebesøg, søndagsture, køredage, kørekursus. Osv.

Hanna, Lars og Jan laver oplæg til udformning af seddel/ark med en del udsagn.

Skal uddeles til alle deltagere i generalforsamlingen. Formanden giver instruktion, inden seddel/ark udleveres.

Vedr. maden, her har Henrik talt med Tivoli Friheden (kokken) bedt om, at der serveres mere mad, vi kan ikke udelukke, at prisen stiger.

6.Rundsendelse af referater fra Motor Historisk Samråd til nyhedsgruppen

Henrik opfordrer til at disse referater sendes til nyhedsgruppen.

Sune rundsender til nyhedsgruppen.

7.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Motor samlet og den kører, kamakselhus er ikke færdigt, bageste fod for svag, evt. kan det byttes, Knud Jørgensen har måske et vi kan købe.

Økonomien for Model 1937.

Der er indtil nu indkøbt reservedele for små 20.000 kr. og cyklen har kostet 10.000 kr. Så dags dato står den i små 30.000 kr.

Formålet med indkøbet var jo, at skabe aktivitet på værkstedet og det er sket til fulde.

Der er dog stadig lang vej endnu med stel, skærme, hjul osv.

8.Hvordan takler vi stigende udgifter til udsendelse af bladet

Per havde lavet en oversigt, hvad koster det at udsende bladet pr. medlem som ikke modtager det elektronisk (pr. mail), der udsendes 4 blade om året og prisen pr. blad er 112,00 kr. pr. år.

93 medlemmer får det pr. post og det andrager i alt 10.416 kr. pr. år.

Bestyrelsen undersøger om det er muligt at uddele flere på klubaftener ved at danne nogle omdelingsgrupper.

9.Klubbens aktuelle økonomi.

             Kassen                1.786,50 kr.

             Drift                   17.627,28 kr.

             Etableringskonto 17.891,58 kr.

Estimeret resultat på klubdrift, betyder, at der i en kortere periode skal lånes penge af etablingskontoen, men de føres tilbage efter den 15.januar 2019.

Pt. er der 127 medlemmer, men der er kendskab til 3 udmeldelser straks i det nye år.

10.Eventuelt

Per oplyste, at han fra et tidligere medlem var blevet spurgt om klubben var interesseret i 2 styrthjælme. Bestyrelsen siger mange tak, gerne.

Næste møde, aftales efter generalforsamlingen.

Undervejs på mødet havde Lars sørget for både vådt og tørt, vand, sodavand, øl, vin samt Tapas anretninger, efter mødet blev der serveret pålægskagemand med diverse drikkevarer.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Bestyrelsesmøde nr. 100

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 27.august 2018 kl. 19.00, hos Wilhelm

1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr.99 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

-Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen 2019 skal foregå i Tivoli Friheden, datoen er fastlagt til onsdag den 23.januar 2019.

Der har været røster fremme om, at der var for lidt mad til den seneste generalforsamling, men at det i øvrigt smagte godt, Henrik tager kontakt til Tivoli Friheden så det ikke sker igen.

-Forsikringsselskabet Aros, som besøgte os tidligt på året har for nuværende ikke kontaktet os inden mødet i dag, Henrik har flere gange forsøgt at få kontakt –men uden held. Lars har haft mødet med selskabet om forsikring, men selskabet er ikke vendt tilbage.

Aftalen udløber i september, vi afventer.

3.Evaluering af forår/sommerprogrammet

-Alle er enige om, at det har været et flot program med mange kører ture/besøg. Sune opfordrede Hanna til at udsende aktivitetskalenderen i det tidligere Word-format, da det er dette format, både Per bruger til den trykte aktivitetskalender og Sune bruger til hjemmesidens aktivitetskalender. Sune sender en kopi af det tidligere format til Hanna.

Som nævnt var programmet godt spækket med køreture, hvilket har bevirket, at der ikke har været klubaftener i maj og juni måneder.

Bestyrelses havde overvejet, at indlægge mandag aftener til renoveringsarbejde med 1937-modellen, men på grund af den varme sommer blev det ikke til noget. Sune mente, at der tidligere har været klubaftener ca. hver anden gang og køreture ca. hver anden gang, sommeren igennem.

Besøget ved motorcykelklubben i Ryomgård var en god oplevelse – en fantastisk klub. Eventuelt skal der tages kontakt til flere klubber, behøver ikke at være Nimbusklubber.

Vedr. klubaftener, her skal der altid påsættes en ansvarlig person, som står for åbning, kaffebrygning samt aflåsning.

Det er besluttet, at der skal være hygge samt ”Pigeaftener én gang pr. måned.

Kørerkurset den 10.maj (Kristi Himmelfartsdag) var godt og lærerigt, det var også en varm dag. Dog skal vi passe på, at der ikke lægges noget på helligdage.

4.Aktuel status for efterår/vinterprogram, herunder fordeling af opgaver

-Henrik var af den opfattelse, at de 3 aftenture, den 12/09, 19/09 og 26/09 var for lange, da mørket falder på noget tidligt midt/sidst i september. Sune var ligeledes betænkelig. Bestyrelsen besluttede at ændre til klubaftener.

Turen til Skave (ved Holstebro) den 15.september blev også drøftet og vil blive forsøgt gennemført, tilmelding til Lars senest den 12.september.

Louise og Peter skal giftes i Hasle kirke lørdag den 22.september kl. 13.00, dejligt med et ungt par Nimbusmedlemmer der skal smedes sammen. God ide såfremt, der kan mønstres nogle Nimbusser på dagen.

Henrik aftaler mødeaften med Cykelbørsen, oktober eller november.

Fordeling af opgaver, Hanna tager oktober, november, december/ december sammen med Brian, der står for julefrokosten samt æbleskiver/gløggaften med julefortælling af Leif Degn.

Opgaver for Lars, december/januar. Kjeld kan måske stå for indkøb.

Programmet til Sune medio september.

5.Værkstedet/klublokalet

-Klublokalet, Hanna præsenterede et stort antal billeder af klubbens medlemmer, ønsker at fortælle noget om livet i klubben, ønsker at involvere alle piger når der er klubaftener.  Hanna taler med de øvrige piger, det tages op den 3.oktober.

Værkstedet, Der var en livlig debat om indkøb af en lift mere, der vil blive taget en beslutning senere.

6.Vi skal videre med restaureringen af den første Nimbus, 1937-modellen

Sune fremlagde en plan vedr. det videre forløb med renovering af 1937-modellen. Bob donerede tidligere et topstykke, Sune vil spørge Bob om det er ok, at vi bruger det til 1937- modellen.

Den 12.september skal gearkassen samles, dog skal vi lige have en 16 mm Rival gennem bøsningen til skydegaflen.

Per spurgte ind til stellet. Sune har gennem lang tid haft meget om ørene og således ikke haft den nødvendige tid til hjælp ved renoveringen, da meget af tiden er brugt på hjælp til medlemmernes maskiner, men her melder han fra.

Sune står gerne som tovholder med renoveringen. Når vi til sin tid skal sælges Nimbussen, skal den have samme farve som da den forlod fabrikken.

Gearkassen samles, motor samles de øvrige motordele samles når dette er sket pakkes tingene ind og sættes på lager, så de er klar når stellet er færdigt.

Der er ingen deadline på projektet.

Sune laver en plan på Whiteboard til opstilling på værkstedet.

Per forespurgte om der er tænkt på et nyt Skruekursus. På spørgsmålet svarede Sune, at der vil nok opstå en konflikt på værkstedet, da vi nu er i gang med egen renovering.

7.Tilbagemelding på DNTs årstræf 2018

-Der deltog ca. 20 fra Aarhuus Nimbus Klub. Da Ole Kristensen var med vil Henrik spørge ham om han vil skrive noget til brug ved generalforsamlingen.

Jan og Sune fortalte herefter begejstret om træffet og i særdeles om rammerne for træffet, det var meget spændende. Dog blev der også dryppet lidt malurt i bægeret. Græsarealet var meget knoldet, dårlig info fra DNT, langt til baderum og toiletvogn. Der var også lidt dårligt om maden.

Næste års DNT træf skal foregå i Tinglev.

8.Merchandise. Vi skal tage stilling til, hvad vi skal have fremover

-Per oplyste, at der kun er 2 Army kasketter tilbage, en del solskygger, samt en del paraplyer. Af det bestående sortiment blev det besluttet, at vi fremover skal have følgende: T-shirts, Sweatshirts, sikkerhedsveste, 2 slags klistermærker, 2 varianter af nåle og som noget nyt 4 varianter af metalskilte med vort logo.

Vi har tidligere drøftet om der skulle være muligt for brodering af navn på T-shirts og Sweatshirts, Lars har tidligere forespurgt på en pris ved en lokal forretning i Ramten, prisen er 45,00 kr. Lars vil forespørge om, der også kan leveres T-shirts og Sweatshirts.

9.Klubbens aktuelle økonomi

-Kassebeholdning        1.078,50 kr.

-Bank                       23.161,08 kr.

-Etableringskonto      17.891,58 kr.

-Medlemmer 127

10.Eventuelt

-Nimbusmuseet har udtrykt ønske om forlængelse af lån af maskine. Bliver i Horsens indtil videre.

-Bud fra intern køber af dele, værktøjskasse, baglygte, katteøje på 500,00 kr. Ok herfra.

Næste møde: Mandag den 19.november 2018, kl. 19.00 ved Lars

Efter dagens hårde program blev der serveret kulinariske produkter, brød, pålæg, ost og radiser hertil øl, vin og vand, afsluttet med the, kaffe og æblekage

Referat: Wilhelm Krogsdal


Bestyrelsesmøde nr. 99

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 7.maj 2018 kl. 19.00, hos Jan

1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 98 godkendt og underskrevet

2.Nyt fra formanden

-På vegne af Nimbusmusset har Dan Zachariassen oplyst til formanden, at man gerne vil have de udlånte genstande 1 år mere. Da der stadig er lang vej med 1937 modellen er det måske en mulighed.

-Bent Thomsen, har oplyst, at der er reserveret plads til 10-15 Nimbusser til Classic Race 25-27.maj 2018. Sune lægger det på hjemmesiden/nyhedsgruppen.

-Henrik har talt med Jørgen Kjær vedr. 100 års Nimbustræf, Grundlovsdag den 5.juni fra kl.09.00 til kl.17.00 på Wedelslund, alle Nimbusser samles på gårdspladsen. Henrik Andersen, Randers har meddelt, man kan fremvise 1 Nimbus C-model fra hver årgang fra 1934-1956.

Man vil endvidere kunne opleve at samtlige Nimbusser starter på en gang.

Der er fælles afgang fra True kl.08.00.

-Skema vedr. udlån af trailer er fremstillet og er på opslagstavlen i klublokalet. Alle der låner traileren skal udfylde skemaet.

-For at sikre en bedret stabilitet for Nimbus på traileren blev det besluttet, at der skal laves en bøjle til montering på traileren, det gælder både for solo- og sidevognsmaskiner. Sune kontakter Niels Knudsen.

3.Evaluering af ”Åbning af Tivoli Friheden”

-Desværre var vi kun 18 Nimbusser, hvilken kun var 1/3 i forhold til sidste år, det skyldes dog det dårlige vejr. Vi fortsætter dog med denne event til næste år.

-I forbindelse med indkøb til start på denne dag, havde Hanna lavet en huskeliste, så man fremover har et klart overblik, hvad der skal købes af forskellige ting. Alle huskesedler vil blive samlet i et ringbind.

-Ved udkørsel fra Tivoli Friheden skal vi fremover forsøge at køre i samlet flok, afgangstid kl. 16.45. Er der folk der skal køre før dette tidspunkt skal Nimbussen parkeres udenfor porten.

-Fint med lokal TV dækning, hvor der var interview med formanden, sekretæren og Peter Malund.

-Henrik vil tage kontakt med Tivoli Friheden og forsøge at få deres hjemmeside til, at promovere Nimbussen i forbindelse med åbningen.

-Ruten fra True til Tivoli Friheden ændres lidt til næste år, der køres via Stadionalle og ikke af Jyllandsalle.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram, herunder fordeling af opgaver

-Meget fint program der er lavet, dog mangler der noget for september måned.

-Gruppen, Hanna, Lars og Jan, har været lidt presset i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, da det skulle være færdigt til det første blad i 2018. I den forbindelse havde Hanna rundsendt til Lars og Jan vedr. fordeling af opgaver og der havde så indsneget sig nogle fejl. Hanna har fremstillet en aktivitetskalender som fremover skal danne basis for de aktiviteter vi skal informere om.

Der har også været aflysning af tur, fremover bør vi mødes i klubhuset og ikke aflyse en tur.

-Det er endvidere vigtigt at pointere, at den person som står for turen/aktiviteten også er den der kører forrest.

-Tiden for afgang på aftenturene har tidligere været kl.19.00, fra True, Slet og Grenåvej, men det er nu besluttet, at turene starter kl.18.30 fra de respektive steder.

-Klubaftneren er fortsat Kl.19.00, ansvarlig person skal påføres, åbning, kaffebrygning og lukke.

-Sune opfordrede de arrangementsansvarlig til at gennemgå programmet og sende ændringer, så hjemmesiden kan opdateres.

-Hanna og Sune har talt sammen om besøg i Den Gamle By en søndag i september, (den 9.) Sune tager kontakt til stedet.

-Traditioner, det er vigtigt, Pigeaftner, Kørsel med beboere fra Birkebakken og Fenrishus.

-Da de fleste onsdage er optaget af ture/andre aktiviteter blev det foreslået, at man bruger 2-3 aftner på mandage til renovering.

-Bestyrelsesmedlemmer bedes melde ind, hvornår der holdes sommerferie.

-Sune holder ferie fra den 15.06. 3 uger frem.

5.Værkstedet/klublokalet

-Der er og har været enorm aktivitet i værkstedet, både med medlemmernes Nimbusser samt de nyindkøbte. Der er dog en bagside, det flyder med dele over det hele, så der skal være mere systematik, måske skal der indkøbes flere kasser, så der er samling på stumper til de enkelte elementer.

I klublokalet er der leveret 6 dejlige stole (Per), hvad skal der ellers gøres i lokalet, det har der tidligere været debat om, duge, tegninger og andet udsmykning, de nuværende billeder er meget relevante. Hanna vil arbejde videre emnet.

6.Hvordan går det med restaureringen af den første Nimbus, 1937-modellen

-Sune kunne meddele, at det går godt, der er mange der er i gang.

Wilhelm med gearkassen, klar til samling næste gang og Peter med motorblokken. Der skal laves en liste over de nye dele, der er indkøbt og anvendt til de forskellige projekter.

Der er oprettet en konto ved Aarhus Nimbus, udelukkende til indkøb af dele til denne maskine. Per ønsker jævnligt at modtage kontoudtog samt fakturaer for det indkøbte, for bl.a. at holde styr økonomien.

Krumtap, takthjul, stempler og ringe og dele til gearkassen. Der mangler bundkar, kamakselhus, plejlstænger. (Krumtappen er byttet, til videre behandling).

-Næste opgave er dynamoen og krumtappen skal samles.

-Vi har fået foræret et topstykke som skal bruges til denne model.

-Hvordan skal Nimbussen udbydes til salg, når den er færdig og klar til syn, nylakeret?

Enig om, at den skal udbydes til medlemmerne, efter samme princip som med sidevognen. Bestyrelsen melder en minimumspris ud, når den er klar til salg.

7.Klubbens aktuelle økonomi

-Kassebeholdning      758,50 kr.

-Bank                  45.625,89 kr.

-Etableringskonto 17.891,58 kr.

-Medlemmer 124

8.Eventuelt

-Per spurgte ind til en mail som Knud Jørgensen havde sendt til Per og Sune, vedr. salg af Knud Jørgensens bøger via klubben til en kontakt i Nürnberg. Sune ser på sagen.

-Næste møde: mandag den 27.august 2018, kl.19.00 hos Wilhelm

Efter et anstrengende program serverede husets herre kulinariske produkter, brød, pålæg, ost og vindruer med vine, øl og vand, afsluttet med kaffe, the og Dagmartærte.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Bestyrelsesmøde nr. 98

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 19.februar 2018 kl.19.00, hos Per

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Henning Rasmussen, bestyrelsessuppleant Carsten H Jensen fraværende.

Formanden indledte med: Et velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 97 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Lars Dahl Sørensen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Kjeld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden meddelte, at et aftalt foredrag om Cykelbørsen i Horsens først kan finde sted til efteråret.

-Taler til åbning af Tivoli Friheden den 29.marts 2018 er fundet, det bliver René Friborg Andersen.

-I forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen blev der uddelt skemaer med forskellige udsagn som medlemmer skulle markere som vigtige for dem. Medlemmerne var meget engagerede og der kom mange gode tilkendegivelser som bestyrelsen vil arbejde videre med. I flæng kan nævnes flere yngre medlemmer, aftenture efter sommerferie skal starte senest kl.18.00. Skemaerne opbevares ved personkredsen vedr. arrangementer.

-Enighed om, at medlemmerne skal spørges igen ved næste generalforsamling.

-Det blev foreslået, at et yngre par, Louise og Peter bliver interviewet af Dan vedr. deres oplevelser i Aarhuus Nimbus Klub.

-Flere medlemmer har givet udtryk for, at der var for lidt mad til de spisende ved generalforsamlingen, manglede fyld. Mange har givet udtryk for at den serverede mad var lækker og indbydende. Bestyrelsen drøfter senere emnet.

-under punktet kom en stor mængde udsagn på bordet, nemlig:

Sørge for stand på P-plads ved Classic Race, Bent Thomsen spørges, Skal medlemmerne forsynes med navneskilte, eller skal man brodere navnene på T-shirt, sweatshirts mv. Lars lovede at undersøge priser. Efterfølgende har Lars meddelt, at det vil koste 45,00 kr. inkl. moms pr. trøje, ved brodering af fornavn. Kørekursus, såkaldte madpakketure, der efterlyses mulighed for køb af mad i stedet for at medbringe madpakke.

-Sune meddelte, at, der på Facebook var et opslag fra Jørgen Kjær, det er intet mindre end verdens største Nimbustræf, ”Jørgen Kjær, den 5.juni planlægges verdens største Nimbus-træf i forbindelse med Træf- og Køredagen på godset Wedelslund!”.

God mulighed for promovering af Aarhuus Nimbus Klub.

-Tivoli Friheden åbnes den 29.03.2018, pølser mv. i klubhuset kl.11.30.

 4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forår/sommerprogram skal snarest komme på plads så det også kan præsenteres i det næste klubblad.

-Lars nævnte, at det nuværende program kun dækker frem til 11.april, der skal laves frem til 11.oktober.

-Turforslag fra Henrik, Jensen MC, Horsens, der bl.a. har Indian MC.

-Dynamit Aage i Grenå, Ole Kristensen vil tage kontakt.

-Sune sender mail til medlemmerne om forslag til ture.

5.Værkstedet/klublokalet.Opfriskning af lokalet, borde, udsmykning

-Værkstedet, der er ønsker om en flytbar lift, vi er dog enige om at se tiden an, da vi her og nu skal have den stor kasse med Nimbusdele, der netop er indkøbt placeret på værkstedet.

-Klublokalet, Hanna synes vi skal have duge på bordene eller anden udsmykning, billeder lamineret som så kan anvendes som dækserviet, evt. indkøb af større TV. (Henrik undersøger på sin arbejdsplads). Henrik har efterfølgende meddelt, at der er leveret et nyt TV. Stole er for klodsede, evt. mindre stole. Vi afventer og tager en beslutning senere.

6.Ny kørerute i forbindelse med åbning af Tivoli Friheden

-Der er ønske om en ny kørerute i forbindelse med åbningen, Sune ønskede gerne en rute hvor der er flest højresving så vi kan undgå en sammenfiltring med den øvrige trafik. Henrik finder en gammel kørerute frem og laver små justeringer så vi også kommer mere gennem byen, til glæde for byens borgere, der kan iagttage de prægtige maskiner.

7.Status på året der gik og nye tiltag i 2018

-2017 stort set samme antal besøgende medlemmer som i 2016.Der sker en jævn stigning på klubaftner.

-Værkstedsaftner, her er der stor interesse, mange medlemmer møder op. Der var forslag om, at videresende filmoptagelser fra Sunes kamera til TV i klublokalet.

-Nye tiltag, fremvisning og tale om klubbens nyindkøbte Nimbusser.

8.Styregruppe for restaurering af Nimbusser

-De indkøbte Nimbusser samt Juwel sidevognen kommer i klubben tirsdag den 20.ds. Klar til fremvisning onsdag den 21. for de fremmødte medlemmer.

Klubben har modtaget ansøgning fra Museet i Horsens om lån af en maskine 1 år frem, vi er positive og har sagt ja, der skal så laves en oversigtsliste visende de dele og hvilke emner der leveres til Horsens. Samtidig skal vi sikre emnerne så de ikke forsvinder under opholdet i Horsens. Det er den såkaldte Papkassemodel” der skal til Horsens. 1953-modellen.

-Vedr. sortering og registrering af dele, her har Knud Jørgensen givet tilsagn om at være med til registreringen af 1937 modellen.

-Styregruppen, som udgangspunkt er det følgende personer: Sune Nielsen, Per Tage Hansen og Peter Malund, formanden overvåger aktiviteterne.

-Vi er af den opfattelse, at Juwel sidevognen skal skaffe kapital til det videre arbejde med renovering af maskiner. Bestyrelsen sætter prisen. Udbydes først til vore medlemmer, såfremt ingen køber, da på Mobile.de.

-Hvilken maskine skal vi starte med, 1937 modellen, den mest værdifulde, udsat til næste møde.

9.Persondataforordningen

-Klubben har fra Motorhistorisk Samfund modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig senest fra den 25.maj i forhold til:

-Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

-Hvem holder styr på oplysningerne

-Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

-Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

-Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne.

10.Kassereren, Klubbens aktuelle økonomi

-Kontant               1.043,50 kr.

-Banken              54.180,75 kr.

-Etableringskonto 17.043,98 kr.

-pt. 123 medlemmer, 3 i restance, 7 udmeldt og der er kommet 2 nye medlemmer.

11.Eventuelt

-Referater sendes fremover også til bestyrelsessuppleanter.

Næste møde: 7.maj 2018 kl. 19.00 hos Jan

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, var der stor servering af hjemmebag, rugbrød, franskbrød, pålæg, diverse oste samt æblekage dertil kaffe, vin vand eller øl.

Serveret af husets frue og Per

Referat: Wilhelm Krogsdal


Aarhuus Nimbus Klubs

22.ordinære generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der var fremmødt i alt 62 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Bestyrelsen foreslog herefter Dan Zachariassen, som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dan Zachariassen blev valgt til dirigent.

Dan takkede for valget, og gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt i orden – helt efter ”bogen!”

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning. herunder redaktørens beretning:

Bestyrelsens beretning var igen i år trykt, og udsendt i vores klubblad, december måned 2017, så der var mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter blev kort gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning, vedlagt som bilag 1.

Redaktørens beretning bilag 2

Der var følgende bemærkninger til bestyrelsens - og redaktørens beretning:

 - Dan Christensen ønskede større opmærksomhed omkring ”svensk kolonnekørsel”

- Flere bemærkninger knyttede sig til de positive sider af pigeaftnerne .

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning under afstemning.

Beretningen blev herefter blev godkendt (enstemmigt) af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Bemærkninger:

- Brian Sørensen: ”Hvad har vi fået ud af vores værdipapirer?” Kassereren svarer prompte,” rente, ca 17.000,- kr”.

- Per T Hansen forklarede det regnskabstekniske i ”tilgodehavende 30.000,- kr”

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2019) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til de 300,- kr. årligt, hvilket blev vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.   

7. Eventuel indkomne forslag.

Henrik Hansen fortæller om et indkøb af 3 Nimbusser, der er en regnfuld aften dukkede op i en mørk lade, og på Grenåkanten.

Nimbusserne fordeler sig således: Årgang 1937 – 1945 – 1953 +1 stk sidevogn (har siddet på 1953èren, mærket, Juvel) +en ekstra motorblok + et hjul. Prisen var 30.000,- kr. 5 mand fra klubben har købt disse maskiner.

Forslaget til generalforsamlingsbeslutning lyder at klubben skal overtage de nævnte maskiner (+ tilbehør) til kostprisen.

Formålet skal være, at der på værkstedet er et klubprojekt, der kan engagere medlemmerne til fælles undervisning og lærdom.

Forslaget gav anledning til flere spørgsmål og kommentarer bl a om financeringen.

- Der skulle bruges mange penge til at gøre maskinerne køre- eller salgsklare.

- Startkapital kunne være salg af sidevognen (set til en pris af ca 30.000 kr. ).

Per Hansen (kasserer) svarede på spørgsmål om klubbens financering af de 30.000,- kr.

- For det første kunne bestyrelsen ikke bare bruge så mange penge uden en generalforsamlingsbeslutning.

- For det andet var der mulighed i drift og etablering til at købe disse maskiner.

Dan Z opsummerede spørgsmålene og spurgte forsamlingen ”Tør medlemmerne/klubben investere og eje disse Nimbusser eller ej?”.

Enkelte gav udtryk for at det kunne der da ikke være tvivl om at vi skulle og flere tilsluttede sig dette

Til slut i snakken spurgte dirigenten om der var nogen der stemte imod…….det var der ikke, hvorfor det blev vedtaget, at klubben købte de 3 Nimbusser med tilbehør.

Dan Z betegnede klubbens køb som Nimbushistorie.

- Yderligere indkommet forslag var indkøb af en mclift mere. Det blev enstemmigt vedtaget.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Ole Kristensen  Modtager ikke genvalg

Bente Kortsen   Modtager ikke genvalg

Sune Nielsen     Modtager genvalg

Henrik Hasen    Modtager genvalg

Følgende medlemmer blev opstillet til bestyrelsen:

Henrik Hansen, Sune Nielsen, Karsten Jensen, Wilhelm Krogsdal, Hanna Früstück

Herefter skriftlig afstemning (kampvalg) om 4 pladser i bestyrelsen, med følgende resultat:

Der blev afgivet 54 stemmer, 1 ugyldig og 1 blank stemmeseddel.

52 stemmer på Henrik Hansen

52 stemmer på Sune Nielsen

42 stemmer på Hanna Frühstück

40 stemmer på Wilhelm Krogsdal

22 stemmer på Karsten Jensen, altså ikke nok til en plads i bestyrelsen

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Carsten Højgaard Jensen valgt som 1.betyrelsessuppleant.

Henning Rasmussen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

8 c Valg af revisor.

På valg er Anette Rasmussen, modtager genvalg.

Anette Rasmussen valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Thorkild Würtz modtager genvalg.

Thorkild Würtz valgt

9 Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, intet kan vedtages).

- Kassereren roste medlemmerne for rettidig indbetaling af kontingent. (24. januar manglede der kun 8)

- Brian Sørensen spurgte om der kunne indføres Mobilepay i klubben. Bestyrelsen undersøger.

- Henrik Hansen udbragte en speciel tak til flere af klubbens medlemmer og takkede for et godt samarbejde i året der gik.

- Efter behørig indstilling blev klubbens guldnål med diplom uddelt til følgende:

·        Jørgen Mogesen

·        Bente Kortsen

·        Ole Kristensen

Dirigenten, Dan Zachariassen, takkede herefter for god ro og orden.

Således sluttede denne 22. ordinære generalforsamling i

Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet.

Ole Kristensen

(Bestyrelsesreferat nr. 96 og generalforsamlingsreferat nr.26)

God vind fremover !

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat

…......................................

Dan Zachariassen


2017


Bestyrelsesmøde nr. 97

Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00 hos Bente Kortsen.

Aarhuus Nimbus Klub

”Klubben hvor livet leves…selvom man er gammel”

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Sten W. har ved samtale tilbudt at komme en temaaften og fortælle om emnet ”Lyt til din Nimbus” (inden den havarerer). Der foreslås 17/1eller 28/2 2018. Henrik snakker med Sten.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram:

- Efterårets program er gået over al forventning. Der har været stor aktivitet og mange folk. Hvad kan vi så lære af det? Synliggørelse, annoncering (nyhedsgruppen) af de aktiviteter der foregår på værkstedet.

- Vi skal i øvrigt huske at invitere de folk, vi besøgte på Godsbanen.

4. Værksted/klublokalet:

- Vores gamle boremaskine er død. Derfor indkøbes en ny.

- Der er igen STOR ROS til Keld, der holder en forbilledlig orden i lokalerne.

- Plansliberen er næsten klar. Henrik er tovholder og arrangerer en aften med demonstration af nævnte maskine.

- Per indkøber velvilligt minimum 3 visirer til personlig beskyttelse (af vore gamle øjne).

5.Næste generalforsamling. Forslag til spørgsmål ang. medlemmernes forventninger:

- Citat fra sidste bestyrelsesmøde:” Måske mere fokus på året der kommer, frem for året gik”.

- Ole havde et forslag til hvordan vi vil prøve at få medlemmerne til at prioritere vores bestyrelsesarbejde. Forslaget rundsendes i første omgang med henblik på en justering.

6. Løbende udskiftning af bestyrelsen. Hvordan takler vi en løbende udskiftning?

- Et svært spørgsmål. Udskiftningen foregår som regel efter eget valg , og det er jo nok den måde der er bedst.

Erfaringsopsamling og gode ideer til takling af udskiftningen:

o       Vi skal sikre det gode samarbejde i bestyrelsen. 

o       Mere reklame for/om, hvordan det er at sidde i vores bestyrelse, samt hvad det kræver

o       Suppleanterne skal varmes bedre op til en plads i bestyrelsen(spirekasse)

o       Være gode til at se fremad, i stedet for bagud

7. Klubbens trailer.:

- Henrik havde udfærdiget et forslag.

Forslaget blev vedtaget med følgende tilføjelser: Bespændinger forefindes i kassen på traileren. Opslaget hænges på opslagstavlen. (Dato, låner, retur tid påføres opslaget).

8. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen                          kr.    1.610,50

- I banken                         kr.  39.350,96

- Finansieringskontoen    kr.  17.039,54  

- Og så er der dags dato 128 medlemmer.

12.: Eventuelt:

- Lars foreslog at vi måske skulle gøre os synlige omkring og ved de mange krydstogtsskibe der anløber Århus.

Næste mødedato: aftales på generalforsamlingen, medio februar hos Per (rækkefølge)

Efter alvorlig og seriøs gennemgang af ovennævnte punkter, blev der (af Leo)serveret hjemmebagt brød med et udvalg af dejligt pålæg. Efterfølgende blev kaffen flankeret af en hjemmerullet roulade…… og så gik snakken frit!!

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 96

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 19.00 hos Sune Nielsen.

Der var afbud fra Lars.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af Tivoli Friheden:

- Henrik har haft kontakt med Aros forsikring, der kommer en aftale om annoncering.

- Bladet har pt den overhovedet billigste pris, så nedskæring af antal, giver ikke billigere pris.

- Vores annonce i bladet med selskabskørsel, skal fjernes, vi kører ikke selskabskørsel.

3. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Arrangementet 6.9 er aflyst, i stedet klubaften.

- 20.9 Sune sørger for køretur i tilfælde af godt vejr, ellers almindelig klubaften.

- Stumpemarked igen medio februar.

- Temaaften, skifte lejer i gearkasse, Sune aftaler.

4. Værksted/klublokalet:

- Henrik og Sune vil hurtigst muligt efterse vores plansliber.

- Værkstedet fremtræder pt. lettere rodet. Keld har rynkede bryn.

- Bente foreslog at ”pigebordet” males og udnævnes til Barbie bord.

5.Evaluering af året indtil videre:

- Bestyrelsen havde (igen) en længere meningsudveksling om arrangementer, ture, temaaftner mv. Har vi for mange/eller få.

Der blev lagt et succeskriterium ned over spørgsmålet: Kommer medlemmerne og får de en god oplevelse?. Bestyrelsen var enig om at begge kriterier er opfyldt. Dog skal vi fremover huske at være skarpe og nytænkende i forhold til spørgsmålet.

6. Næste generalforsamling. Skal den gribes anderledes an?:

- Måske mere fokus på året der kommer, frem for det året gik.

- Henrik kom med en ganske fin måde at gribe generalforsamlingen an på….det tager vi lige på årets næste og sidste bestyrelsesmøde.

7. Klubbens trailer.:

- Klubbens trailer registreres til den til enhver tid siddende formand.

- Traileren nedvejes til 500 kg. Dermed undgår vi vægtafgift og sikrer at de fleste kan køre med den efter deres bil. Traileren kan stadig bære to Solo Nimbus eller en Sidevogns Nimbus.

- Jan undersøger forskelligt omkring indregistreringen og vender tilbage til Henrik.

8. Udsendelse af bladet samt bestyrelsesreferat på mail

- Bestyrelsesreferater offentliggøres som en særlig service til orientering for medlemmerne, via vores hjemmeside.

- Bladet og internetudgaven af samme, skal tilstræbes udsendt på samme dag.

9. Tilbagemelding på DNT`s årstræf 2017.

- Årstræffet var planlagt og arrangeret og afholdt af 1 mand (Henrik Andersen DNT) i samarbejde med en lokal sportsforening. Der manglede ikke noget (mad nok, god plads, toiletter/bad, fællestur mv), men vejret var elendigt.

10. ???Punktet eksisterede STADIG ikke på mødeindkaldelsen. (spooky)

11.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen                                      kr.    1.709,54

- I banken                                     kr.  44.150,70

- Finansieringskontoen kr.  17.039,54  

- Og så er der dags dato 126 medlemmer.

- Sean Kelly, international kendt cykelrytter og Nimbusejer, har indkøbt en cap hos vores kasserer (”han er sgu ret international, ham Per!”) Per lovede et billede af Sean Kelly, iført ANKcap, til næste års Tour de France.

12.: Eventuelt:

- Der udsendes en føler i nyhedsgruppen. ”Er der behov/lyst/grundlag for en ny omgang ”skruekursus”?. Eventuelt resterende pladser kan tilbydes f.eks. Skanderborg og omegns Nimbusklub.

- I forhold til sidste mødes punk12 (medlemsfordele) tilføjes: Motorcykeltrailer, sparring og vidensdeling.

Næste møde afholdes den 21.11. 2017 kl. 1900, hos Bente.

Efter ovennævnte punkter, serveret og behandlet udenfor i haven i en utrolig dejlig sommeraften…Et veldækket bord med diverse oste og pølser. Efterfølgende til kaffen, en sjældent dejlig lun hjemmebagt kringle

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 95

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 hos Henrik.

Der var afbud fra Jan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Henrik meddelte at der var 8medlemmer fra ANK, der deltager i speedway arrangementet på Horsens stadion.

- Næste års generalforsamling bliver den 24. januar 2018, Tivoli Friheden.

- På forespørgsel fra Henrik, meddeler Sten W at han ikke er helt uimodtagelig, for at starte en ny sæson med skruekursus.

3. Evaluering af ”Åbning af Tivoli Fiheden”.

- VI GØR DET IGEN NÆSTE ÅR.

- Status: 65 motorcykler, 180 pølser, 90 drinksbilletter, 9000 visninger på Facebook af video fra kørslen fra True.

- Stor tilfredshed med borgmeste Jakob Bundgaards åbningstale.

- Erfaring kunne være at, der kun serveres varme pølser fra 11.30 -13.00.

- Måske skulle vi opfordre modeljernbanefolket til at, åbne for et kig i deres lokale.

- Henrik vil skrive en TAK til Skanderborg, Skive og Randers for deres trofasthed, ift til at deltage i vores arrangement.

4. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Der er faktisk rigtig megen god tilslutning til onsdagsaftnerne i True.(Gennemsnit 20-25 medlemmer)

- Vi overvejer kun at lave et sommerprogram frem til juli, for måske at kunne mindske ændringer.

5. Værksted/klublokalet:

- Værksted og klublokaler fungerer godt og optimalt.

- Annonceringen af ”værkstedsaftner” har trukket mange medlemmer.

6. Indkøb af MC trailer, herundr syn, omregistrering,opbevaring, udlån:

- Bestyrelsen /klubben har indkøbt en mctrailer, der også kan have en sidevognsmaskine med.

- Medlemmer kan frit låne denne (der oprettes en trailer låne bog,  hvor medlemmerne  skriver sig i, når traileren lånes).

7. Forsikring ifm bryllups- og konfirmationskørsel:

- Der er uafklarede spørgsmål ifm dette emne, hvorfor vi udsætter stillingtagen til, vi har haft temaaften med en forsikringsmand (hvilket sker næste onsdag).

8. Hjælp til hjertestarter i True by:

- Klubben yder 1000,- kr som et engangsbeløb, til opsætning af en hjertestarter i True by.

9.Orientering fra museet og et ”krigerprojekt”.:

- Ole fortalte om nye tiltag på DNT Nimbusmuseet i Horsens. Den udstillede militærmaskine (med 20mm kanon på sidevognen) står ikke længere i udstillingen, men vil køre rundt i landet, til forskellige ”sparkedæk” arrangementer som reklame for både museum og Danmarks Nimbus Touring.

- Der er på museet en spændende ny udstilling med Nimbus legetøj.

Museet har efter henvendelse fra Museum Sønderborg fået i opdrag at genskabe en 1938 militær Nimbus med en Madsen 20mm kanon, som den fremstod 9.april 1940. Knud Jørgensen, Thomas Secher (Skanderborg Nimbus) og Ole Kristensen har fået pålagt denne opgave af DNT`bestyrelse.

10. ???Punktet eksisterede meget forbavsende ikke på mødeindkaldelsen.

11.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                1.868,50

- I banken er der kr              49.144.34

- Finansieringskontoen, kr   17.039,54

- Og så er der dags dato 124 medlemmer. Der er kommet 4 nye medlemmer i år.

- Der er til dato solgt 75 gode ANK jubi bøger.

- Der er indkøbt fedtpatroner til værkstedet, og kassereren mente at dem kunne vi godt forlange 75 kr. for(indkøbspris)

12.: Eventuelt:

- Vi kom til at snakke om medlemsfordele ved at være i vores fantastiske klub:

Billig olie, trailer, specialværkstøj, altid hjælp at hente, godt kammeratskab….m.v..

Resten opregnes næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes den 22.8. 2017 kl 1900, hos Sune.

Efter ovennævnte punkter og god ro og orden fik vi fortjenesten…Et veldækket bord med lune retter. Efterfølgende dejlig varm rabarberkage med masser af flødeskum(måske var det creme Fraise).

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 94

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 7. februar 2017 kl. 19.00 , Årslev Kro.

I mødet deltog Carsten H. Jensen, bestyrelsessuppleant. Jan Wulff og Henning Rasmussen var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen, Lars D. Sørensen og Jan Wulff

Værkstedsansvarlig: Kjeld Normann Nielsen

3. Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Henrik har fundet taleren til åbningen af sæsonen.

- Fotografen fra: Fotobog "Et andet blik på kulturen" inviteres til en kommende pigeaften. Vi har tilmed fået tilbud om at få filen til det store billede foran Årslev Kro.

- Henrik leverer ”et skriv” til bladet vedrørende digital eller fysisk udgave af vores blad.

- Svensk kolonnekørsel, bestyrelsen er opmærksom på at starte køresæsonen med at gennemgå kørslen på den ”gamle facon”.

- Bestyrelsen finder at vi er meget tilfredse med de lokalefaciliteter vi har i True. Bestyrelsen mener også i dette spørgsmål, at være i overensstemmelse med klubbens medlemmer.

- Med hensyn til at tage os bedre af nye medlemmer, tager vi henstillingen til efterretning. Vi kan jo alle blive bedre. Det er dog vigtigt at erindre sig at kontakten til  nye medlemmer går begge veje.

4. Aktuel status for forår- og sommerprogrammet:

- Programmet blev gennemgået.

- De var forslag om at invitere forsikringsselskabet AROS, en tur til en knallertsamler, tur til Silkeborg Slot mv.

- Der var stor enighed om at ”Tour de Friheden” udgår fra vores klublokaler i True.

5. Værksted/klublokalet:

- Sædvanligvis velunderrettet kilde meddeler at vores skruekursus forløb godt.

- Bestyrelsen mener ikke at der skal bores cylindre i klubbens værksted, hvorfor vi ikke vil investere i et nyt ”rodehoved”.

6. Ny kørerute i forbindelse med åbningen af Friheden:

- Den kommende onsdag aften ville Sune, Henrik og Ole se på det.

7. Status på året der gik og nye tiltag for 2016:

- Vi diskuterede hvad grunden kunne være til at der var dalende interesse for madpakketure? Den kloge bestyrelse besluttede at udbuddet i år skulle være det samme som tidligere år…….men at vi skulle ”Rethinke” i forhold til programmet i 2018.

8. Hvem skal have jubilæumsbogen som gave:

- Forfatterne, Svend og Lone, Susanne ,Kim Scholer.

Der er solgt ca 70 bøger.

9.Bladets forside i farver:

- Det gav anledning til nogen diskussion.”Farve eller ej”. Bestyrelsen var ikke enig hvorfor beslutningen blev politisk radikal. Der er 4 blade årligt: 2 med farver og 2 i sort hvid.

10. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                     450,50

- I banken er der kr                53.397,14

- Finansieringskontoen  kr.   16.090,23

Og så er der dags dato 116  betalende medlemmer.

Vi har taget et medlems udmeldelse til efterretning.

12.Eventuelt:

- Ole havde fra sidste møde undersøgt om der var klubber i tilstødende lande (Sverige, Norge, Tyskland) som vi kunne engagere os i. Resultatet er at der ikke findes sådanne klubber.

Næste møde: 2.5.2017 kl 1900 hos Henrik

En let Tapas anretning, lidt rødvin og hvidvin sluttede mødet.

Referat: Ole K.


 Aarhuus Nimbus Klubs

21.ordinære generalforsamling

Onsdag den 18. januar 2017, kl. 19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der var fremmødt i alt 59 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt 1 minuts stilhed for Egon Straagaard, der gik bort i 2016.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen, som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dan Zachariassen blev valgt til dirigent.

Dan takkede for valget og gennemgik derefter formalia i forbindelse med indkaldelsen, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt i orden – som det skulle være!

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Jørgen Bang blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning. Herunder redaktørens beretning:

Bestyrelsens beretning var igen i år trykt, og udsendt i vores klubblad, december måned 2016.

De enkelte punkter blev kort gennemgået af  bestyrelsesmedlemmerne.

Henrik sluttede gennemgangen med at takke enkeltmedlemmer for deres indsats i årets løb, herunder Sten W. for afholdelse af skruekursus

Bestyrelsens beretning, vedlagt som bilag 1.

Der var følgende bemærkninger til bestyrelsens - og redaktørens beretning:

 - Der var kommentarer til ”svensk kolonnekørsel” blandt andet affødt af Sunes indlæg om sikker kørsel. Dette resulterede i at bestyrelsen det kommende år vil huske den gamle regel og lade et medlem forklare hvorledes svensk kolonnekørsel skal forstås og køres.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning under afstemning. Den blev herefter blev godkendt (enstemmigt) af forsamlingen.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2017 til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet.

Regnskab vedlagt, bilag 2.

Bemærkninger: Dan K stillede sig tvivlende i forhold til vores investeringsbeviser.

Carsten Jensen stillede spørgsmål til et stigende elforbrug.

Begge spørgsmål blev tilfredsstillende besvaret af kassereren.

Ordstyreren spurgte herefter forsamlingen, om der var nogen, der ville stemme imod regnskabet, det var der ikke, alle stemte herefter for det fremlagte regnskab.

- Budget 2017 blev herefter fremlagt Bilag 3.

Per fortalte om budget 2017 og om salg af den nye bog. Medlemmer af klubben kan købe 1 bog for 100,- kr, herefter er udsalgsprisen 195,- kr.

Otto opfordrede stærkt til at alle skulle modtage bladet som mail, idet portoen stadig bliver dyrere. Eventuelt en forskellighed i kontingent ift mail eller brev.

Knud talte om dansk foreningskultur, hvor der ikke foretages differentiering.

Klaus foreslog at bladet hver gang reklamerer for den digitale version af bladet, og hvordan det kan erhverves.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at flere får bladet digitalt, men anerkender selvfølgelig  at nogle klubmedlemmer ønsker at modtage bladet med posten

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastholdes på de 300,- kr. årligt, hvilket blev vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til dette års generalforsamling.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Per Hansen: Modtager genvalg.

Jørgen Mogensen: Modtager ikke genvalg.

Jakob Jensen: Modtager ikke genvalg.

Følgende medlemmer blev opstillet til bestyrelsen.

Jan Wulf  og Lars D. Sørensen.

Begge blev enstemmigt valgt

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Carsten Højgaard Jensen valgt som 1.betyrelsessuppleant.

Henning Rasmussen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

8 c Valg af revisor.

På valg er Jørgen Bang. Modtager ikke genvalg

Bent Jakob Hessellund blev foreslået, og efterfølgende valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Thorkild Würtz blev foreslået og valgt.

9 Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, intet kan vedtages).

- Dan K. havde et godt tilbud i ærmet: Bedre lokaler (500 m2), bedre tilkørselsforhold, bedre værksted, vinteropbevaring mv. Det ville betyde en mindre kontingentforhøjelse, efter Dan K`s beregning ca 50,- kr. Måske skulle der også yderligere investeres ca 10.000, kr pr medlem.

 Dan K mente også at vi skulle tage os bedre af nye medlemmer, så de ikke bare sad i en krog.

- Jens roste vores altid opryddede værksted.

- Otto vendte tilbage til udsendelse af  blad og portoudgifter, hvor mange digitalt og hvor mange pr post?

- Sune svarede på ovenstående spørgsmål og tilkendegav at han ønskede bladet i papirform.

- Dan K foreslog at bladet hentes i klubben.

- Tony var træt af når kørselsdatoer i programmet, blev ændret.

Bente svarede at dette var uundgåeligt, når f.eks arrangøren selv lavede om i datoen.

- Leif spurgte om der var farvebilleder i den digitale udgave?

- Niels K. stillede spørgsmålet om.” hvad  går jeg  glip af når jeg ikke er på Face-book?”

- Dan K kom med endnu et tilbud: Har en trailer alle ville kunne låne, kan bruges til både solo og sidevognsmaskiner.

Dirigenten, Dan Zachariassen, takkede herefter for god ro og orden.

Således sluttede denne 21. ordinære generalforsamling i

Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet.

Ole Kristensen

Efterfølgende var der releaseparty for klubbens nye bog.

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat

Dan Zachariassen


REFERATER

2016


 Bestyrelsesmøde nr. 93

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 14. november 2016 kl. 19.00 hos Jørgen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste og forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Henrik konstaterede at der var kommet rigtig gode tilbagemeldinger fra det igangværende skruekursus.

- Den fotoklub som har taget billeder hos os, har reageret og sendt en mail som, Henrik sender videre til bestyrelsen.

3. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Der mangler en ”pigekagebager” til den 7. dec. Sune udsender nødråb om dette.

- Bente og Jørgen sørger for det nødvendige til juleafslutningen. Dog lovede Henrik at undersøge hvor mange der var til sidste år afslutning

4. Værksted/klublokalet:

- Sandblæseren er igen ordnet og ok. Rensebaren har fået skiftet rensevæske.

5. 20års jubilæumsbog:

- ALT er skrevet, ALLE billeder er fundet.

- Henrik snakker med trykkeren for de sidst detaljer.

- Vi endte med at antallet af bøger i første oplag skulle være 150 stk.

- Priser: Medlemspris 170, - kr (kun 1. stk pr medlem) Herefter er prisen 195, - kr.

. Forfatterne og Brian får 1 stk udleveret gratis.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen har en rigtig god fornemmelse af egen indsats, i forbindelse med jubilæumsåret. Et ret godt jubilæumsår.

7. Følges ad hjem på fællesture.   

- Flere tilbagemeldinger fra medlemmer på tur, foreslår at vi følges ad hjemover.

I den nye køresæson vil vi henstille til at alle følges ad på hjemturen, samt meddeler hvis den enkelte kører af sted alene før afgang.

Vi falder selvfølgelig af på hjemturen, hvor det er mest belejligt.

8.Venskabsklub i Norge / Sverige.:

- Ideen om en venskabsklub lyder godt. Vi var dog enige om at det skulle være i en ”rimelig” køreafstand (Sydnorge Vestsverige) Ole lovede at undersøge hvor der kunne være sådanne klubber.

9.: Købe Nimbus eller dele til restaurering i klubben:

- Besnærende tanke, bestyrelsen var generelt positive. Vi enedes om at være åbne overfor eventuelle tilbud, samt at hvis… skulle vi hurtigt snakke sammen og beslutte.

10.: Kulturby 2017 arrangementer med i forår/sommerprogram:

- Bente lovede at hente det omfattende program for kulturby 2017 og forsøge det indarbejdet i forår/efterårsprogrammet.

11.: Generalforsamling 2017:

- Jakob Jensen, Jørgen Mogensen og Jørn Bang genopstiller ikke.

- Vi snakkede om eventuelle nye kandidater.

12.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                1.594,50

- I banken er der kr              59.592,95

- Finansieringskontoen        16.082,37

Og så er der dags dato 124 medlemmer.

En tidligere beslutning blev genopfrisket, Brian må bruge 500,- kr til julesnaps, til servering på vores jubilæumsjulefrokosten.

13.: Eventuelt:

- Sune deltagere i den næste Motorhistoriske Samling, Middelfart.

- Der er lavet nye foldere på Museet i Horsens, Ole uddelte.

- og så snakkede vi velkomstfolder uden at nå nogen beslutning.

Næste møde afholdes den Tirsdag d. 7.2. 2017 kl 1900, hos Ole.

Efter alle de punkter (13) og hårdt hjernearbejde fik vi fortjenesten…Et veldækket bord med pålæg og friskbagte boller. Efterfølgende dejlig æblekage med masser af flødeskum.

Referat: Ole K.


Referat af bestyrelsesmøde nr. 92 i AaNK hos Per, mandag d. 22. august 2016.

Deltagere: Henrik, Sune, Per, Jacob, Jørgen, Bente.

Henrik bød velkommen og mødet forløb via dagsorden.

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af forrige mødes referat.

Pkt. 2: Nyt fra formanden.

Pkt. 3: Aktuel status for sommer- og efterårsprogram.

Pkt. 4: Værkstedet/ klublokalet.

Pkt. 5: 20 års jubilæumsbog

Pkt. 6: Jubilæumsåret 2016.

Pkt. 7.: Behandling af mails fra medlemmer

Pkt. 8: DNTs årstræf 2016

Pkt. 9: Årstræffet 2017. Hvor skal det afholdes?

Pkt. 10: Klubbens aktuelle økonomi.

Pkt. 11: Eventuelt

Dato for næste møde.

Ad.1: Referatet godkendt.

Ad.2: Henrik har haft kontakt til Klaus Støvelbæk vedr. en idé ifht. Rethink i 2017. K.S. synes, det er en god idé, men kan desværre ikke deltage.

Henrik har kontaktet TV.2 vedr. turen med Birkebakkens beboere, d. 3. sept.-16. Har endnu ikke fået tilbagemelding!

Skruekurset, med opstart mandag d. 3. oktober, er lukket for flere tilmeldinger.

Henrik vil kontakte Steen Weidinger vedr. foto.

 Et grafisk forlag har afgivet et tilbud for trykning af Nimbusblad. Prisen er næsten 100% mere , end den nuværende.

En fotoklub vil tage fotos af klublivet i AaNK resten af året til en bog om kulturlivet i forskellige foreninger i Aarhus. Bogen udgives i 2017.

Henrik har kontaktet Nanna, vedr. tiltag for unge med Nimbus. Debat herom.

Velkomstfolderen, til omdeling relevante steder, er klar til at blive trykt. Henrik vil forhøre om pris for trykning og få etableret et oplag.

Søren K. vil indramme en plakat, som klubben fik i jubilæumsgave.

Sune har modtaget en nimbusbog fra en person i Ribe. Bogen vil blive stillet i klublokalet. Hvis det er en dublet, kan den indgå som effekt i auktion/ stumpemarked.

Ad.3: Programmet er tilrettet og ændringerne er formidlet til medlemmerne.

Jørgen kontakter Niels Olsen vedr. Kræmmermarked i september.

Forslag og datoer til det kommende efterår/ vinterprogram blev noteret af Jørgen og Bente.

Der vil være indlagt en ”løs aften”, hvor Bogudgivelsen markeres.

Bente kontakter Brian ifht Julefrokosten. Om datoen stadig passer ham, eller om den f.eks skal fremrykkes til sidst i november?

Henrik spørger Leif Degn om bagning af æbleskiver til juleafslutning d. 14. december.

Henrik kontakter en ”sanger” vedr. sangaften i klubben efterår/ vinter.

Ad.4: Inden skruekurset begynder i oktober, vil Keld og Henrik gennemgå og klargøre lokalerne.

Ad.5: Bogen er næsten klar. Der mangler en enkelt artikel samt billeder, inden den trykning. Bogudgivelsen bliver i efteråret 2016.

Ad.6: I den resterende del af jubilæumsåret er der Jubilæumspigeaften, Jubilæumsbogudgivelse og Jubilæumsjulefrokost.

Ad.7: Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra medlemmer i AaNK. Enighed om, at samtlige modtagne mails fra klubmedlemmer videresendes til de resterende bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at alle henvendelser bliver behandlet.

Ad.8 + ad.9: Sune orienterede om Årstræf 2016, der blev afholdt på Mors, hvor et ungt ægtepar havde stået for arrangementet. Det var et stort arbejde og hjælpen dertil havde de fundet i lokalsamfundet. Det var et godt og veltilrettelagt træf, som de fik stor anerkendelse for. Som noget nyt var der planlagt særlige aktiviteter for de unge.

På træffet blev der annonceret, at det endnu ikke er besluttet, hvor DNTs Årstræf 2017 skal afholdes. Debat om situationen. Vi afventer en udmelding fra DNT.

Ad.10: Per orienterede flg. om klubbens økonomi d.d.: Konto: 62.401 kr., etableringskonto: 16.082 kr., kassebeholdning: 1601 kr.

Pt. er der 121 medlemmer + et nyt medlem på onsdag.

Strømmen er betalt. Efter etablering af det nye varmeanlæg er strømmen steget, men udligner knap gasregningen. Første halvår af 2016 var ikke koldt, men fugtigt. Indeklimaet er bedret efter installeringen af anlægget og maskinerne ruster ikke.

Der er rimeligt salg af merchandise og trøjer.

Ad.11: Debat om suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøder. Konklusion derpå blev, at bestyrelsessuppleanter deltager i konstitueringsmøde en gang årligt, som er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i januar.

Næste møde afholdes hos Jørgen, mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00.

Møderækken er herefter Ole, Henrik, Jacob, Sune, Bente, Per, Jørgen.

Refereret som noteret

Bente


Bestyrelsesmøde nr. 91

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. maj 2016 kl. 19.00 hos Bente.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Åbning af tivoli Friheden var en stor succes og alt forløb, som det skulle. Bespisningen af de ca. 81 personer (57 mc èr), kom til at koste så lidt, at vi kraftigt overvejer at gentage succesen næste år. Det eneste der så skulle laves om var, at vi skulle planlægge en mere ”synlig i gadebilledet” tur. Det virkede godt med den nye parkering i tivoli Friheden, kunne måske overveje at fylde ”cirklen” hele vejen rundt.

- Henrik vil tage en samtale med Helmer Støvlebæk (ham med den nye Nimbus) om vi kunne bruges i forholdt til Rethink (Århus kulturby)

- Henrik Brylle er inviteret til TV- udsendelse, når vi skal kører Birkebakken.

- Sten Weidinger vil gerne afholde et skruekursus mere. Sten opfordres til en meddelelse omhandlende kurset, i vores kommende blad. Bestyrelsen er positiv overfor dette initiativ. Aarhuus Nimbus Klub vil som vanligt stå som ansvarlig og tilmelding, for dette aftenskole- kursus.

- International køredag d. 5. juni. Der arrangeres ikke fælleskørsel.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Der var et par rettelser og ændringer i forhold til det udsendte program, Bente og Jørgen søger for at disse rundsendes.

4. Værksted/klublokalet:

- Vi har til værkstedet, fået et dækapparat til trykluft. Det omtalte apparatur tillempes Nimbushjul/dæk.

5. 20års jubilæumsbog:

- Alle artikler er ved at være skrevet. Dog er det besluttet at der selvfølgelig skal skrives et om jubilæumsårets gang. Der er et opfølgende forfattermøde d. 10.5.2016.

 6. Jubilæumsåret 2016:

- Vi blev enige om at hver gang der udsendes nyhedsbreve, skulle stå det antal dage der resterer til vores jubilæums tur/middag, samt tilmelding (10.august 2016 senest) som en specifik REMINDER.

7. Hvervning af yngre/nye medlemmer.   ”Brain storm”

- Som en positiv start kan det nævnes at vi lige har fået 3 nye medlemmer.

- Kunne vi annoncere/reklamere hos kørelærere.

- Følge op på salg af klubbens medlemmers Nimbus, et års medlemskab for at formidle salget.

- Blade, medlemskort, velkomstfolder lægges hos Carsten (Århus Nimbus).

- Bedsteforældredag i klubregi.

- En ungdomsafdeling. Kontakt Nanna. Hvad er behov/ønsker ift klubben.

- Der skrives i pt en bachelor om klubånd, organisering af klubliv, fastholde medlemmer etc. Henrik har kontakt til den studerende.

- Facebook siden benyttes mere flittigt til at fortælle om klubliv/temaaftner/faciliteter m.v.

 - Åben klub

- Ole rundsender fil til vores klubfolder

8. Skal vi have vores jubilæumsnummer i farver ? (decembernummer):

- Det var der ikke den store tilslutning til. Bladet kan jo læses i farver på nettet.

9.: Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi

- I kassen er der kr.                1556,50

- I banken er der kr            175.492,64

- Finansieringskontoen  kr. 14.948,16

Og så er der dags dato 120 medlemmer.

10.: Eventuelt:

- Der er 10% på trøjer i maj måned. Sune rundsender.

- Kloge folk regnede (meget) på hvor mange KW en Nimbus repræsenterer, det blev til 16 KW.

Næste møde afholdes den 22.8.2016 kl 1900, 2015, hos bondemanden i Odder

Iført forklæde og en klædelig lille kappe serverede Leo efter bestyrelsesmødet,        ala carte mad med friske jordbær og kager bagt med marcipan.

Referat: Ole K.


 Bestyrelsesmøde nr. 90

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. februar 2016 kl. 19.00 hos Sune.

I mødet deltog bestyrelsessuppleanterne Torben Nielsen og Jan Wulff. Bente var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

Maskinanvarlig, værksted: Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Et par ting vi skal være opmærksom på til næste generalforsamling: Det skal fremgå af indkaldelsen at indgang, er sideindgang på Skovvejen.  Den elektroniske og skriftlige indkaldelse skal have samme tidspunkter. Vi skal på det sidste møde inden generalforsamlingen, huske at afstemme, hvem der er på valg til de forskellige poster.

Der skal tales højere, det kniber for flere at høre det sagte, bestyrelsen skal stå op når der siges noget.

- Vi skal gøre opmærksom på at eventuelle indsendte forslag til generalforsamlingen, skal indsender modtage en kvittering for det indsendte.

- Henrik har igen henvendt sig til kulturby 2017.

- Henrik har tænkt på muligheden af, at få Klaus Støvlebæk (ham der ville starte ny produktion af en Nimbus) med til en mindre udstilling (f.eks. 14 dage) af gammel og eventuel ny Nimbus, RETHINK tanken. Henrik følger op på dette.

- Aftalt at vi henvender os til DK4 i forbindelse med Birkebakken.(reklame for klubben).

Ole orienterede om en henvendelse til Den Gamle By vedrørende DNT`s museets gamle fiskekasse.

4. Aktuel status for forår- og sommerprogrammet:

- 2. marts afholdes den officielle fødselsdag i klubben.

- Sune indvilligede i at holde fødselsdagstalen.

- Bente og Jørgen har(næsten) styr på hele aktivitetsprogrammet.

5. Værksted/klublokalet:

- Sandblæser bliver ikke renset og behandlet efter forskrifterne. Det aftaltes at sætte lidt ”sandblæserundervisning” på til en klubaften. Jørgen sørger for dette.

- Der blev snakket lidt plansliber, men om der kom en beslutning, fandt referenten ikke helt ud af.

6. Status på året der gik og nye tiltag for 2016:

- Vi talte om det at køre på motorcyklen og (måske contra) den sociale funktion som klubaftnerne har.

- Vi fastholder det meget høje aktivitetsniveau som klubben har.

- Det nye trykkeri har virkelig gjort en forskel. Dem holder vi fast ved.

- Der laves en ny rubrik på vores indmeldelsesblanket, vedrørende ønsker om blad, elektronisk eller post. (Sune gør dette)

7. 20års jubilæumsbog:

- Projektet skrider langsom(men sikkert) frem. Billedfolkene, Brian og Sune, har arbejdet en del timer sammen, omkring udvælgelse af de rette billeder.

Lidt problemer med forsiden af bogen(noget med Pixel), men Henrik har fat i den lange ende.

- Det er klubben, der sælger bogen. (”vi er ikke momsregistreret, og skal heller ikke være det” sagde Per).

- Henrik lovede at ”PISKE” på forfatterne, og derved fremskynde processen.

8. Jubilæumsåret 2016:

- 45 deltagere til nytårsarrangementet. Bestyrelsen konstaterede at starten af fødselsdagsåret er gået rigtig godt, herunder også klubaftner.

9. Ny kørerute til åbning af Friheden 2016.

- Jørgen lovede at udarbejde et forslag til rute.

10. DNT, beskrivelse af vore aktiviteter til DNT`s hjemmeside.

- Vi har fået en henvendelse fra  DNT, der ønsker en beskrivelse af lokalklubbernes aktiviteter. Ole laver et forslag og afstemmer det med Henrik.

11. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.               962,50

- I banken er der kr            77.062,15

- Finansieringskontoen  kr. 14.948,16

Og så er der dags dato 119 betalende medlemmer.

12.Eventuelt:

- Henrik har fået et batteritilbud , undersøger dette nærmere. Jakob foreslog at vi i klubben havde et par nye Biltema batterier stående, til akut nødlidende medlemmer.

- Jan havde været på kursus omkring noget hjemmeside, hvilket resulterede i at Torben gav Sune en kontakt til en professionel ”EDB fyr” (webmand)

- Der er sgu 20% på alle vores klubvarer, HELE ÅRET, sagde den flinke kasserer.

- Næste møde: Mandag den 2. maj kl 19.00 hos Bente.

Den sidste del af mødet skuffede på ingen måde, det var som det af flere, blev udtrykt: ”Ren Mette Blomsterberg” med alskens lækkerier.

Referat: Ole K.


REFERATER

2015


 Bestyrelsesmøde nr. 89

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 9. november 2015 kl. 19.00 hos Jacob.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- I forbindelse med åbningen af tivoli Friheden d. 9. april 2016, har Henrik talt med Svend og Lone i True. De var indstillet på en mindre invasion og også at rydde noget inden døre, hvis vejret ikke artede sig.

- Henrik arbejder sammen med Brian om et 2016 jubilæumslogo, måske også som forside til bogen.

- Henrik arbejder på årsberetningen, som han rundsender.

- Ole sørger for information til Danmarks Nimbus Touring

3. Aktuel status for vinterprogrammet:

- Ændring i programmet til den 18. og 25. november, Sune rundsender.

- 16. december, Leif bager æbleskiver og Jørgen og Bente køber det nødvendige til denne juleafslutning.

- 1. januar, Rådhuspladsen som sædvanligt, herefter byder klubben på champagne og kransekage. Per har lovet at ”smugle” 12 flasker champagne. Ole spørger Sofie(datter) om hun ville kunne fremstille en kransekage til ca 45 mennesker.

- Per kontakter et forkromningsfirma med henblik på et foredrag om emnet.

- Søren Vestergaard kontaktes( Bente ) med tilbud om at komme og fortælle om de mcture, han gennemfører.

4. Værksted/klublokalet:

- Bestyrelsen konstaterer at den opsatte varmepumpe giver et rigtig godt klima i begge lokaler og vi slipper for fugt og rust.

- Der er STOR anerkendelse til Keld for hans måde at holde orden i lokalerne.

- Vi kan afbalancere hjul, der er indkøbt bly til afbalancering.

5. 20års jubilæumsbog:

- Udvalget bag bogen har sat turbo på arbejdet.

Brian og Sune er i gang med det store arbejde med udvælgelse af  billeder til bogen.

- Vi har fået tilbud på fremstilling af 125 hardback bøger (ca 100 sider), det koster 21.000 kr.

- Vi arbejder videre med det trykkeri der nu fremstiller vores klubblad.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Per ville have flere beløb til fremlæggelse af budget 2016, i forbindelse med generalforsamlingen.

Nytårsparade 1000,-kr. Fødselsdagen 1000,-kr. Åbning af Friheden, grill, øl og vand, pølser og brød 4000,-kr. Julefrokost 2016 sponseres af kassen, der afsættes 1000,- kr til juleafslutningen , alle nævnte beløb er maxbeløb.

- Klubben giver 12.500 kr i tilskud til fremstilling af bogen, svarer til at bogen af medlemmer kan erhverves for 100, kr. 1 bog med tilskud pr medlem.

- Der afsættes 10.000 kr til jubilæumsmiddagen.

- Den fælles sommertur,” jubilæumsturen”, der indeholder middag på Årslev kro skal helst være en søndag, feks den 21. august 2016

7. Menu til festmiddagen.

- Menuen til jubilæumsmiddagen er: Stegt flæsk (ad libitum) eller en vegetarret.

8. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.               1370,50

- I banken er der kr            68.054,06

- Finansieringskontoen  kr. 14.936,32

Og så er der dags dato 126 medlemmer.

- Per fremlagde herefter et budget for 2016. Citat Per kasserer: ” I sammenligning med et dansk landbrug, går alt rigtig godt!”

10.Eventuelt:

- Der har været afholdt evaluering i foreningen ” Biler i den gamle by”. Stor tilfredshed med året der er gået. Svend Erik, der har stået for arrangementerne, takker af, den nye hedder Jan og kører Volvo.

- Sune reklamerede for køb af 10 topstykker hos DNT (der var pt. et godt tilbud)

Næste møde afholdes den 1.februar kl 1900, 2015, hos Sune

Jakob havde til lejligheden bagt boller og fremstillet en dejlig æblekage, som belønning for et godt og sagligt bestyrelsesmøde.

Referat: Ole K.

 


Bestyrelsesmøde nr. 88

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 hos Henrik (formand).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik har sendt en brev til kulturby 2017, der kort fortæller om ANK. Der er kommet svar at de har modtaget brevet, og vi vil høre nærmere.

- Den foreslåede tegner (til bikertøsen) har sagt fra. Vi prøver en ny.

3. Aktuel status for efterårsprogrammet:

- Der har været en henvendelse fra Niels Olsen angående et ønske om Nimbusdeltagelse i et byarrangement i Todbjerg.

- Effekter fra Per Rønnow, sælges og bortauktioneres d. 4. november 2015. Vedrørende specialsalg Henrik udformer købsbetingelser.

4. Værksted/klublokalet:

- Klubben har fået en henvendelse om lån af vores sandblæser. Bestyrelsen fastholder at det udelukkende er klubbens medlemmer, der har brugsret over sandblæseren.

5. 20års jubilæumsbog:

- Arbejdet skrider langsom, men sikkert fremad.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Der blev truffet følgende beslutninger:

·        Efter nytårsparaden skal der være champagne og kransekage i klublokalet

·        2. marts fejres fødselsdagen med en lagkagekonkurrence, hvor den kapable dommer, Dan Z indforskrives.

·        Åbning af Tivoli Friheden. Arrangementet ændres så der startes i klubben       kl 11.30. Alle, også udenbys folk, inviteres på grillpølser og lidt at skylle halsen med. Efter dette køres samlet direkte til Tivoli Friheden.

·        Jubilæumsfesten afholdes som en køretur på mc, med en efterfølgende spisning på kro (Årslev er foreslået). Klubben betaler maden.

- Jubilæumsjulefrokost og jubilæumsjuleafslutning, træffes der beslutning om senere.

- Jubilæumsvimpel eller metalplakette endnu ikke afgjort.

7. Danmarks Nimbus Tourings årstræf.

- Alle tilbagemeldinger fra Århusdeltagerne tyder på at det var et rigtig godt træf. Ole har på den arrangerende Nimbusklubs hjemmeside udtrykt en tak for et godt træf.

Der deltog ca. 33 deltagere fra ANK.

8. Bladets fysiske fremtoning, skal der findes et nyt trykkeri?:

- Dan kontakter ”Lazertryk” for et bedre/tydeligere klubblad.

Henrik kontakter en måske interesseret arbejdskammerat.

- Oplag er 145 stk. Nuværede pris er 783,- kr, svarende til en pris på 5,40 kr pr blad.

9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr. 93,50

- I banken er der  kr. 68.017,88

- Finansieringskontoen  kr. 14.936,32

     Og så er der dags dato 124  medlemmer.

10.Eventuelt:

- Per foreslog at vi når ”fremmede” annoncerer deres Nimbus til salg på vores ”Køb & Salg” side, beregnes et gebyr svarende til 5 års medlemskab af klubben til køberen.

- Næste møde skal afgøre hvilken ”mindeting” der skal fremstilles ifm jubilæumsåret.

Næste møde afholdes den 9.november kl 1900, 2015, hos Jakob

--- Og endelig gik vi så over til det egentlige, nemlig de kulinariske glæder og her blev vi sandelig ikke skuffet.

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 87

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 11. maj 2015 kl. 19.00 hos Ole.

Sune var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik er i gang med at skrive til ”Århus 2017, Rethink” om der er noget de kan bruge en gammel agtværdig  mc klub til i forbindelse med kulturby 2017.

- Tegneren, der skulle lave en feminin tegning til vores klubsamling, tænker stadig.

- Åbningen af Tivoli Friheden gik fint, dog skulle der lige bruges en vejviser mere, ellers ingen bemærkninger.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Sørens forberedte tur til Endelave, mangler tilmeldinger, Sune rundsender en reminder til alle.

- Der skal fra bestyrelsen lyde stor ros til Otte, for den undervisning, der blev givet omkring hjerte/lungeredning.

- Arrangementet til Hølken camping, Per skal have besked inden afgang om han skal tænde grillen..

4. Værksted/klublokalet:

- Ingen bemærkninger.

5.  20 års jubilæumsbog :

- Vi mangler stadig en aften i arbejdsgruppen, gennemgang af billedmateriale til jubilæumsbogen.

- Og her vil jeg gerne citere kassereren:” vil man lave en bog, skal det gøres ordentlig og så må det gerne koste”.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen gennemgik et fremlagt forslag til aktiviteter, dækkende hele jubilæumsåret.  Endelige beslutninger træffes på næste bestyrelsesmøde.

- Det er bestyrelsens holdning at det ”koster” at afholde et jubilæum (evt. bruge af ”reservekapitalen”).

- Der var måske ide til at få fabrikeret en vimpel med et 20års Nimbuslogo. Jakob vil undersøge pris.

- En anden ide kunne være en støbt ”genstand ” fra Alu Danica.

7. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der kr               1.743,50

·                                       - I banken er der  kr           72.788,30

·                                       - Finansieringskontoen  kr 14.936,22

     Der dags dato 122  medlemmer.

     Her må jeg igen citere vores udmærkede kasserer: ” Økonomien kan sagtens holde til et godt jubilæumsår”.

8. Eventuelt:

- Honorering af oplægsholdere, her træffes særskilt stillingtagen i hvert enkelt tilfælde (bestyrelsen eller formanden).

Som udgangspunkt honoreres klubmedlemmers oplæg ikke.

- Vedrørende hjertestarter: Bestyrelsen har besluttet ikke at indkøbe en hjertestarter.

I stedet sørges der for en årlig genopfriskning, af det nys afholdte hjerte/lungeredningskursus.

Næste møde afholdes den 17. august kl 1900, 2014 hos Henrik

--- Det var herefter ganske tydeligt, at der i familien befandt sig en kok, som havde tryllet lækkerier frem til bestyrelsen. Tak til Sofie.

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 86

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. februar 2015 kl. 19.00 hos Jørgen i Mesballe.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer,medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

Maskinanvarlig, værksted: Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden. Herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Rådhuspladsen er booket til den 2. april 2015, taleren er fundet til åbningstalen

og de nødvendige aftaler er på plads med Tivoli Friheden.

- Restaurant”Terrassen” er bestilt til næste års generalforsamling, den 20 januar 2015.

- Det var bestyrelsens indtryk, at generalforsamlingen forløb som den skulle, og at der var en god stemning, men desværre  ikke meget debat.

-  Som lovet på generalforsamlingen, skulle der ske noget omkring hjertestarter og 1. hjælp. Følgende er sat i værk: Jakob undersøger priser og service omkring hjertestartere, Otto har lovet at gennemføre en klubaften, den 15.april med emnet hjertemassage og livreddende 1. hjælp. En lille undersøgelse viser i øvrigt, at der er 6 hjertestartere i True og nærmeste omegn.

- Efter henvendelse fra et medlem vedrørende bestyrelsens måde at fremlægge det årlige regnskab, har bestyrelsen endevendt procedurerne for regnskab og fundet alt fint og overskueligt, samt helt i overensstemmelse med almindelige regnskabsregler.

Dette betyder at der ikke ændres i tidligere og nuværende procedurer.

- En anden opfølgning fra generalforsamlingen var spørgsmålet om det rimelige i, at nogle få i klubben ønsker stå udenfor offentliggørelsen af deres mailadresse og samtidig have et ønske om, at få mail via nyhedsgruppen om klubbens aktiviteter.

Sune gør et kæmpe stykke arbejde i klubben med at holde hjemmesiden opdateret, lægge ting på Facebook og rundsende informationer om aktiviteter og ændringer af disse til nyhedsgruppen. For ikke at gøre dette arbejde urimeligt stort for Sune, hvor der bliver taget specielle forhold til nogle, er det besluttet, at kun de som ønsker sig opført i adresselisten med mailadresse, få disse beskeder. Andre må få deres informationer via hjemmesiden, Facebook og bladet.

- Per udformer en skrivelse til nye medlemmer i overensstemmelse med ovenstående.

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

-Programmet er langt fremme. Bente og Jørgen fremsender det endelige forslag til bestyrelsesmedlemmerne.

5. Værksted/klublokalet:

- Nye investeringer er en bænkboremaskine, og det nye varmesystem skulle blive opsat i denne eller næste uge.

- Fræseren er klar.

- Der opstod en lille usikkerhed om kompressoren skulle køre den forkerte vej (”Bob har haft fingre i den ”). Sune undersøger på onsdag.

6. Status på året der gik og nye tiltag for 2015:

- Status ligger i den beretning, der blev gennemgået på generalforsamlingen. Med hensyn nyt i 2015 vil bestyrelsen bevare det nuværende aktivitetsniveau, og samtidig lade op til jubilæumsåret 2016.

7. 20 års jubilæumsbog:

- Udvalget er på vej ind i en ny fase nemlig billedindsamling. Henrik indkalder til det næste arbejdsmøde.

8. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen udformer et kommissorium til et fremtidigt arbejdsudvalg. Dette skal indeholde følgende: 1 jubilæumsfest, 4 specielle køredage( marts, juni, september og december), skal der laves en speciel jubilæum t-shirt, noget om økonomi, hvordan skal jubilæumsbogen fordeles. Henrik og Ole  udformer forslag til kommissorium.

9. Ny kørerute til åbning af Tivoli Friheden 2015.

- Der er på nuværende tidspunkt lidt usikkerhed om ensretning og lukning af veje.

Forslag om at der køres op omkring Moesgård museum.

- Henrik prøvekører turen og ændrer kørevejledningen (så sent som muligt).

- Sune sørger for at Face Book er opdateret om dette emne.

 10. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der kr 1.550,50

·                                       - I banken er der  kr 67.880,30

·                                       - Finansieringskontoen  kr 13.770,52

Og så er der dags dato 122  medlemmer.

-Der er 8 der stadig mangler at betale, Per kontakter dem i næste uge.

9.Eventuelt:

- Den næste ”pigeaften” annonceres(nyhedsgruppen) en auktion (affugter, Ole Nielsens Nimbusbøger, varmeapperater m.v.).

- Jakob ”besøger” den nærmeste (i True) hjertestarter.

- Ole reklamerede for en spændende og seværdig Nielsen og Fisker udstilling i Odense, se annonce i næste blad.

Næste møde afholdes den 11. maj kl 1900, 2014 hos Ole

---og endelig gik vi så over til de kulinariske glæder, der var friskbagte boller med dertil hørende lækkert hjemmelavet pålæg og der afsluttes med dejlig kage.

Mødet sluttede kl 23.10 og vi kørte hjem i en dejlig snestorm.

Referat: Ole K. 


REFERATER

2014


Bestyrelsesmøde nr. 85

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 hos Per.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

                                       Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- I det nye år åbner Tivoli Friheden den 1. april. Vi besluttede at vores indtog i Friheden, skal foregå torsdag den 2. april 2015.

- Henrik har hos Vagn Nielsen Malling, hentet en større samling DNT blade.

- Den manglende tegning af den kvindelige biker (tøsen)som vi gerne vil have tilføjet vores samling i klublokalet, lader vente på sig. Vi kan ikke finde en tegner.

- ”Gamle biler og mc i den gamle by”. Henrik har deltaget i et evalueringsmøde,og fortalte at, den gamle by gerne så lidt flere at vores fine motorcykler. Årgangen skal stadig være fra 1950 – 1975 (og hvem mon kan vurdere det?) Udstillingstiden stadig den samme, 11.00 – 16.00.

- Henrik havde fremtryllet og rundsendt bestyrelsens beretning, som bringes i næste blad. Der var enkelte rettelsenser og tilføjelser.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Kim Hartvig Sørensen kommer en klubaften og fortæller om den nye bog og om Nimbussen i militærets tjeneste.

- Leo har fået en opringning af et center for voksne handicappede, der forespurgte om vi, 2-3 Nimbusser, ville køre nogle af deres beboere. De henvender sig igen til foråret.

I forbindelse med juleafslutning, taler Henrik med Leif Degn om den traditionsrige fremstilling af æbleskiver. Jørgen og Bente indkøber de resterende ting til afslutningen.

4. Værksted/klublokalet:

- Polermaskinen er nu sat fast. Sune vil fremover rense filteret til sandblæseren, hver gang har er tilstede i klubben.(flink fyr ikk?)

- Alle de store maskiner er ”gennemgået” af kyndigt personale.

5. Status på året der gik og nye tiltag for 2015:

- Der var enighed om at det var en god ide at bringe feks ”næste onsdag aften skifter vi fedt i bagtøjet m.v”. Sune tog det til sig og vil være ankermanden i dette.

- Henrik havde ifm bestyrelsens beretning lavet en mindre fremmødestatistik (%). Der var enighed om at den skulle bringes og næste år gentages (sammenligning af tal).

- Den gode gamle diskussion om ”svensk kolonnekørsel” blussede igen op. Et medlem vil undersøge hos det svenske militær, om de kender denne form for kørsel, og om de har en ”brugsanvisning” til emnet.

6. 20 års jubilæumsbog:

- Andet arbejdsmøde er afholdt, og arbejdsgruppen er i fuld gang.

7. Jubilæumsåret 2016:

- Hvordan for vi hul på hvad der skal gøres, hvordan skal det festligholdes, hvad skal vi gøre. Hvordan mærker Århus at vi har jubilæum (festudvalg, nye T-shirt, fest) osv.

Bestyrelsen blev enig om at ”sove på det” og snarest komme med gode ideer, , og f.eks. snakke om det i klublokalet.

8.  MHS kontingentstigning:

- I året 2014/2015 stiger kontingentet for det enkelte klubmedlem med 3,00 kr

- I året 2015/2016 stiger kontingentet for det enkelte klubmedlem med 2,00 kr.

 9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der      1018 ,50 kr

·                                       - I banken er der    59.063,08 kr

·                                       - Etableringskonto 11.053,76 kr

Og så er der dags dato 122 medlemmer.

Herefter gennemgik vores udmærkede kasserer hele regnskabet og forslag til budget 2015.

10. Eventuelt:

- Ole”sømand” Nielsen skal begraves den kommende onsdag. Ole K køber bårebuket. Der vil være en større repræsentation fra klubben herunder Nimbus motorcykler.

- Århus er kulturby i 2017. Skal vi være synlige også her ?? Henrik kontakter kulturbys arbejdsgruppe, for at gøre opmærksom på vores eksistens.

Næste møde afholdes …..........??????????????............(jeg tror vi glemte det). 

---og så gik vi over de mere alvorlige sager: Et særdeles veldækket bord.

 Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 84

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 11. august 2014 kl. 19.00 hos Bente. (dog mødte Per kl 1945)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

                                       Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik har bestilt Terrassen i Tivoli Friheden til den årlige generalforsamling. Datoen for generalforsamling bliver den 21. januar 2015.

- Forespørgsel fra True by. De ønsker at vi åbner klublokalerne for besøgende, idet de afholder et arrangement, hvor Trues beboere besøger hinanden.

- Modeltogsklubben mener at fællesturen til Hamborg bliver til noget i løbet af efteråret. Henrik holder kontakt.

- Det tidligere omtalte billede/tegning af bikertøsen er under udarbejdelse. Brian er tovholder.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Vi har mulighed for at få en Nimbus ”Nordkapkører” MogensSkovgaard til en klubaften. Bente husker det til programmet.

- Bente snakker med Dan om datoen for udgivelse af den nye aktivitetskalender.

4. Værksted/klublokalet:

- Sune vil, på baggrund af en aktuel henvendelse, rense og efterse vores sandblæser.

5. Indkøb af redigeringsudstyr til kommende bladteknisk medarbejder:

-  Bestyrelsen overlader til mere kvalificerede personer, at vurdere hvad der skal bruges af programmer, og kassereren gav selvfølgelig grønt lys for dette indkøb. Deadline er slutning af denne uge.

6. 20 års jubilæumsbog:

- Første arbejdsmøde er afholdt, og arbejdsgruppen er i fuld gang.

7. Offentliggørelse af medlemslister:

- Et af klubens medlemmer har kraftigt opponeret mod offentliggørelse af medlemslisten, indeholdende E mail adresser og telefonnumre.

Bestyrelsen har undersøgt sagen rent juridisk samt hos datatilsynet. Begge steder får vi samme besked: Klubben har ikke gjort noget ulovligt, det betragtes ikke som personfølsomt og det er ikke offentligt tilgængeligt materiale.

På baggrund af ovenstående traf bestyrelsen følgende beslutning:

Medlemslisten udsendes fremover til alle klubbens medlemmer. 

Ønsker fra enkelt medlemmer om at der ikke fremgår f.eks. Mail,telefonnummer eller adresse, imødekommes.

8. Orientering fra årstræffet 2014:

- Årstræffet var i år på Lolland, Errindlev. Godt træf hvor hele byen (209 indbyggere) var deltagende og flagene i byen var alle oppe. Fællesturen fra ANK foregik over Sjælland derover og over Fyn hjemover.

Der deltog i alt 24-26 personer fra Aarhuus Nimbus Klub.

Danmarks Nimbus Touring glimrede ved deres totale fravær (de kalder det oven i købet deres træf).

 9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der       1.669,- kr

·                                       - I banken er der    61.376,66 kr

·                                       - Etableringskonto 13.753,76 kr

Og så er der dags dato 122 medlemmer.

9.Eventuelt:

- Sune reklamerede for en tegneserie for motorcykelfolk Motomania

Næste møde afholdes tirsdag den 11.nov kl 1900, 2014 hos Per.

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, (det er nu dejligt at være i bestyrelsen !)

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 83

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 hos Jacob i Hørning.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af åbningen af Tivoli Friheden:

- Der kommer  stadig henvendelser fra sociale institutioner, som ønsker kørsel med beboere. Vi diskuterede om, vi skulle tage det op hver gang, og endte med at beslutte at eventuelle henvendelser besvares med, at institutionerne skal sende en motiveret ansøgning (Mail). Vi vil samtidig gøre opmærksom på at vi har fuld aktivitetskalender. En motiveret ansøgning vil blive gemt til senere vurdering.

- Vores sponsor OK Benzin ønsker at stille op til en klubaften. Per har aftale med OK`s chef at vi nok ikke kan vride flere OK kunder ud af vores lille flok. Henrik skriver til OK benzin.

- Arrangementet omkring Tivoli Friheden gik som ønsket og planlagt. Næste år skal vi søge efter et nyt opsamlingssted, i stedet for det ved slottet (parkering forbudt). Der blev foreslået vejen der fører op til Forstbotanisk have.

I øvrigt skal vi huske at der er en Aahuusmand forrest ved hver gruppe dr kører afsted.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Den 18. juni er turen åben, er der nogen der vil arrangere?

- Husk at reklamere for NImbus arrangementet ved hotel OPUS i Horsens.

4. Værkstedet / klublokalet, herunder rygning i disse:

- Bestyrelsen udnævnte enstemmigt Jacob til, at være maskinansvarlig på værkstedet. - Keld har planer med polermaskinen. Kompressoren skal lige svejses lidt.

Henrik har en stående aftale om et lille kursus til den nye fræser.

- Det henstilles til medlemmerne IKKE AT RYGE PÅ VÆRKSTEDET !! Per og Ole vil være ambassadører for udbredelsen af dette.

5. Salg af medlemmers Nimbus gennem klubben:

- Der har været sat spørgsmålstegn ved den måde bestyrelsen har behandlet salg af medlemmers Nimbus. Vi diskuterede en aktuel sag og det mere principielle i behandlingen.

- Ved fremtidige forespørgsler til bestyrelsen om salg af Nimbus, vil henvendelsen resultere i at salget annonceres på hjemmesiden.

Hvis salget skal gå hurtigt (sælgers ønske) forbeholder bestyrelsen sig retten til at træffe den beslutning, som bestyrelsen finder rigtigt og nødvendigt.

6. 20 års jubilæumsbog. Hvem skal styre projektet (redaktion)?:

- Fra bestyrelsens side ønskes der en ”redaktionsgruppe” som blandt andet skal være med til at lægge linien (kapitler, hvad skal indholdet i bogen være mv.).

Skal bogen koste penge. Dette traf bestyrelsen ikke nogen beslutning om, men vil se på det senere.

7. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der 624,- kr

·                                       - I banken er der 63.368,66 kr

·                                       - Finansieringskontoen 13.753,76 kr

·                                       Og så er der dags dato 120 medlemmer (4 nye

Der har været henvendelse fra udlandet om køb af T-shirt og trafikvest.

 8. Eventuelt:

- Sune fortæller at der er 16 deltagere til den kommende Samsøtur.

- Per (vores internationale kontaktmand) fortæller om en henvendelse fra en englænder, der vil besøge vores klub med henblik på eventuelt, at starte en Nimbusklub i England.

Vi arrangerer en ekstra klubaften mandag den 12.5. 2014 og Ole tilbyder manden en tur til Nimbusmuseet i Horsens.

- Henrik vil kontakte Dan for at klubben kan få en tegning af en bikertøs (se referat fra sidste møde).

Næste møde afholdes den 11. august kl 1900, 2014 hos Jørgen

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, det virkede som om Jacob havde stået i køkkenet hele dagen, kongelig beværtet vil jeg sige.

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 82

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 3. februar 2014 kl. 19.00 hos Sune i Mårslet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer,medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel. Bente Kortsen

Arrangementer og aktivitetskalender:Jørgen Mogensen

Ad-hock opgaver:Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden. Herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Togmodelklubben, True byvej meddeler at fællesturen til Hamborg, tidligst kan bliver til efteråret.

- Åbningen af sæsonen og Tivoli Friheden sker den 12. april 2014. Henrik har sørget for alle tilladelser.

- Henrik Abildtrup, Biler i den gamle by meddeler, at de satser på køretøjer fra perioden 1950 – 1970.

- Ideen med at sende beretningen ud i forvejen, viste sig at være en god ide. Der blev noget mere debat end ellers,der kunne godt være mere fra de enkelte ansvarsområder.

- Det kneb lidt med pladsen, grundet bordopstillingen (kan sagtens ændres).

Det var rigtig god mad i rigelige mængder, og bestyrelsen mener godt vi kan bruge stedet igen, næste år.

- Diskussionen om køb af Nimbus eller ej. Vi mener at der blev truffet den rigtige beslutning ved ikke at købe Nimbussen

- Diskussionen omkring arrangementer viser at vi kan fortsætte den linje, der tidligere  er lagt.

- Ole finder referatet der fortæller om hvad vi gør med ”pengene på bogen”

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Der er foreslået en weekendtur til Samsø. Sune, Bente og Jørgen arbejder videre med sagen. Eventuelt weekenden 24.-25. maj.

- Sune vil gerne stå for en temaaften med forårsklargøring

- ”Jørgen” i Randers spørges om en dag med køreteknik. Bente undersøger.

-Den 12.3 arrangeres en aften med Jørgen (kakkelovnsrør), der har optaget en dvd med vores årstræf 2010.

-Hølken Strand bruges til vores sommerafslutning.

5. Værksted/klublokalet:

- Henrik undersøger muligheden for et mindre fræsekursus. I bekræftende fald annonceret dette i Nyhedsgruppen. Vi skal huske at, der altid skal være 2 mand tilstede, når disse maskiner bruges.

6. Hvor er og skal Aarhuus Nimbus klub være om feks 5 år:

- Skal vi fortsat arbejde videre som om vi ikke er blevet ældre ? Er vi os selv nok ? Skal vi bare mødes og snakke og så måske køre mindre, skulle vi have en kontakt til andre mc klubber. mv. ???????

Vi startede klubben for 18 år siden og fandt frem til at, der var 4 typer af medlemmer:

OLIEFINGEREN, BIKEREN, PERFEKTIONISTEN OG SAMLEREN

Vi mangler måske nu BIKERTØSEN ?

Diskussionen udspandt sig livligt i bestyrelsen uden at der egentlig kom nogen konklusion.

7. 20 års jubilæumsbog:

- Henrik foreslog at, vi om 2 år udgav en bog en 20 års jubilæumsbog, hvor man kunne finde klubbens medlemmer og historie. Der var stor enighed om at det var en rigtig god ide. Dan og Henrik arbejder videre med ideen

 8. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der 818,- kr

·                                       - I banken er der 66.712,90 kr

·                                       - Finansieringskontoen 12.502,66 kr

Og så er der dags dato 119 medlemmer.

9.Eventuelt:

- Intet.

Næste møde afholdes den 5. maj kl 1900, 2014 hos Jakob

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, Else havde bagt boller med dertil hørende lækkert pålæg og afsluttes med dejlig kage

Referat: Ole K.


REFERATER

2013


Bestyrelsesmøde nr.81

 Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 28. oktober - 2013, kl. 1900, hos Henrik

 Iben deltog ikke i mødet og Per kom for sent, pga en storm/orkan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Generalforsamlingen afholdes i restaurant ”Terassen”, som er beliggende i Tivoli Friheden.

Menuen kender vi faktisk ikke, men vores nye formand har vovet pelsen, og sagt til kokken at han må bestemme, hvad vi skal have at spise. (MODIGT !!)

- Den 23. november 2013 afholdes der generalforsamling i Motor Historisk Samråd. Mødet holdes i Middelfart og Sune og Ole deltager.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram.

- Det udsendte aktivitetsprogram kører stille og roligt. De planlagte aktiviteter kører som de skal.

- Der har været en efterlysning af de enkelte værkstedaftner. Bestyrelsen vil her vente til foråret med disse. Skulle der opstå et spontant behov, vil det blive annonceret gennem nyhedsmail til medlemmerne.

- Det blev diskuteret, om vi i klubben har for mange arrangementer/ture, bl.a. med baggrund i at bestyrelsen oplever et faldende antal deltagere i planlagte arrangementer.

- Der blev stillet følgende spørgsmål: Er der for mange ture? Skal vi gøre turene kortere? Skal der være tilmelding? Hvordan får vi flere med?

Vi vil igen tage emnet op på det næste bestyrelsesmøde samt på den kommende generalforsamling.

- Vi har fået tilbud om overnatning på en større nedlagt landejendom på Samsø, og samtidig et besøg hos en lokal mc-klub

4. Værksted / klublokale:

- Sune og Ole tager fat på opgaven i ugen der kommer.

5. Årsberetning til generalforsamlingen.

- Det er vigtigt at bestyrelsen giver input til formanden hurtigst muligt, således at Henrik kan skrive en fyldestgørende beretning.

Ifølge tidligere bestyrelsesbeslutning, skal den nævnte beretning udsendes inden generalforsamlingen, hvilket betyder at den udsendes med næste blad.

- Medlemmernes forslag til ture/aktiviteter, papir uddeles på generalforsamlingen

- I forbindelse med generalforsamlingen er Henrik og Ole på valg. Begge modtager genvalg.

- Der foreslås ikke kontingentforhøjelse.

6. Status på Facebook.

- Initiativet med Facebook har givet fine resultater, f.eks. har siden været besøgt af folk fra 25 lande. Sune skriver et indlæg til næste blad

7. Oplæg til drøftelse om formatet på klubbladet:

- Der var kommet forslag til en ændring af vores klubblad, så det måske skulle udkomme i et A5 format i stedet for A4. Dette ville betyde en væsentlig billigere fremstillingspris, samt en billigere porto. I alt ville besparelsen andrage et sted mellem 3 – 4.000, kr.

Det kom der følgende beslutning ud af: Næste blad udsende både i papirudgave og elektronisk. Herefter vil medlemmerne blive spurgt om de ønsker det ene eller den anden udgave tilsendt.

- Der ændres indtil videre ikke i formatet på bladet. (Hvis flere ønsker den elektroniske udgave vil dette jo også udgøre en besparelse).

8. Evalueringsmøde af den Gamle By`s 70èr arrangement:

 - Sune og Henrik deltager med henblik på at, vi melder os klar til at deltage igen næste år.

9. Kassereren. Klubebens aktuelle økonomi :

- I kassen er der 2156,- kr. På bogen står der 53.829,87 kr. Etableringskontoen viser 12.502,66 kr

Vi er 126 medlemmer.

- Sune køber et HDMI kabel til klubben.

10.Eventuelt:

- Arrangementet med plejehjemmet i Carl Blocksgade, Århus, blev af deltagerne,  5  Nimbusser, oplevet som lidt povert i forhold til det arbejde vi som klub havde lagt i det. Vi diskuterede om vi fremover skulle meddele at, vi tager et symbolsk beløb, for at køre ved slige arrangemeneter(benzinpenge).

- Juleafslutningen udgør følgende praktiske ting. Leif Degn tager sig af æbleskiverne, Per undersøger hvor meget rødvin der skal købes og Jørgen tager sig af de resterende indkøb.

- Nytårsparaden. Ole sørger for lidt larm (fyrværkeri). Sune sørger for ”En enkelt” og formanden siger som vanligt et par velvalgte ord.

    Næste møde afholdes kort efter generalforsamlingen,  den 3. februar  2014 hos Sune.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet.

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.80

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 26.august - 2013, kl. 1900, i klublokalet , True

Der var afbud fra Iben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Modeljernbanekluben har udskudt besøget til den fantastiske tyske bane. Vi får invitation til foråret, med mulighed for at deltage.

- Nimbus skiltet i Tivoli Friheden er på mystisk vi forsvundet. Tivolis direktør er kontaktet og han meddeler følgende: ”Nimbus klubben er ikke faldet i unåde. Hvis skiltet bliver fundet, vil det selvfølgelig blive sat op igen!” Bestyrelsen agter ikke at gøre yderligere i denne sag.

- Vedrørende afholdelse af generalforsamling, vil der væremulighed for at holde det i Tivoli Frihedens restaurant ”Terassen”(29.1.2014). Bente undersøger Arions hus på Grenåvej. Afgørelsen træffes af bestyrelsen via nettet.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram:

- Per Rønnows bryllup skal markeres af klubben. Skanderup Kirke.  Der udsendes en Mail i nyhedsgruppen. Ole sørger for blomster og et kort.

- 25/9 er ikke planlagt, det tager Sune sig af. Tur til Borum Eshøj hvor Sune vil tegne og fortælle.

- Plejecentret i Carl Blocksgade vil være den 27. september 11-12 og 13-14.

- Ellers har Bente og Jørgen helt check på resten af programmet.

4. Værksted / klublokale:

- Sune og Ole fik af bestyrelsen lov til at ”lege” med en ny indretning. Ole er tovholder.

5. Kommunal Nimbus.

- Århus Kommune har udtrykt stor velvilje for vores projekt og der er fremsendt et officielt ansøgningsskema, som Henrik har udfyldt. Skemaet blev gennemgået på mødet og Henrik afleverer det sidst på ugen.

6. Skal klubben på Facebook.

- Bestyrelsen havde tænkt, siden sidste møde og kan nu stolt meddele: Aarhuus Nimbus Klub kommer nu på Facebook (”det er det de unge vil”).

7. Tilbagemelding fra Årstræffet:

- Ole gav en tilbagemelding fra et særdeles godt årstræf. Læs nærmere i næste nummer af vores blad.

8. Nyt fra kassereren:

 I kassen er der 1135 kr. På bogen står der 58.241,07 kr. Etableringskontoen viser 12.502,66 kr

Vi er 126 medlemmer.

 - Erfaringer fra et museumsbesøg, tilrettelagt af klubben viser, at  når der besøges institutioner hvor der kan påregnes entre, er det vigtigt at vi i programmet gør opmærksom på dette.

8. Eventuelt:

- Peter Christensen tilbyder velvilligt at sørge for trykning af vores klubblad. Bedre kvalitet, mulighed for farvetryk farver og måske billigere.

- Det nuværende trykkeri er stadig det billigste, og bestyrelsen besluttede at det nuværende firma, får 1 chance mere.

- I øvrigt, det meget tynde papir bladet er trykt på, skyldes at hvis vi bruger tykkere papir,vil portoen stige (igen).

Næste møde afholdes hos Henrik den 28.10.2013

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet.

Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 79

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 13. maj kl. 19.00 hos Bente

Iben fra bestyrelsen deltog ikke i mødet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Invitationen fra Niels Brüchner (Classic Race Århus) indebar at, vi som klub kunne få en plads udenfor selve raceområdet og ikke fribilletter.

- En eventuel tur til modeljernbaneklubben i Hamborg, sammen med vores naboklub i True, Henrik holder kontakt med dem.

- Der kommer mange invitationer fra andre veteran- og motorklubber. Disse filtreres og relevante tilbud udsendes på vores hjemmeside under andre arrangementer.

- Henrik er klubbens kontaktperson til Motorhistorisk samråd.

- En længere diskussion udspandt sig om, vi som klub skal have en Facebook profil. Beslutning om dette udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Erfaringsopsamling fra dette års Tivoli Friheden: - Større omhyggelighed/information til  de 10 vejvisere. - Sidste mand skal forsynes med rød vest. - Turen som den er nu fastholdes. - - Opstillingen af motorcykler ændres så alle motorcykler vender fronten væk fra rådhuset. - Der skal være større fokus på at motorcykler dirigeres på plads af Aarhuus Nimbus Klub.

3. Aktuel status for forårs- og efterårsprogrammet:

- Turen den 29.maj er uafklaret. Søren høres (Bente).

- Den 19. maj bliver almindelig klubaften med emnet ”Check din Nimbus inden ferien” Sune udsender nyhedsmail.

4. Værkstedet / klublokalet:

- En snak om udvidelse af vores ”lagerlokale”, så de store maskiner eventuelt kunne stå der, resulterede i første omgang til at Henrik kontakter værtsparret om muligheden for udvidelse, samt hvad det eventuelt vil koste.

- Det blev besluttet at Henrik indkøber, konus 1 og 2 samt en borepatron til den nye maskine.

- Til efteråret bliver der kursus for interesserede i betjening af de nye maskiner.

5. Kassereren klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der 290,- kr

- I banken er der 61.438,22 kr

- Finansieringskontoen 12.502,66 kr

Og så er der dags dato 123 medlemmer.

6. Diskussionsoplæg. Hvordan griber vi generalforsamlingen an næste gang:

- Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi kunne gøre gøre generalforsamlingen mere spændende og inddrage medlemmerne mere aktivt på selve mødet.

- Beslutningen blev at vi udsender bestyrelsens beretning før generalforsamlingen, enten i bladet eller på nyhedsmailen (medlemmer uden mailadresse får den tilsendt med almindelig post). Denne udsendelse begrundes med en motivation, hvorfor vi gør som vi gør.

Samtidig vedhæftes en tom ”slip” som kan bruges til spørgsmål og forslag til kommende arrangementer.

7. Investering i Nimbus litteratur:

- Klubben køber 3 styk Nimbus litteratur (bøger), som ikke findes på hylderne i klublokalet. Ole k sørger for dette.

 8. Opfølgning på køb-salg punktet på hjemmesiden:

- Vores køb og salg side på hjemmesiden er for alle, også ikke klubmedlemmer. Siden opdateres en gang ugentlig.

9.Kommunal Nimbus. Hvad skal vi ?:

- Der er fremkommet en ide, som foreslår at Århus Kommune indkøber en Nimbus med sidevogn, med henblik på at denne bliver til brug for plejehjembeboere, som et alternativ til de eksisterende tilbud (lejlighed fra 50èrne mv.)

Bestyrelsen finder ideen spændende og vil positivt arbejde videre med dette. Henrik tager i første omgang kontakt til Hannah, for at starte formuleringen af en motiveret ansøgning til kommunen.

Bestyrelsens medlemmer forpligter sig samtidigt til at udbrede ideen til medlemmerne i klubben

10. Eventuelt:

- Bladet vil fremover komme i en udgave på 80 gram, og forhåbentlig en bedre trykkekvalitet.

- Næste generalforsamling hvor skal den afholdes?

Bente undersøger Arions hus, og Henrik undersøger Tivoli Friheden

Antal deltagende plejer at være mellem 50-60 spisende, samt ca 10 ikke spisende.

Næste møde afholdes den 26. august kl 1900, 2013 hos Ole K

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, serveret feminint og fint af Leo

Referat: Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 78

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4. februar kl. 19.00 hos Jørgen

I mødet deltog hele bestyrelsen samt redaktøren og tidligere formand Dan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

 Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Henrik L. Hansen

- Næstformand: Sune Nielsen

- Kasserer: Per T. Hansen

- Arrangementsansvarlige: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen

- Ad-hoc opgaver: Iben Hansen

- Sekretær: Ole Kristensen

3. Nyt fra formanden:

- Vedrørende den nys afholdte generalforsamling, kunne bestyrelsen konstatere at, den forløb helt uden problemer. Der var igen stort fremmøde og mange forslag til kommende arrangementer.

Dog var vi enige om at der godt kunne være rart med flere tilbagemeldinger fra medlemmerne.

Vi diskuterede lidt frem og tilbage omkring følgende: - Skal vi ændre stedet (Malling Kro)?- Skal vi ændre tidspunktet? – Skal vi udsende beretningen inden generalforsamlingen?

Vi, bestyrelsen vil overveje til næste generalforsamling.

- Henrik foreslog at vi i bestyrelsen havde en elektronisk ”dropbox” hvor tanker og forslag kunne deles.

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogrammet:

- Der var stor ros fra de arrangementsansvarlige for mange og gode forslag til aktivitetsprogrammet.

Bente og Jørgen har meget snart et færdigt program. Dette rundsendes i første omgang til bestyrelsen.

- Under dette punkt gjorde Per stor reklame for et nyt tiltag ved Hølken Strand, et ”onsdagsalternetiv” til Kalø. Starter den 17. april.

- Turen til Tivoli Friheden er planlagt til den 6. april. Henrik står for dette arrangement.

5. Værksted og klublokale:

   Sune og Keld er tovholdere i forhold til opklaring/oprydning omkring polermaskinen.

- Henrik undersøger ”maskinfødder” til de nye maskiner, samt ekstra maskindele (fræsehoved, bor).

6. Kassereren, klubbens aktuelle økonomi:

- Dan afgiver sit dankort og Henrik oprettes med nyt dankort. Per sørger for tid i banken.

I banken henstår 63.433,75 kr på bogen.

Etableringskontoen er der 10.855,66 kr.

I kassen er der 942,00 kr.

Der er 123 betalende medlemmer

- Per rundsender medlemslisten.

7. Redaktøren. Næste blad:

- Der blev oprettet og godkendt en samarbejdsaftale med redaktøren som følger:

·               Der udarbejdes en ca. udgivelsesplan for de 4 numre, der udkommer af bladet(kan og bør koordineres med bestyrelsesmøderne).

·               Bestyrelsen/formanden fremsender senest 3 uger før udgivelsesdagen ”Formanden har ordet”. Spalten skal max. fylde 1900 anslag.

·               Dagsorden til bestyrelsesmøderne sendes (fortroligt) til redaktøren, der herefter laver et skriftligt oplæg med hovedindhold af kommende nummer.

·               Materiale til generalforsamlingen (dagsorden m.m.) sendes til redaktøren senest d. 15. november.

 8. Diskussionsoplæg:

- Henrik havde udsendt et oplæg med emner som skulle/kunne bruges som emnekatalog til oplæg på vore bestyrelsesmøder. Oplægget vil fremover udarbejdes af formand og næstformand.

9.Eventuelt:

- Det blev besluttet at klubaftenen, onsdag den 20. marts, skulle være en blanding af reklameindslag fra Per, klargøring af Nimbus med Sune og måske noget sikkerhed (kørsel) med Brian.

Næste møde afholdes hos Bente den 13. maj 2013

---og så gik vi til et overdådigt bord med alskens god mad...............og æblekage.

Referat: Ole k


Aarhuus Nimbus Klubs

17.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. januar 2013

Sted Malling kro. (Menuen var i år skipperlabskovs)

Der var fremmødt i alt 59 personer til generalforsamlingen

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for: Jørgen Hansen, Carl Johan Albertsen og Vivi Boe, der alle var gået bort siden sidste generalforsamling.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Jørgen Bang.

4. Bestyrelsens beretning. Herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen, fulgt op af redaktørens beretning, samt en orientering om mødet i Motorhistorisk Samråd.

Vedlagt som bilag 1.

Der var ingen bemærkninger til hverken bestyrelsens- eller redaktørens beretning.

Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen.

5.Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet og det nye regnskabssystem.

Regnskab vedlagt, bilag 2.

- Finn Zachariassen satte spørgsmålstegn ved om det var lovligt, som klub, at investere i værdipapirer.

Bestyrelsen undersøger dette.

- Brian Sørensen lagde op til at bladet kun skulle udkomme på nettet, det ville spare både porto og bogtrykker. Sekundært at der skulle være mulighed for at fravælge bladet, og i stedet få det sendt pr mail.

Der udspandt sig en mindre diskussion på mødet.

Den nyvalgte bestyrelse påtog sig at tage emnet op på et kommende bestyrelsesmøde.

Herefter blev regnskabet godkendt.

- Budget 2012 blev herefter fremlagt Bilag 3,  uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.   

7. Eventuel indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Per Tage Hansen. Modtager valg.

Jørgen Mogensen. Modtager valg.

Dan Zachariassen. Modtager ikke valg.

Per og Jørgen genvælges af forsamlingen.

Bestyrelsen foreslår Iben Hansen til den manglende plads i bestyrelsen.

Iben Hansen vælges af forsamlingen

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev  Frank Wolther (genvalg) og Jakob Jensen valgt

8 c Valg af revisor.

Jørgen Bang opstillet og valgt

Da Eigil Holm Sørensen i 2012 har trukket sig fra revisorposten, er den oprindelige suppleant Anette Rasmussen indgået i arbejdet og fungerer frem til generalforsamlingen i 2014

8 d Valg af revisorsuppleant.

Bent Jakob Hessellund opstillet og valgt

9 Eventuelt.

-Dan takkede med en pæn tale for de meget spændende 10 år, han har nydt at være formand.

- Sune kvitterede med en længere begrundelse for at udnævne Dan til æresmedlem af Aarhuus Nimbus Klub, og overrakte til sidst det fine emblem og diplom til Dan.

- Spontant rejste forsamlingen sig alle op og hyldede den afgående formand med stående ovationer.

- Sune opfordrede alle til at sende ham et par ord eller et link til punktet på hjemmesiden ”andre aktiviteter”, således at vi får alle arrangementer med i vores kalender. Samt hvis der blev fundet fejl på hjemmesiden, ring eller skriv til Sune.

- Per (kassereren) takkede for den hjælp medlemmerne havde ydet i forbindelse med noget kludder i giroindbetalingen. (og han tilføjede at den fejl kommer aldrig til at ske igen).

- Brian ønskede at bestyrelsen ville kigge på placeringen af de nytilkomne maskiner på værkstedet i True. De optager meget plads.

Det lovede bestyrelsen at tage op til behandling.

Dirigent  Per Rønnow takkede herefter for god ro og orden.

 ………og således sluttedes dermed denne 17. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og nedskrevet.

Ole Kristensen


                                                                                          BILAG 1

Bestyrelsens beretning 2012.

Så er der endnu engang gået et år i Aarhuus Nimbus Klub, og det er igen tid til at gøre status. Ser man helt overordnet på året 2012 blev det et år hvor tingene kørte stille og roligt uden de helt store udsving.

Selv om vi ved sidste årsskifte tabte en del medlemmer, har tilgangen til klubben været ganske god, så vi har kunnet holde vort medlemstal på den pæne side af de 120, og det er vel, sagt med en jysk underdrivelse, ikke så ringe endda, og så er det glædeligt, at mange af de nye medlemmer har besluttet sig for, at deltage aktivt i vore arrangementer og vore klubaftner – og det er rigtig godt!

Ved denne lejlighed er der også tradition for, at vi evaluerer på sommerens vejr, og igen må vi konstatere, at vi fik en, for motorcyklister rigtig træls sommer, men alt for mange regnvejrsdage.

Jeg antydede i lederen i det seneste blad, at det kan virke som lidt af et paradoks, at vi måske selv medvirker til de vejrforandringer, vi vidende til, i hvert fald hvis man tror på, at udledningen af udstødningsgasser er en medvirkende årsag til den drivhuseffekt, som ifølge visse eksperters udsagn er årsagen til de klimaforandringer, der uomtvisteligt er i gang på vores klode.

Men hvis det er rigtigt, og det ved vi jo ikke, så er det næppe de få kilometer vi kører vore Nimbusser, der gør det store udslag, så er vi ikke enige om, at vi fortsætter lidt endnu!

På trods af regnvejret blev 2012 et år, hvor vi havde rigtig mange velgennemførte klubaftner, onsdags- og søndagsture.

Man kan også sige, at 2012 blev endnu et år, hvor vi levede flot op til vores formålsparagraf, og hvor kammeratskabet og samværet omkring vores fælles interesse har været i fokus. Et godt år, - lige efter formålet!

Aktiviteter: Et af de første arrangementer 2012, hvor vi i den grad gjorde os synlige i det aarhusianske gadebillede var det MC-træf vi sammen med andre MC-klubber og en række forhandlere, blev inviteret til at deltage i, af Strøgforeningen i Aarhus.

Det er formanden for strøgforeningen, Lars Svensen, der også er medlem af englænderklubben ”Neptun”, som var initiativtager til det arrangement, og da Lars og jeg har en fælles fortid ved Aarhus Stiftstidende, har vi gennem årene haft mulighed for mangen en MC-snak, og derfor er han ganske godt kendt med Aarhuus Nimbus Klub, noget der kom os til gode med denne invitation, som oven i købet gav en lille skilling til klubkassen!

Vi havde fået tildelt plads på Klemens Bro, og det blev en fantastisk dag, hvor vi kom i kontakt med flere tusinde strøggæster. Heldigvis blev vi begunstiget af et flot forårsvejr, for Clemens Bro er noget udsat for vind enten fra havnesiden eller op gennem ådalen, og vi mærkede da vinden, men det blev ikke værre end det var til at holde ud.

I øvrigt var det også Lars Svensen, der sidste forår holdt åbningstalen, da vi indledte sæsonen, og det blev en af de bedre og også mest humoristiske taler i klubbens historie – det siger vi tak for!

Åbningsturen til Friheden blev en lidt blandet fornøjelse, i hvert fald for mig, der jo stod med ansvaret for arrangementet.

Selv om der var en rutebeskrivelse, og selv om det var den samme rute som de seneste mange år, så blev der kørt forkert under vejs, men det kom heldigvis ikke til at betyde noget, alle kom velbeholdent frem til opsamling på kongevejen.

På vejen ind til Rådhuspladsen var jeg omkring Friheden, for som altid for at hente vores øl billetter, og der burde jeg måske have hørt alarmklokkerne ringe, for jeg kunne ikke ringe til Henrik Olesen, idet hans mobil var slukket, noget jeg aldrig har oplevet før.

Jeg smuttede ind gennem den ellers altid aflåste låge i hegnet bag kontoret, da en anden var på vej ud, og da vores øl billetter lå pakket til mig, regnede jeg med, at den hellige grav var velforvaret, og jeg kørte med ro i sindet mod Rådhuspladsen.

Da vi senere på eftermiddagen kom frem til indgangen til Friheden var der ikke nogen til at tage mod os, og jeg måtte flere gange køre tilbage til hovedindgangen for at få lukket op.

Med 20 minutters forsinkelse kom vi endelig ind, og her må jeg indrømme, at jeg i bogstaveligste forstand var kommet godt op at køre. Vi har mange gæster den dag, og jeg var rigtig træt af, at det virkede som om vi ikke havde styr på planlægningen.

Nå – men det gik trods alt – og i det store hele, havde vi en rigtig fin dag!

Jeg har egentlig ikke lyst til fremhæve enkelte af årets arrangementer frem for andre, men dog kan jeg ikke lade være med stille et enkelt spørgsmål: Hvor mange motorcykelklubber tror I, der kan slippe godt fra, at arrangere en tur, hvor medlemmerne kører rundt og ser på gemte og næsten glemte middelalderlige voldanlæg.

Sådan noget kan vi i Aarhuus Nimbus Klub, og vi kan oven i købet gøre det på en måde, så deltagerne får sig en oplevelse helt ud over det sædvanlige – Jeg er sikker på, at Aarhuus Nimbus Klub er noget helt for sig selv – og det kan vi være godt stolte af!

Senere på sommeren deltog vi i en byfest i Hadsten, også her fik vi præsenteret os på flotteste vis.

Gennem mange år har vi bestyrelsen efterlyst en større brug af værkstedet, men også med det fik vi taget livtag i det forløbne år.

Efter vi – i hvert fald for en periode – har lagt de gamle traditionelle skruekurser i ”mølpose” fandt vi på, at lave nogle nye kurser – måske kan vi med en nudansk ord kalde dem for ”akutkurser” – To aftner hvor hovedvægten skulle lægges på ”Hvad gør jeg når skidtet ikke vil starte, eller hvad gør jeg, når ”Bussen” går i stå midt på landevejen?

Det var Sune der påtog sig opgaven at være underviser – to på hinanden følgende mandage, og da tilmeldingen blev åbnet, var der udsolgt med det samme – Så forårets kursus blev efterfulgt af et tilsvarende i efteråret.

De kurser blev en kæmpe succes, og vi supplerede dem med ”åbent værksted” i ugerne efter, og der var der så meget tryk på værkstedet, at vi måtte hidkalde Knud Jørgensen for sammen med Sune at bistå de mange medlemmer med at fejlfinde, udbedre og justere.

Vi har med mellemrum diskuteret, om det aktivitetsniveau vi har i klubben, er det rigtige, og det skal vi selvfølgelig altid være opmærksomme på, men med det år vi lige har været igennem, mener jeg at kunne konstatere, at vort aktivitetsniveau, som det hele ser ud nu, i det store og hele er passende.

Aktivitetskalenderen bliver i høj grad til i et samarbejde mellem bestyrelse og medlemmer, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der på den ene eller på den anden måde, har bidraget til årets mange aktiviteter!

Sikkerhed: Igen har vi haft fokus på sikkerheden, når vi kører i kolonne, og vi skal ikke træde rundt i det nu. Der er talt og skrevet meget om den sag i det forløbne år, og mon ikke vi skal nøjes med at konstatere, at det her er et område, hvor der fortsat er plads til forbedring. Derfor går min opfordring til bestyrelsen, at vi også fremover holder fast i den dagsorden. Det vil være rigtig rart, hvis vi en dag kan konstatere, at ”nu kører det”!

Hjertestarter: Vi fornyede i foråret vores ansøgning til Lions Club om donation af en hjertestarter, og det gjorde vi på den måde, at vi i ansøgningen, ud over de argumenter vi tidligere havde benyttet, præciserede, at vi også ved flere lejligheder kører med ældre og handicappede mennesker, men resultatet blev det samme – Vi fik afslag.

Jeg vil ikke anbefale, at vi gentager ansøgningen idet jeg er kommet frem til den slutning, at vi ganske enkelt ikke er i den målgruppe, som Lions går efter.

Hvad der nu skal ske ved jeg ikke, men det er da et emne, som jeg vil anbefale, at vi fortsat har fokus på. Måske vil det være en ide, at vi her i aften får loddet stemningen blandt klubbens medlemmer – Skal vi fortsætte eller stoppe her?

Lokalet: Som tidligere nævnt har der været rigtig god gang i værkstedet i det forløbne år. Der er efterhånden ved at være styr på vort smertensbarn ”sandblæseren” Den er forsynet med ny udsugning, nye dyser og slanger og der er bygget en kabine, der skal holde på støvet.

Sandblæseren er værkstedets største aktiv, men den er også den mest sarte maskine vi råder over, så jeg vil opfordre alle til, nøje at følge de instrukser, der hænger ved maskinen, og for alt i verden ikke selv forsøge sig som reparatør, men i stedet bruge det nødtelefonnummer der hænger på maskinen.

Lige før jul modtog klubben et par særdeles vægtige donationer i form af en professionel fræser, en plansliber og en mindre horisontalsliber. Det var Henrik, der gennem sit firma Lindberg Optik skaffede de fine maskiner, som har fundet plads på værkstedet.

Det har betydet en mindre om-rokering, hvor polerermaskinen er blevet flyttet til depotet.

Vi kunne konstatere, at de medlemmer, der kender de maskiner, og er i stand til at betjene dem fik julelys i øjnene da de så dem, mens der var andre, der virkede knap så begejstrede, men det vi kan konstatere er, at der nu stort set kun er cylinderudboring, vi ikke selv kan klare på værkstedet. Så vi takker for den flotte gave.

Årstræf: Igen kunne vi konstatere, at Aarhuus Nimbus Klub var ganske flot repræsenteret på DNT´s årstræf der blev afholdt i Skagen!

Motor historisk Samråd: På sidste års generalforsamling vedtog vi, at søge om optagelse i Motor historisk Samråd, velvidende, at medlemsskabet først ville blive en realitet efter samrådets årsmøde i november måned, og derfor blev vi da også lidt overraskede, da vi modtog invitation til at deltage i mødet med to repræsentanter. Vi undersøgte om det kunne være rigtigt, og det var det, så vi besluttede, at Sune skulle være kontaktperson til samrådet, så vi tilmeldte ham.

Nu har vi heldigvis gode kontakter til Vintage Klubben, som tilbød samkørsel, så alt så ud til at være helt i orden.

Lige indtil dagen før mødet skulle afholdes, hvor Sune blev kontaktet med en forespørgsel om, hvorfor alt det materiale, vi skulle have sendt til samrådet ikke var kommet frem.

Jeg kan ikke fortænke Sune i at blive en smule mopset, for det var jo noget, jeg som formand skulle have bragt i orden.

Jeg telefonerede omgående, og fik fat i en fyr, der netop havde overtaget ansvaret for samrådets sekretariat – idet den tidligere leder åbenbart var blevet fyret.

Han skulle bruge vore vedtægter, det seneste regnskab, og referatet fra den generalforsamling hvor vi havde besluttet at søge optagelse, og da jeg forklarede ham, at vi aldrig havde modtaget noget krav om at aflevere det ønskede materiale svarede han, at det ikke kom bag på ham – Han havde overtaget noget, der nærmest var rent kaos, og vi var ikke den eneste klub, der ikke havde modtaget de papirer.

Nå - i løbet af en halv times tid var alle papirerne fremskaffet og mailet til ham, så Sune kunne trygt tage af sted dagen efter.

Der kommer et udførligt referat fra årsmødet i det næste blad, så jeg vil her nøjes med at sige, at årsmødet blev en nok så kaotisk oplevelse. Afstemningen om nogle vedtægtsændringer resulterede blandt andet i, at bestyrelsen blev udskiftet.

Det er klart, at når man som nyt medlem af rådet oplever at tingene tilsyneladende flyder, ikke kan undgås, at man selvfølgelig tænker den tanke, om det nu også er det rigtige vi har gjort.

Det mener vi i bestyrelsen fortsat at det er, men vi følger naturligvis udviklingen i Motor historisk Samråd tæt, og kommer vi på et tidspunkt til den konklusion, at det ikke længere i vores interesse at være med, så vil vi naturligvis straks rådføre os med klubbens højeste myndighed – generalforsamlingen.

Bestyrelsen: Bestyrelsen har året igennem løst sine opgaver – i hvert fald til formandens fulde tilfredshed. Der er i klubben tradition for, at samtlige opgaver er uddelegeret, så alle bestyrelsesmedlemmer hver især har ansvarsområder de tager sig af, og det fungerer set fra min plads ganske godt.

Sådan har det været siden klubbens start, og sådan håber jeg, at det vil fortsætte fremover.

Det kan naturligvis resultere i, at der er medlemmer der bliver henvist til andre bestyrelsesmedlemmer hvis de f.eks, henvender sig til formanden med en eller anden sag, men det er altså ikke uvilje fra min side, når det sker, men blot et tegn på, at bestyrelsesarbejdet fungerer.

Jeg vil gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Bladet: I 2012 har vi her som planlagt udgivet fire numre af vores blad, og hvis vi tager de tilkendegivelser, vi har fået fra flere medlemmer (tak for det), er det gået ret så godt. Det er klart, at indholdet af et klubblad aldrig bliver bedre, end det som vi sammen kan stable på benene, og her kan jeg som redaktør kun udtrykke min tak for, at der er så mange af jer, der bidrager med stof til bladet – bliv endelig ved med det.

Men vi støder selvfølgelig også ind imellem på medlemmer, der siger, at de ikke kan skrive godt nok til at det kan bruges i et blad.

Her vil jeg godt fastslå, at det, der er vigtigt er, om man har noget at fortælle – og det er der rigtig mange af jer der har. Har I en god historie – en ide, eller andet – så kom med det – Lad være med at lade jer blokere af det der med at få det skrevet ned – sådan noget har vi folk til.

Hvor mange fodboldspillere og andre kendisser, der udgiver deres erindringer tror I egentlig, selv har skrevet deres historie – Sådan noget har man som sagt folk til – Så kom frit frem med hvad I har på hjerte.

Det var lidt om indholdet – Så kommer vi til det tekniske og bladets layout, som jo ligger i hænderne på Sten Weidinger.

Alle kan se det, når I sidder med bladet i hånden – Han er professionel, og det bevirker naturligvis, at han også stiller krav til det f.eks. fotomateriale, han bruger, det skal være af en god kvalitet.

I begyndelse af min redaktørtid havde jeg ikke altid sans for den del, men jeg kan jo godt se meningen, når det færdige blad ligger på min PC til korrekturlæsning – det er flot arbejde han leverer, og jeg betingede mig da også, som den ene betingelse, at han var indstillet på et fortsat samarbejde, inden jeg tilbød bestyrelsen at fortsætte som redaktør.

Den anden betingelse var, at vi fortsætter med at udkomme på papir – så skulle den ged vist være rundbarberet.

Trykningen har voldt os visse problemer, idet det trykkeri vi har samarbejdet med gennem mange år, sidste vinter blev overtaget af et andet trykkeri, som midt i året meddelte os, at de nu forhøjede prisen med omkring 40 procent.

I første omgang satte vi hælene i, og det lykkedes os at få trykt endnu et nummer til ”gammel pris”, hvilket gav os lidt luft til at prøve at finde en ny leverandør.

Det lykkedes – men så vidt jeg kunne forstå, er der måske alligevel en prisstigning under vejs – Vi får se!

Noget andet er, at vi har haft en helt forunderlig evne til at samle på annoncører, der enten lukker deres virksomhed på grund af alder, eller som ganske enkelt går på røven. Vi kan godt bruge en tre fire nye annoncører, så hvis der er nogen der har en ide, så er redaktionen – og kassereren meget lydhøre!


REFERATER

2012


 Bestyrelsesmøde nr. 77

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 29. oktober 2012 kl. 1900 hos Per.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:

- Efter den store succes med årets  ”gør det selv skruekurser”, blev det vedtaget, at vi skulle arrangere 2 nye kurser i starten af foråret 2013.

- Der har kun været ganske få reaktioner på artiklen om kørekultur.

- Henrik Brynne fra Arhus lokal TV, har talt med Dan, med henblik på en radioudsendelse. Vi besluttede at invitere ham ud i klubben en onsdag aften.

- Sune udsender en reminder om onsdagsarrangementet med Kurt Carlsson.

3. Generalforsamlingen 2013:

- Det meget vanskelige emne om hvilken ret der skal serveres til den årlige generalforsamling blev indgående diskuteret. Med baggrund i erfaringerne specielt omhandlende kartoflernes hårdhedsgrad, blev enden på en lang snak, at der i år serveres skipperlabskovs, hvilket ikke skulle frembyde nævnte kartoffelproblemer.

- Dato for generalforsamlingen bliver den 23. januar 2013, og stedet bliver Malling Kro.

- Per og Jørgen er på valg og modtager genvalg. Dan modtager ikke genvalg.

- Bent Jakob foreslås som revisorsuppleant.

- Anette Andersen indgår, som suppleant, i Eigils valgte revisorperiode. (Eigil har frasagt sig posten med øjeblikkelig virkning (oktober måned 2012).

- Iben foreslås som bestyrelsesmedlem.

- Jakob Jensen foreslås som suppleant.

4.Motorhistorisk Samråd :

- Klubben har skriftligt fået ”indbydelse” til årsmøde i Motorhistorisk Samråd den 24. november. Dan henvender sig om vores deltagelse. Vi er faktisk i tvivl om indbydelsen er en fejl, da vi er ansøger om medlemskab.

- Hvis indbydelsen også gælder os, deltager Sune.

5.Værkstedet:

-Sandblæseren har nu fået ”egen lejlighed” (kabine),. Der mangler lidt finish. Sune skaffer udsugning og filtre til samme, og koordinerer dette med Keld.

6. Kassereren:

I kassen: 50.275.56 kr.

           Bankbogen 1.122,25 kr.

           Etableringskonto 10.891,66 kr.

           Antal medlemmer: 126

7. Redaktøren:

- Vores nuværende trykkeri meddeler at prisen for trykning fremover vil stige fra 900,- kr til 1300,- kr. (+ moms).

- Både Per og Dan undersøger andre muligheder, og disse 2 herrer bemyndiges til suverænt at afgøre, hvor klubbens næste blad skal trykkes.

- Redaktøren mangler i den grad stof til det næste nummer, så kom i gang med skriveriet.

- Næste blad skal pakkes og sendes den 5. december 2012.

8. Eventuelt:

- Klubben har af Jens Tang, fået doneret en relæ/teknikkasse i aluminium (sidevogns- kasse) samt en motorblok.

- Begge effekter sættes til salg i næste klubblad. For motorblokkens vedkommende gælder det at den skal sælges til et medlem af klubben, og at købet ikke sker med videresalg for øje.

- Kassen sættes til kr 250,-. Dan undersøger hvad en motorblok skal koste.

- ”Hørt i byen” Klubben høster stor ros for vores kørsel både på Fenrishus og Birkebakken.

- Juleafslutningen som sædvanligt.

- Nytårsparaden afholdes som den plejer.

Næste møde hos Jørgen, forslag den 4. februar 2013 (dette blev dog ikke endeligt vedtaget).

Herefter overgik vi til røverhistorierne og et bemærkelsesværdigt stort udbud af dejligt pålæg (herunder hjemmelavet spegepølser af Ferdinand (Pers slagtede tyr). Dertil kunne nydes Pers hjemmebagte boller og og en dejlig æblekage.

 Referat Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 76

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 20. august 2012 kl. 1900 hos Dan

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:

- Der kom desværre et afslag på klubbens ansøgning om at få tildelt en hjertestarter.

- Der blev diskuteret at planlægge generalforsamlingen et andet sted end Malling Kro. Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men det vigtigste mantra skulle være, at det helt sikker skulle være en menu, der bestod af ”mor mad”

3. Årstræf 2012:

- Overskriften for dette årstræf i Skagen, mener deltagerne skulle være ” beskedent og rigtig godt”

- Gode træfkonkurrencer både for børn og voksne, god musik og vigtigst af alt, meget og GOD MAD.

Århus kørte med ca 11- 12 motorcykler og der var repræsenteret ca 18- 20 personer fra Aarhuus Nimbus Klub.

4. Kørekultur:

- På baggrund af en uheldig situation under en af vores køreture, besluttedes det at, der igen udarbejdes en artikel til bladet, som blandt andet omhandler placering på vejbanen og den svenske kolonnekørsel.

- Det blev også besluttet at, hver der gang vi kører fællesture, skal reglerne og forklaringen på klubbens kørekultur, gennemgås.

5. Programmet -ideer til vinterprogrammet:

- Programmet skal være færdigt omkring 1. oktober.

- Der blev talt om 1. hjælp gennemført over et par gange på vores klubaftner. Der bliver undersøgt 2 muligheder (Dan og Henrik)

- En aften med billeder fra årstræf, besøg i mcklubben Neptun, sangaften, stumpemarked, pigeaftener, ”Knudquiz ”( 20 spørgsmål til professoren).

6. Værkstedet:

- Leo, Søren og Ole har ”bolden” med at lave en ”sprøjtekabine”.

- Der er blevet indkøbt en kondensatormåler (kan findes i klubben når kurset afholdes).

- Den ”tag af og på dækmaskine” vi har talt om, viser sig ikke at kunne bruges til Nimbus, hvorfor sagen går i udvalg (hos Sune).

7. Kassereren:

I kassen 821,00 kr

Bankbogen 53.303,91 kr

Etableringskonto 10.891,66 kr

Antal medlemmer: 125

8. Næste blad:

- Er fint undervejs.

- Det blev endvidere besluttet, at bladet altid lægges på nettet, når der til medlemmerne udsendes et nyt nummer.

- Vigtigt at det fremgår af vores blad ”eftertryk tilladt med kildeangivelse”.

9. Eventuelt:

Næste møde afholdes hos Per, mandag den 29. oktober kl 1900.

Herefter overgik vi til de mere alvorlige kulinariske aktiviteter, der bestod af særdeles lækkert smørrebrød (kunstnerisk udarbejdet af formanden).

Referat Ole Kristensen


Bestyrelsesmøde nr. 75

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4. Juni kl 1900 hos Sune

1.Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden:

Dan udarbejder løbende en ”huskeliste” med diverse husketing som formanden i det daglige skal sørge for.

Dan sender Mail til Fenrishus angående kørsel, der er programsat i aktivitetsprogrammet.

3. Kursustilbud:

Forårskurset ”Hva` sker der hvis?” blev en bragende succes.

Vi oplever langt større brug af værkstedet, efter kurset. Eller er det en tilfældighed ?

Vi blev enige om at lave en opfølgning til efteråret i september måned.

4. Invitationer:

Klubben har gennem foråret fået mange invitationer, om deltagelse i diverse arrangementer. Bestyrelsen diskuterede lidt frem og tilbage hvorledes vi skulle reagere på disse, og blev enige om følgende:

Henvendelser udefra besvares positivt skriftligt eller mundtlig. Den aktuelle henvendelse udsendes hurtigst muligt i nyhedsgruppen til medlemmerne. Det vil af nyhedsmailen fremgå hvem der er kontaktperson/ankermand. Indtil videre er det bestyrelsesmedlem Jørgen Mogensen der er kontaktperson.

Det vil også af besvarelsen fremgå at, det altid er en god ide at henvendelser om deltagelse i arrangementer, sker til klubben i starten af det nye år, således at det kan planlægges i forårs- og sommerprogrammet.

5. Sommerprogrammet:

Den 27.6 afvikles den sidste tur inden sommerferien. Her vil der blive afkrævet medlemmerne kr 20,- til mad og drikke.

Den slags arrangementer skal helst løbe rundt økonomisk, eller som kassereren udtrykte det:”Er der overskud, så er det ned i kassen med pengene. Er der underskud, så dækker klubkassen !”.

6. Nyt fra kassereren:

På bogen er der indskrevet 56.362,60 kr.

I kassen er der 1055,- kr.

Etableringskontoen lyder på 10.821,30 kr.

Der er i alt 122 betalende medlemmer.

7. Nyt fra redaktøren:

Dan meddeler at næste blad er under udarbejdelse, og snart er fyldt op.

Ingen skal dog tøve med at komme med nyt stof til oktobernummeret.

8. Eventuelt:

Vores henvendelse til Motorhistorisk Samråd behandles af disse til efteråret.

”Dæk af og dæk på maskinen” bestilles af Sune.

Et måleapparat til kondensator, bestilles af Sune.

Og så var der kabinen til sandblæseren. Sune kontakter Leo og beder ham være tovholder i processen. (eventuelt sammen med Søren).

Sidste punkt på dagsordenen blev en diskussion om hvordan man ryger en ost i en Webergrill og dermed afsluttede mødet........... og vi gik over til Elses hjemmebagte og en særdeles ypperlig lagkage.

Næste møde: Det fremgik desværre ikke af den ellers så udmærkede referents notater, og kan måske skyldes den fantastiske lagkage.


Bestyrelsesmøde nr.  74

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 13 februar 2012. kl. 1900, hos Bent.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

- Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

- Referat fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten og indsat i mappen.

2. Nyt fra formanden:

- Alle fandt at det var en god generalforsamling, men bestyrelsen kunne godt tænke sig flere tilbagemeldinger fra medlemmerne.

- Vi diskuterede om den korte ”mindestund” (1 minuts stilhed) skulle bibeholdes på generalforsamlinger fremover. Beslutningen blev at et minuts stilhed bibeholdes for medlemmer, der er faldet fra i årets løb.

3. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Dan Zachariassen.

- Næstformand: Sune Nielsen.

- Kasserer, klubvarer, ind- og udmeldelser: Per Hansen.

- Aktivitetsliste, selskabskørsel, arrangementer: Bente Kortsen.

- Aktiviteter: Jørgen Mogensen.

- Bestyrelsesmedlem ”uden portefølje” Henrik L. Hansen.

- Sekretær: Ole Kristensen.

4. Motorhistorisk Samråd:

Efter generalforsamlingsbeslutningen søger Aarhuus Nimbus Klub optagelse i Motorhistorisk Samråd. Dan tager kontakt til samrådet med henblik på indmeldelse.

5. Programmet:

- Forårs- og sommerprogrammet blev gennemgået.

- Det blev besluttet at gennemføre et fejlfindingskursus for interesserede medlemmer i forårsprogrammet. (Den 30.april og 7. maj).bb

Der kommer i programmet mange spændende aktiviteter.

6. PR. Vi bør følge op på sidste års propagandaaktivitet:

- Kan ANK være mere udadvendt?

- Det er stadig vigtigt at vi er synlige i gadebilledet!

- Vi skal være mere deltagende i andre mcarrangementer?

- Deltage i national køredag (grundlovsdag).

- Altid huske at bruge/uddele vores informationsfolder til andre arrangementer.

7. Kassereren:

- I kassen: kr.  1715,00

- På bogen: kr. 56.377,59.

- Der er 122 betalende medlemmer. (4 restanter)

8. Redaktøren:

- Næste blad skulle gerne udkomme 7.marts.

- Redaktøren mangler en ”fidus” til bladet.

- Resultatet af billedkonkurrencen offentliggøres i næste blad.

9. Eventuelt:

- I baren lægges 1 kr. på priserne, altså på øl og sodavand.

- Sune undersøger ”tage dæk af” maskine. Priser og funktion. Rundsendes til bestyrelsen.

- Vi søger igen i år om en hjertestarter. Tildeles vi ikke en sådan, tages emnet op til efteråret. Dan lovede at undersøge de serviceaftaler der findes til hjertestartere.

- Ole K er indtrådt i museumsudvalget sammen med Knud Jørgensen og Dan Zachariassen.

Næste møde afholdes hos Dan den 4. juni kl 19.00

Efter et l a n g t bestyrelsesmøde nåede vi så endelig frem til 2 skåle med den legendariske æblekage, den som jeg havde tænkt på under hele mødet, og den levede helt op til mine bedste fantasier. TAK skal du have Birgit

Således oplevet

Ole K.


Aarhuus Nimbus Klubs

16.ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2012.

Sted Malling kro - Menuen var igen i år stegt flæsk med persillesovs.

Der var fremmødt i alt 65 personer til generalforsamlingen.

Dan startede med at byde velkommen til alle de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for medlemmerne Helge Kjems og Bendix Jensen, der begge døde i 2011.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik alle formalia i forbindelse med indkaldelsen, samt afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var i den skønneste orden og helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt. (Der skulle senere på mødet blive godt brug for dem).

4. Bestyrelsens beretning, herunder også redaktørens beretning for bladet.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen - vedlagt som bilag 1.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

- Brian Sørensen fandt at, redaktørens holdning i forbindelse med den i beretningen nævnte artikel, var helt korrekt.

- Jørgen Bang m.fl. fandt artiklen om skruekurset god og humoristisk.

- Eigil Holm Sørensen spurgte om det var billigere at få stemplet vore udsendelser via postvæsenet med et ”C”. Et hurtigt svar kunne fortælle at dette ikke var muligt (kun for offentlige institutioner)

Da der ikke var yderligere bemærkninger, bad dirigenten forsamlingen give både beretning og bestyrelse ”en hånd”

Beretning var herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per Hansen gennemgik driftsregnskabet.

Regnskab blev uddelt på generalforsamlingen 

Bemærkninger til regnskabet:

Der var flere bemærkninger og spørgsmål til de værdipapirer, som fremgik af regnskabet.

Det blev slået fast at disse papirer kan afhændes umiddelbart, at det indtil nu har været en meget fornuftig investering, at værdipapirerne blev oprettet i forbindelse med et overskud, som bestyrelsen tænkte, kunne bruges hvis klubben på et tidspunkt skulle flytte til andre lokaler.

Bemærkningerne sluttede med at Brian Sørensen foreslog bestyrelsen at genoverveje og revurdere om værdipapirer stadig er en god ide.

Hans Malling spurgte til øvrige udgifter og fik svar at det drejede sig om overskuddet fra årstræffet, som var blevet brugt til at bespise medlemmerne på Malling kro.

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2012 blev herefter fremlagt til efterretning, uden at dette gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år (2013).

Betalingstidspunkt for kontingent er fremover senest 15. januar (i det kalenderår generalforsamlingen afholdes).

7. Indkomne forslag.

Knud Jørgensen begrundede forslaget med at, Aarhuus Nimbus Klub skal lade sig optage i Motorhistorisk Samråd.

Forslaget er trykt i blad nr. 65, og har skriftligt været bestyrelsen i hænde til korrekt tidspunkt..

Forslaget gav anledning til mange bemærkninger og spørgsmål.

Medlemskabet koster 20,- kr. pr. medlem.(= 2liter benzin)

Kun hele klubber kan optages, altså alle medlemmer.

Motorhistorisk Samråd arbejder nationalt og internationalt (FIVA)

Vi, Aarhuus Nimbus Klub, mangler indsigt/medindflydelse i dette samråd.

Motorhistorisk Samråds regnskab er offentlig og fremgår af deres hjemmeside.

Per (kasserer) vurderer at vi kan klare udgiften til indmeldelse, i regnskabet uden at forhøje kontingentet.

Dirigenten nåede frem til at, her må der en afstemning til, og spurgte om dette kunne gøres ved håndsoprækning, eller der blev begæret skriftlig afstemning.

Brian Sørensen forlangte herefter skriftlig afstemning.

Der udspandt sig så en udredning med følgende formål:

Hvor mange stemmeberettigede medlemmer der var tilstede.

Hvem havde ikke betalt (= ikke stemmeberettiget)

Dirigenten kunne herefter konstatere:

65 personer i lokalet

4  havde ikke betalt kontingent

7  ikke medlemmer

54 medlemmer er således klar til en skriftlig afstemning. Afstemningsresultatet afklares ved simpelt flertal

Der stemmes således:

JA        =   klubben meldes ind i Motorhistorisk Samråd.

NEJ      =   klubben meldes ikke ind i Motorhistorisk Samråd.

BLANK=  hverken for eller imod.

Resultatet af afstemningen blev:

JA    - 41

NEJ -  11

Blank - 2

Bestyrelsen er således forpligtet til snarest at søge optagelse i Motorhistorisk Samråd.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Sune Nielsen, Bente Kortsen, Ole Kristensen og Bent Thomsen(genopstiller ikke).

Henrik L. Hansen blev foreslået til at indtræde i bestyrelsen i stedet for Bent Thomsen.

De 4 kandidater blev valgt.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var: Iben L. Jensen og Frank Volter (henholdsvis 1. og 2. suppleant)

Begge kandidater valgt

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen blev valgt.

Jørgen Bang blev (valgperiode 1 år).

8 d Valg af revisorsuppleant.

Anette Rasmussen valgt

9 Eventuelt.

- Dan takkede Bent Thomsen for den arbejdsindsats og den entusiasme og energi som Bent har lagt i klubben. Bent går man aldrig fejl af ! ”.

Bent mente at, han kun havde gjort hvad han skulle, og at nu skulle der andre og yngre personer til. Bent forsætter selvfølgelig stadig som et aktivt medlem i Aarhuus Nimbus Klub.

- Per Hansen fortalte om selskabet OK (benzin) der nu havde slået sig på elmarkedet og tilbød billig strøm samt 1 måneds fri el.

Interesserede i dette tilbud skal selv henvende sig til OK.

Klubben modtager også sponsorbeløb for elsalg via OK.

- Brian Sørensen foreslår at vi indkøber en ”tag dæk af maskine” som koster ca 3-4000,- kr.

- Sune reklamerer for en ”BOGMESSE aften” den 8. februar i klublokalerne.

Ideen er inspiration, købe og sælge.

- Rene F. Andersen foreslår at klubben, bevarer også medlemmer, der ikke længere kører eller ejer en Nimbus. Måske med lidt rabat på kontingenten.

- Frank Wolter har mulighed for indkøb af hjertestarter (indkøbspris ?). Bestyrelsen tager dette med til overvejelse.

Dirigent Per Rønnow takkede ikke for rimelig god ro og orden, som han plejer.

Dan Zachariassen takkede for en spændende og livlig generalforsamling.

 ………og således sluttede denne 16. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og senere forsøgt skriftliggjort.

Ole Kristensen


REFERATER

2011


Bestyrelsesmøde nr.  73

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31. oktober 2011. kl. 1900, hos Ole.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Vedtægtsændringerne, der blev vedtaget ved den sidste generalforsamling, onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True, skal indsættes i klubbens vedtægter på hjemmesiden. Dan er tovholder.

- Sand til sandblæseren skal indkøbes, Bent undersøger.

- Dan taler med Svend om opsættelse af en ”kabine” i forbindelse med sandblæseren, samt om en slags udsugning. (Bent kan levere rør til udsugning).

3. Forberedelse af generalforsamlingen til januar 2012.

- Dato for generalforsamling: Onsdag den 25.1.2011, som vanligt på Malling Kro. Der er ej heller lavet om på menuen stegt flæsk med persillesovs

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sune, Ole, Bente og Bent.                     Bent modtager ikke genvalg.

- Eigil (revisor) er på valg.

4. Motorhistorisk Samråd:

- Bestyrelsen har modtaget et forslag til generalforsamlingen, som anbefaler at klubben melder sig ind i nævnte samråd.

5. Aktivitetsprogrammet:

- 23.november: Lysbilledforedrag fra en mc tur til Scotland.

- 30.november: Temaaften omkring brugen af PC.

- 29.februar: Traditionelt stumpemarked.

Til den kommende sæson var der følgende forslag:

·        Genindførelse af det gamle bakkeløb.

·        Et bog- bytte- loppemarked med motorrelateret litteratur.

6. OK sponsorat:

- Der er kommet et tilbud fra OK benzin, om køb af el gennem selskabet, hvilket så skulle tilføre klubben et tilskud til økonomien.

Beslutningen blev, at hvis der er medlemmer, der er interesseret i det nævnte tilbud, vil vi som klub støtte op omkring dette.

Dan skriver ”et par ord” om dette i næste nummer af bladet.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  565,50.

- På bogen: kr. 45291,63.

- Etableringskontoen 7630,8o.

- Der er 127 betalende medlemmer. 6 nye medlemmer i dette år.

- Oplægget af vores blad er nedskrevet fra et antal på 230 til 180

- Der skal søges nye annoncører.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet vil udkomme primo december.

9. Eventuelt:

- Der blev informeret om at medlem af klubben, Bendix Jensen, er afgået ved døden.

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 72

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 8.august 2011. kl. 1900, hos Jørgen

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

Referater godkendt

2.Nyt fra formanden:

- Arrangementet sammen med Randers Nimbus, lørdag den 3.september. Bente kontakter Randers angående mødested. Vi mødes i True.

- Ved det nys afholdte årstræf, deltog i alt 21 Århusfolk.

- Den fælles køretur til træffet på Fyn gik rigtig godt, der var fine pladsforhold, god MC-Camp med gode sanitære forhold. En god fællestur om lørdagen.

- Næste årstræf afholdes i Skagen.

3. Henvendelse om handicapkørsel:

- Aarhuus Nimbus Klub har en henvendelse fra et bomiljø med handicappede i Ørsted, der gerne vil give deres beboere en oplevelse med at køre i sidevogn. Bestyrelsen fandt at kørekalenderen i dette år var fyldt, hvorfor vi bad dem forny deres henvendelse næste år. Vi prøver samtidigt at samle eventuelt interesserede fra Djursland til at køre den nævnte tur.

4. Skruekursus:

- Steen W er positiv for at ”køre” et skruekursus til efteråret. Dan udarbejder et opslag. Prisen vil være ca 750,- kr med i alt 24 timer.

- Dan aftaler det videre forløb med Steen W.

5. Vinterprogram:

- Der er kommet rigtig mange gode og spændende forslag til det kommende program. Bente arbejder videre med disse forslag.

6. Nyt fra kassereren:

- Bankbogen indeholder 46.938,26 kr.

- Kassen har 905,25 kr.

- Etableringskontoen: 7.630,80 kr.

- Klubbens aktuelle medlemstal er 125

7. Nyt fra redaktøren:

- Næste blad udkommer ca 1.10. 2011.

- Dan taler med Brian om konkurrencen om Nimbustrøjen forskellige steder i verden.

- Bladets stafet ligger hos Hans Halvorsen, Dan laver en reminder til den travle mand.

- Vi går tilbage til det gode gamle trykkeri og til sort hvid udgaven af  bladet.

8. Eventuelt:

- Der var desværre afslag på vores ansøgning omkring en hjertestarter. Dan vil undersøge andre muligheder, herunder en henvendelse til Frank Wolther.

- Det er bestyrelsens klare mening at, vi skal arbejde aktivt på at anskaffe en hjertestarter.

Herefter gik vi over til de mere kulinariske nydelser bestående af hjemmebagte madder og en fortryllende kage.

-         Næste møde foregår hos Ole mandag den 31. oktober, kl 1900

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 71

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 30. maj 2011. kl. 1900, hos Bente.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

Sekretæren havde ikke medbragt referatet til underskrivelse.

2.Nyt fra formanden:

- Via Aarhus Kommunes seniormesse har klubben fået foræret et eksemplar af  ”Med Palle Huld og Elith Foss til Orienten” Dette meget fine eksemplar vil være at finde i klublokalets Nimbusbibliotek.

- Den 7. juli 2011 mangler der sidevognsmaskiner til at køre med handicappede børn fra Fenrishus i Aarhus.

- Vi snakkede faktisk også om nyt design af hjemmesiden og Sune fik et par ideer med hjem

3. Evaluering af Seniormessen:

- Det var et rigtig godt arrangement, som gav en del PR til vores klub. Der var stor interesse for ”busserne” og der blev delt meget informationsmateriale ud. Der blev også uddelt rigtig mange sidevognsture.

Skulle arrangementet opstå igen, så vil Aarhuus Nimbus Klub, gerne deltage.

- Vi har også fået en henvendelse fra Aarhus Kommunes plejecenter i Karl Blochsgade, som den 1. oktober afholder en markedsdag. Dan kontakter centret og Ole Højgaard for at få afklaring på nogen forsikringsmæssige ting.

4. Aktivitetskalenderen:

- Bente kontakter den lokale Nimbus Klub i Randers vedrørende fælleskørsel.

- Forårets afslutningskørsel sker den 29. juni 2011. Der vil være tilmelding og et mindre deltagergebyr på 20,- kr (bare rolig, du skal nok få noget for pengene). Turen går til Lisbjerg skov, og mødested er som vanligt i True.

- Årets DNT træf på Fyn. Sune arrangerer fælleskørsel for interesserede.

5. Sanghæfte:

- Vi talte om muligheden for at få trykt et sanghæfte til brug i klubregi. Trods megen snak om emnet, var der bred enighed ,om at det var en god ide. Per lovede at medbringe et eksemplar af Mesballe Forsamlinghus` sanghæfte, så vi kunne se hvor praktisk  det kunne gøres.

- Beslutningen blev dog, at det skulle være færdigt inden jul.

6. Nyt fra kassereren:

- Bankbogen indeholder 48.290,61 kr.

- Kassen har 2.240,25 kr.

- Der blev på Seniormessen solgt klubting for 340, kr.

- Klubbens aktuelle medlemstal er 124

7. Nyt fra redaktøren:

- Næste nummer af bladet bliver i FARVER.

- Redaktøren gennemgik indholdet, og sigter mod at bladet pakkes næste onsdag.

8. Eventuelt:

- Sune fortæller om sociale arrangementer hvor Nimbussen har været indblandet.

- Bente har kørt med elever fra Langagerskolen.

- Sandblæseren virker (når filtret er blevet rensen)

-         Næste møde foregår hos Jørgen den 8. august  kl 19.15

 Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  70

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31.januar 2011. kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Klubben er indbudt til at deltage i Århus Kommunes seniormesse, som er et heldagsarrangement. Det sker lørdag den 30.april 2011. Der skal opstilles en udstillingsstand i Ridehuset, samt være et kørehold, som kan tilbyde køreture.

Arrangementet vil blive omtalt senere på hjemmesiden samt i nyhedsgruppen.

3. Evaluering af generalforsamlingen:

- Der var stor enighed om, at det var en rigtig god generalforsamling med deltagelse af halvdelen af klubbens medlemmer.

- Den i forbindelse med den ordinære generalforsamling, indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, afholdes onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True.

- Der var desværre lidt klager over kold mad til generalforsamlingen.

- Gaveregulativet behandles på et senere bestyrelsesmøde med fokus på udfordringer omkring sølvbryllup.

- Med hensyn til Motorhistorisk Samråd, vil Dan behandle dette i ”formanden har ordet” i et senere klubblad. Vigtigt at denne diskussion holdes i gang, da den vejledende afstemning på generalforsamlingen, viste ca 50-50 (for og imod).

4. Konstituering:

- De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev enige om at fortsætte med de samme funktioner, som bestyrelsen tidligere var enedes om.

Altså ingen ændringer i bestyrelsesposterne.

5. Sommerprogram:

- Programmet er ved at falde på plads

6. PR- kampagne:

- Dan laver en ny PR-folder, som f.eks. kan uddeles på seniormessen den 30.april, sammen med museumsfolderen.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  1379,75

- På bogen: kr. 48140,31

- Der er 129 betalende medlemmer.

- Der er 11 medlemmer, der ikke har betalt, til disse udsendes der en rykker.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet er næsten færdig til udsendelse.

9. Eventuelt:

- Hjertestarter. Det koster mellem 1000,- 2000,- kr i serviceomkostninger årligt (måske hvert 2. år ?) at vedligeholde denne.

- Får vi ikke den søgte hjertestarter, tages punktet igen op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

- Der overvejes et 1.hjælpskursus

 Næste møde: 30.maj kl. 19.00 hos Bente

 Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  70

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31.januar 2011. kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Klubben er indbudt til at deltage i Århus Kommunes seniormesse, som er et heldagsarrangement. Det sker lørdag den 30.april 2011. Der skal opstilles en udstillingsstand i Ridehuset, samt være et kørehold, som kan tilbyde køreture.

Arrangementet vil blive omtalt senere på hjemmesiden samt i nyhedsgruppen.

3. Evaluering af generalforsamlingen:

- Der var stor enighed om, at det var en rigtig god generalforsamling med deltagelse af halvdelen af klubbens medlemmer.

- Den i forbindelse med den ordinære generalforsamling, indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, afholdes onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True.

- Der var desværre lidt klager over kold mad til generalforsamlingen.

- Gaveregulativet behandles på et senere bestyrelsesmøde med fokus på udfordringer omkring sølvbryllup.

- Med hensyn til Motorhistorisk Samråd, vil Dan behandle dette i ”formanden har ordet” i et senere klubblad. Vigtigt at denne diskussion holdes i gang, da den vejledende afstemning på generalforsamlingen, viste ca 50-50 (for og imod).

4. Konstituering:

- De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev enige om at fortsætte med de samme funktioner, som bestyrelsen tidligere var enedes om.

Altså ingen ændringer i bestyrelsesposterne.

5. Sommerprogram:

- Programmet er ved at falde på plads

6. PR- kampagne:

- Dan laver en ny PR-folder, som f.eks. kan uddeles på seniormessen den 30.april, sammen med museumsfolderen.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  1379,75

- På bogen: kr. 48140,31

- Der er 129 betalende medlemmer.

- Der er 11 medlemmer, der ikke har betalt, til disse udsendes der en rykker.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet er næsten færdig til udsendelse.

9. Eventuelt:

- Hjertestarter. Det koster mellem 1000,- 2000,- kr i serviceomkostninger årligt (måske hvert 2. år ?) at vedligeholde denne.

- Får vi ikke den søgte hjertestarter, tages punktet igen op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

- Der overvejes et 1.hjælpskursus

Næste møde: 30.maj kl. 19.00 hos Bente

Således oplevet

Ole K.


Aarhuus Nimbus Klubs

15.ordinære generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2011.

Sted Malling kro. (Menuen var i år GRATIS stegt flæsk med persillesovs, og der var mere end nok!!!!)

Der var fremmødt i alt 60 stemmeberettigede personer til generalforsamlingen.

Dan startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for medlem nr. 149 Børge Kjær og medlem nr. 213 Christian Lemvig Hammer, der begge døde i 2010.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var i den fineste orden og helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder også redaktørens beretning for bladet.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen.

Vedlagt som Bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

Bestyrelsens indstilling til Motorhistorisk Samråd (MHS) gav anledning til mange bemærkninger.

- Brian Sørensen havde stor respekt for MHS`s arbejde, men da han i forvejen var medlem 5 gange via andre klubber fandt han bestyrelsens indstilling OK.

- Bent Thomsen der er bestyrelsesmedlem i MHS, fortalte at der i Danmark  er 131.000 medlemmer, repræsenterende 77 klubber. MHS har en lobbymedarbejder på Christiansborg, samt et udbygget samarbejde med FIVA i EU, samt forbindelser til USA. De 20 kr pr medlem dækker bl.a. en 25timer sekreteriatsmedarbejder.

Opfordring til at se ind på  WWW.motorhistorie.dk

- Marianne spurgte om man som enkelt person kunne melde sig ind. Hertil var svaret nej.

- Hans Christian Kofoed fandt bestyrelsens indstilling OK.

- Leif Degn, Finn Zachariassen og Jørn Bang mente vi bør støtte MHS

- Knud Jørgensen mente at størsteparten af klubbens medlemmer er medlem af DNT, som er medlem af MHS.

- Eigil Sørensen mente at vores kontingent nærmer sig smertegrænsen og at 20,- kr forhøjelse ikke er OK. Desuden bærer DNT en stor del af skylden for at vi sidder her i dag, det var dem der stod i spidsen for bevarelsen af Nimbus. MHS nej tak.

- Rene Andersen foreslog en vejledende ”folkeafstemning”.

Dirigenten tog herefter ideen om ”folkeafstemning” op og kunne efter en håndsoprækning konstatere at der var noget, der lignede stemmelighed, hvilket gav anledning til at han bad bestyrelsen genoverveje medlemskab af MHS.

Bestyrelsens oplæg til bemærkninger vedrørende klubbens fremtid gav anledning til følgende bemærkninger:

- Leif Degn betænk børn og børnebørn i testamentet

- Rene Andersen tag et ungt menneske under vingerne (mentorordning), lån din Nimbus ud, og testamenter den så når du ikke kan køre mere.

- Knud Jørgensen, lån din maskine ud, tag et ungt menneske bag på ”De skal op på ryggen af en Nimbus”.

- Else Nielsen foreslog arrangement i klubben med børn og børnebørn.

- Brian Sørensen: Andre arrangementer en Birkebakken, vi skal have fat i de 15-18årige.

- Dan fortalte om Malling skole hvor han egenhændigt var kørt ture med alle, der gennem årene gik ud af SFOèn.

 - Vi er for øvrigt blevet inviteret af Aarhus Kommune til en seniormesse den 30. april.

- Per Rønnow foreslog et til opgaven nedsat udvalg.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per Hansen gennemgik driftsregnskabet og startede med at beklage, at der stod forkert årstal på de udsendte girokort. Herefter kunne han fortælle at klubben ikke længere indkræver et indmeldingsgebyr for nye medlemmer.

- Jørgen Bang foreslog at sidste års regnskab skulle fremgå af materialet, således at der kunne laves sammenligninger.

- Per svarede at sådan ville næste års regnskab også fremgå.

Regnskab uddelt på generalforsamlingen.

Bilag 2

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2010 blev herefter fremlagt til efterretning, uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er fremover senest 15. januar.    

7. Indkomne forslag.

Dan redegjorde for bestyrelsens forslag til udvidelse af bestyrelsen (forslaget er trykt og udsendt med blad nr. 61, december 2010) Dan fortalte at klubben gennem tiden er vokset til det 4 dobbelte. At bestyrelsen tager et stort slæb med de mange opgaver. At der aktiveres flere af klubbens medlemmer og at bestyrelsen i den sidste ”regeringsperiode” havde brugt suppleanterne til møderne, alt med godt resultat.

Forslaget blev sat til afstemning med det resultat at mere en 40 stemte for forslaget.

Uddrag af vedtægter: -, kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Har mindre end 2/3 af klubbens medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden 4 uger til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3's flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Derfor skal der inden 4 uger indkaldes til en ny generalforsamling i klubbens lokaler i True.

Derefter blev Ole Nielsens forslag (Bilag 3) til ændring af det af bestyrelsen udarbejdede gaveregulativ, Dirigenten læste hele forslaget højt. Herefter begrundede Ole Nielsen selv forslaget.

Der var mange indlæg til dette forslag og det endte med at Ole Nielsen begærede afstemning ved håndsoprækning.

2 stemte for forslaget

8 valgte ikke at stemme

50 stemte imod forslaget

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Per T. Hansen og Dan Zachariassen. Begge kandidater valgt.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var Jørgen Mogensen og Bent Thomsen. Begge kandidater valgt

8 c Valg af revisor.

Henrik Hansen blev valgt.

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev valgt.

9 Eventuelt.

- Sune Nielsen fortalte om årets gang på hjemmesiden. Januar måned bliver brugt på et ”brush up” af hele hjemmesiden. Ellers er der de mindre månedlige justeringer

- Sune beklagede at der ikke havde været en eneste tilbagemelding på det nyhedsbrev der søgte datoer for andre arrangementer.

- Leif Degn ønskede at det arrangement i Vejle, der blev aflyst p.g.a. vejret, blev gentaget.

Dirigent Per Rønnow takkede for rimelig god ro og orden.

Dan Zachariassen takkede for denne gode livlige gang generalforsamling, og takkede for i aften.

 ………og således sluttedes dermed denne 15. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet (med rigtig mange stykker stegt flæsk i maven)og senere forsøgt skriftliggjort

Ole Kristensen

BILAG 1

Beretning for året 2010 Aarhuus Nimbus Klub.

Da vi på generalforsamlingen for to år siden besluttede os for at sige ja til henvendelsen fra DNT, om at påtage os opgaven med endnu engang at arrangere et årstræf i DNT-regi, var der mange af os, der noget ”fodslæbende” sagde ja – mere af pligt end af lyst.

Bare tanken om det mildest talt problematiske samarbejde vi havde med den daværende bestyrelse i DNT, da vi skulle arrangere 2000-træffet, havde næsten på forhånd tappet mange af os for kræfter, men som en stor og velkørende lokalklub, kunne vi selvfølgelig ikke være bekendt at sige nej, og da vi først regnede med at det skulle være i 2011 eller 2012 vi skulle på banen, var der jo også god tid til, at vi kunne vænne os til tanken.

Der gik imidlertid ikke mange uger, før vi fik besked om at det allerede skulle være i 2010, idet den klub der oprindelig var udset til at arrangere det træf, var sprunget i målet.

Vi vidste, at hvis vi skulle kunne klare opgaven, så måtte det være med en mere overkommelig arbejdsindsats en ved 2000-træffet, og det endte som bekendt med at vi indgik en aftale med folkene bag Mosten MC.

Det viste sig at være en rigtig god ide. Vi fik det måske bedste træfområde hidtil stillet til rådighed, og samtidig stillede Mosten med både arbejdskraft, ekspertise og en professionalisme, der i samarbejde med vore egne aktive deltagere og hjælpere sikrede – jeg tror ikke jeg tager munden for fuld når jeg konkluderer – et af de allerbedste Nimbustræf nogensinde.

Jeg vil benytte denne lejlighed til endnu engang at sige tak til alle der før – under og efter træffet tog et nap med.

Vi har efterfølgende evalueret træffet, og et af de resultater. der er kommet ud af den evaluering, er at træffet fremover vil blive afviklet først i august måned.

Vi fulgte det oprindelige oplæg, hvor træffet skulle afvikles i den sidste hele weekend i juli måned, men vi kunne jo se, at antallet af tilmeldinger i 2010 var væsentlig lavere end tidligere år.

Der er helt sikkert flere årsager til det fald, men en medvirkende årsag kan være flytningen af skolernes ferie og også en udvanding af det, vi kender som industriferien, kan være en årsag, og derfor har man nu besluttet, at flytte afviklingen af træffet til først i august måned.

Vi var i øvrigt heldige med vejret til træffet, idet det det i 2010 var i juli måned sommeren for en gangs skyld faldt. – I motorcykelsammenhæng var resten af sommerhalvåret bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Åbningsarrangementet d. 1. april endte med en ordentlig gang vand, og forårsmånederne var vejrmæssigt noget af en klam omgang.

Bortset fra juli imponerede sommermånederne bestemt heller ikke vejrmæssigt, for slet ikke at tale om september og oktober, der også blev betydeligt mere våde end gennemsnittet.

Det dårlige vejr har selvfølgelig sat sit præg på afviklingen af enkelte arrangementer, men i det store og hele fik vi da gennemført det meste af det, vi havde planlagt.

Med hensyn til arrangementer er vi kommet et godt stykke vej i bestræbelserne på at inddrage medlemmerne mere aktivt i afviklingen, men vi skal meget gerne videre endnu, for det er altså vigtigt, at den der foreslår et arrangement, også er den, der står for at få arrangementet gennemført. Det betyder ikke, at man binder sig til at så alene med et arrangement, men det er vigtigt, at man påtager sig et hovedansvar, for det arrangement man foreslår.

Vi har tidligere, og også sidste år, oplevet pludselig at stå med en arrangement,  uden om jeg så må sige, af der er en far eller en mor til arrangementet, og det duer altså ikke.

Man kan ikke forvente, at der bare er en anden, der er parat til at tage over. Derfor har bestyrelsen besluttet, at man fremover må binde sig til at påtage sig en hovedrolle, når man kommer med et forslag til et arrangement, enten ved selv at stå for planlægning og afvikling af arrangementet, eller ved at sikre, at der er en anden der gør det  – sådan må det være.

Så kan man spørge, om ikke der så er en risiko for, at det vil komme til at gå ud over antallet af arrangementer – jo måske!

Også i 2010 har vi fortsat den hyggelige tradition med at tage på garagebesøg  hos medlemmerne – vi siger tak til vore værter, og håber, vi kan fortsætte denne hyggelige tradition også i årene der kommer.

Med hensyn til vore klubaftener er der en tendens til, at der til de almindelige aftener er et vigende antal deltagere, mens der altid er en flot opbakning, når der er noget særligt på programmet, og heldigvis er der mange medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed med et foredrag eller noget andet spændende.

Værkstedet bliver desværre ikke brugt helt i det omfang vi kunne ønske os, men mon ikke forklaringen er, at de fleste af os er kørende, og at vi derfor ikke har det helt store behov. Vi har dog i 2010 set at et af vore nyere medlemmer har benyttet værkstedet en hel del, og han har da også fået en rigtig flot Nimbus på gaden.

Der er dog noget på værkstedet, der virkelig bliver brugt, og det er desværre også blevet noget af et mareridt for os.  - Vores sandblæser. Vi var rigtig glade, da vi forrige år kunne tage den nye kompressor i brug. Den havde den fornødne kapacitet, og for at gøre det endnu bedre, besluttede vi os for, at udskifte det oprindelige kvartssand, der sviner rigtig meget, og som lynhurtigt bliver slået i stykker, med stålsand.

Også et professionelt håndtag med nye dyser har vi investeret i, men desværre er det gået helt galt. Det fungerer ikke som det skal, for efter kort tids brug stopper det hele til og man kommer ingen vegne.

Der er blevet forsøgt med mange forskellige løsningsmuligheder, men desværre endnu ikke med det ønskede resultat. Er der nogen, der kan hjælpe, eller er der nogen der kender nogen, der kan hjælpe - er vi mere end modtagelige for gode råd.

Vi byttede vores gamle kompressor med en ordentlig stak rigtig fine tæppefliser til lokalet, og her sensommeren blev de lagt på, stor tak til der arbejdshold, der påtog sig den opgave.

Vi har fra Vintageklubben fået foræret nogle meget fine Randersstole, og selv om det ikke den model vi havde i forvejen, passer de godt i lokalet, så mon ikke vi både med hensyn til lokalet og inventaret er godt hjulpet en god tid fremover.

Vi har ind imellem lidt problemer med vores parkering i True, men hvis vi husker, at der først parkeres langs bygningen ved indkørslen – dog minus de øverste 7-8 meter.

Dernæst på oplagspladsen ved magasinet bag gården – og først når der er fyldt op her, må gårdspladsen tages i brug, så går det nok.

Der må køres ind i gården når der skal læsses ting og sager af og på, der må køres ind på motorcykel når man har ærene til værkstedet, men vi skal tænke os godt om, og ikke misbruge aftalen.

Her springer jeg et øjeblik tilbage til sommerens træf, hvor vi blev gjort opmærksom på, at der på et sted, hvor man samler så mange - om jeg så må sige ”voksne mennesker” burde have været en hjertestarter til rådighed.

Det var ikke mindst en oplevelse på sommerens Nees træf , der satte fokus på behovet for en hjertestarter, idet man her faktisk oplevede et hjertestop, man ikke kunne stille noget op overfor.

Da vi efterfølgende evaluerede træffet med Mosten, talte vi også om den manglende hjertestarter, og det tog de helt seriøst, der bliver naturligvis anskaffet er hjertestarter til Mosten MC inden den nye sæson.

På efterårets bestyrelsesmøde i klubben tog vi igen emnet op, idet vi drøftede, om ikke det ville være en god ide, at vi også anskaffer os en selv. Vi er jo næste alle sammen i den kritiske alder, og selv om en hjertestarter ikke er nogen livsforsikring, så er det i hvert fald sikkert, at den kun kan redde liv, hvis den er til stede.

Prisen for en hjertestarter ligger på omkring 12.000 kroner, og i første omgang besluttede vi os for at forsøge, at få en hjertestarter sponsoreret. Vi har derfor ansøgt Lions Clubberne, der i forbindelse med afviklingen af deres store kræmmermarked i Tangkrogen, bortdonerer de hjertestartere, der er opstillet her.

Af gode grunde ved vi endnu ikke om vi kommer i betragtning, gør vi det ikke, vil vi tage fat i sagen igen.

Vi har en kopi af vores ansøgning med her på generalforsamlingen, og den kan man se. hvis der er et ønske om det,

I sommer modtog vi en henvendelse fra Motor Historisk Samråd, der er en paraplyorganisation, over alle de klubber og foreninger, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, og som udfører et for os meget nyttigt arbejde, idet det er MHS, der er vores høringspart i forhold til f.eks. det politiske system.

For blot at fremhæve en enkelt ting, så er det MHS, der står bag de historiske nummerplader, noget som vi er rigtig glade for.

MHS kommer også til at spille an stor rolle fremover, hvor vi må forvente, at der vil blive strammet op omkring motorkøretøjernes forurening, og der vil helt sikkert blive  stillet nogle krav, som veteranerne hvad enten der er biler eller motorcykler ikke vil kunne opfylde. Der skal dispensationer til, og her er der brug for MHS.

Det ved man også i MHS, og derfor har man styrket organisationen ved at ansætte slags professionel lobbyist i sekretariatet.

Det koster naturligvis penge, og derfor har MHS kontaktet en række af de klubber, der ikke allerede er medlemmer – heriblandt os.

Som nævnt er vi meget afhængige af at MHS fungerer, og derfor har vi i bestyrelsen også taget en seriøs diskussion om hvordan vi skal forholde os til henvendelsen fra MHS.

Prisen for et medlemskab er på 20 kr. årligt pr. medlem, hvilket ikke i sig selv er afskrækkende, det ville vi nok kunne klare, om ikke andet kunne vi jo foreslå, at vi hæver vores kontingent med 20 kr.

Men i den snak vi havde kom det frem, at de fleste af os allerede er medlem, ja adskillige er medlem både to og tre gange, og så blev det lige pludselig en helt anden snak.

I og med at MHS fungerer som en paraplyorganisation over klubber og foreninger, er det foreningerne med det aktuelle antal medlemmer der er tilsluttet, og er man medlem af f.eks. DNT, DVM og DVMC og måske også MC Touring  – hvilket flere af vore medlemmer er, så er man altså medlem af MHS to, tre eller flere gange.

På den baggrund besluttede vi os for, på trods af vores anerkendelse af vigtigheden af MHS´s virke, at vi fra bestyrelsens side ikke vil anbefale medlemskab, men er der i medlemskredsen et ønske om at vi gør det, så er vi naturligvis parate til at ændre den beslutning.

I mellemtiden er Bent Thomsen blevet indvalgt i MHS bestyrelse, men det er vigtigt, at vi er bevidste om, at han er indvalgt af, og repræsenterer Vintageklubben, og ikke  Aarhuus Nimbus Klub.

Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. et eventuelt medlemskab af MHS.

I forlængelse af disse overvejelser har vi i bestyrelsen også taget hul på en diskussion om klubbens fremtidsudsigter. Vi, og i øvrigt også de fleste andre klubber, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, lider under, at gennemsnitsalderen i medlemskredsene stiger og stiger, og at det er svært at rekruttere nye unge medlemmer – de nye medlemmer der kommer, er som hovedregel allerede noget op i årene.

Det spørgsmål vi har taget fat på at drøfte er, om vi skal forsøge at ændre på tingenes tilstand, og i bekræftende fald, hvad skal vi gøre?

Vi kan godt forsøge os med en fornyet gang PR, hvad vi vel egentlig gjorde, da vi op til træffet i sommer, fik rigtig meget presseomtale – Desværre uden en synlig effekt på en øget interesse for klubben, eller skal vi simpelt hen beslutte os for, at hver ting har sin tid, og at tiden lige nu er vores - så lad os i stedet nyde det mens vi kan.

Hvad der sker om to fem eller om mange år, må vi eller andre til den tid tage stilling til – til den tid.

Det her er imidlertid ikke en diskussion, der alene skal holdes indenfor bestyrelsen – Den snak skal vi have bredt ud til hele medlemskredsen, og I må meget gerne tage hul på den allerede i aften.

På sidste års generalforsamling varslede vi, at der i år ville blive stillet et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 6, og som I kan se er ændringsforslaget udsendt som et bilag til indkaldelsen.

Det var ønsket om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7, der er begrundelsen for, at vi fremsætter forslaget, og jeg vil opfordre til, at forslaget bliver vedtaget, når det senere i aften kommer til afstemning.

Vi har de seneste år allerede taget forskud på de forhåbentlig nye tider, idet vore suppleanter har deltaget i bestyrelsesarbejdet fuldt ud, og det har fungeret rigtig fint.

Som I ved lavede vi en omfordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Det var vi ganske enkelt nødt til, idet vores gamle kasserer Bent og vores redaktør Brian begge havde valgt at stoppe.

Bent blev valgt som bestyrelsessuppleant, og ved den efterfølgende konstituering byttede Per og Bent plads. Et bytte, der er forløbet helt uden problemer, og så det faldt sig sådan, at jeg kom til at overtage Brians redaktørjob.

Det betød, at jeg så skulle afgive aktivitetskalenderen, som blev overtaget af Bente med assistance fra Jørgen.

Nu er det selvfølgelig lidt svært, at vurdere konsekvenserne af en rokering, man selv har været en del af, men for mig og for klubben,  tror jeg, det har været godt, at der er kommet andre folk på aktivitetskalenderen. Jeg erkender blankt, at jeg var ved at være brændt ud for ideer.

Med hensyn til redaktørjobbet har vi fået de planlagte 4 numre af bladet på gaden – så alt i alt mener jeg, at manøvren lykkedes.

Bliver vort ændringsforslag vedtaget, vil det som bekendt først træde i kraft efter endnu en vedtagelse på generalforsamlingen 2012.

Da det nu er blevet sådan, at formanden også er redaktør af klubbladet, har vi besluttet, at beretningen fra redaktøren også bliver en del af bestyrelsens beretning.

Som tidligere nævnt har vi sendt i alt fire numre ud til medlemmerne, og målt på de få tilbagemeldinger der er kommet, ser det ud til, at det er forløbet ganske pænt.

Når jeg taler om få tilbagemeldinger, skal det opfattes positivt, for det er ikke så ofte, at medlemmerne reagerer på det bestyrelsen foretager sig, men lige netop omkring bladet, har de tilkendegivelser er er kommet været meget positive – og det kvitterer vi for med tak.

Uden medlemmernes indsats er det ikke muligt at lave et godt blad, og i redaktionen er vi glade for den hjælp vi får, i form af redaktionelt stof og billeder. Bliv endelig ved – skulle der engang være fyldt op i det førstkommende nummer er der med garanti plads i det næste.

Vi har hidtil fået bladet fotokopieret hos firmaet ”Kopieksperten” og det har vi været ganske godt tilfredse med, bortset fra decembernummeret 2010, der blev trykt på noget underligt uldent papir, der faktisk ødelagde vore billeder.

Vi arbejder p.t. med nogle ideer til ændringer af bladets udseende, men da intet endnu er afgjort, må vi afvente og se, hvad det eventuelt kan blive til. Eventuelle ændringer vil tidligst blive synlige fra juninummeret.

En meget stor del af æren for at bladet tager sig så godt ud som tilfældet er, skal tilfalde den bladtekniske medarbejder Sten, som er i stand til at give bladet et top professionelt udseende – uden hans indsats ville jeg i den grad være på herrens mark – stor tak til Sten.

Hjemmesiden er som sædvanlig blevet styret af vores Webmaster Sune, som løbende opdaterer når der er nyheder. Vores annonceside bliver flittigt benyttet, og som noget helt nyt er nu også de gamle klubblade blevet lagt på hjemmesiden, så alle de besøgende vi har på hjemmesiden, har en mulighed for at følge med i klubbens liv og færden. Ideen til at lægge bladene på hjemmesiden kommer fra bladets tekniske medarbejder Sten, og det vil fremover blive sådan, at samtidig med, at det nye nummer ligger i postkassen hos medlemmerne, så bliver det forrige nummer tilgængelig på hjemmesiden. Altså – de friske nyheder beholder vi for os selv.

 BILAG 2


Beretning for året 2010 Aarhuus Nimbus Klub.

Da vi på generalforsamlingen for to år siden besluttede os for at sige ja til henvendelsen fra DNT, om at påtage os opgaven med endnu engang at arrangere et årstræf i DNT-regi, var der mange af os, der noget ”fodslæbende” sagde ja – mere af pligt end af lyst.

Bare tanken om det mildest talt problematiske samarbejde vi havde med den daværende bestyrelse i DNT, da vi skulle arrangere 2000-træffet, havde næsten på forhånd tappet mange af os for kræfter, men som en stor og velkørende lokalklub, kunne vi selvfølgelig ikke være bekendt at sige nej, og da vi først regnede med at det skulle være i 2011 eller 2012 vi skulle på banen, var der jo også god tid til, at vi kunne vænne os til tanken.

Der gik imidlertid ikke mange uger, før vi fik besked om at det allerede skulle være i 2010, idet den klub der oprindelig var udset til at arrangere det træf, var sprunget i målet.

Vi vidste, at hvis vi skulle kunne klare opgaven, så måtte det være med en mere overkommelig arbejdsindsats en ved 2000-træffet, og det endte som bekendt med at vi indgik en aftale med folkene bag Mosten MC.

Det viste sig at være en rigtig god ide. Vi fik det måske bedste træfområde hidtil stillet til rådighed, og samtidig stillede Mosten med både arbejdskraft, ekspertise og en professionalisme, der i samarbejde med vore egne aktive deltagere og hjælpere sikrede – jeg tror ikke jeg tager munden for fuld når jeg konkluderer – et af de allerbedste Nimbustræf nogensinde.

Jeg vil benytte denne lejlighed til endnu engang at sige tak til alle der før – under og efter træffet tog et nap med.

Vi har efterfølgende evalueret træffet, og et af de resultater. der er kommet ud af den evaluering, er at træffet fremover vil blive afviklet først i august måned.

Vi fulgte det oprindelige oplæg, hvor træffet skulle afvikles i den sidste hele weekend i juli måned, men vi kunne jo se, at antallet af tilmeldinger i 2010 var væsentlig lavere end tidligere år.

Der er helt sikkert flere årsager til det fald, men en medvirkende årsag kan være flytningen af skolernes ferie og også en udvanding af det, vi kender som industriferien, kan være en årsag, og derfor har man nu besluttet, at flytte afviklingen af træffet til først i august måned.

Vi var i øvrigt heldige med vejret til træffet, idet det det i 2010 var i juli måned sommeren for en gangs skyld faldt. – I motorcykelsammenhæng var resten af sommerhalvåret bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Åbningsarrangementet d. 1. april endte med en ordentlig gang vand, og forårsmånederne var vejrmæssigt noget af en klam omgang.

Bortset fra juli imponerede sommermånederne bestemt heller ikke vejrmæssigt, for slet ikke at tale om september og oktober, der også blev betydeligt mere våde end gennemsnittet.

Det dårlige vejr har selvfølgelig sat sit præg på afviklingen af enkelte arrangementer, men i det store og hele fik vi da gennemført det meste af det, vi havde planlagt.

Med hensyn til arrangementer er vi kommet et godt stykke vej i bestræbelserne på at inddrage medlemmerne mere aktivt i afviklingen, men vi skal meget gerne videre endnu, for det er altså vigtigt, at den der foreslår et arrangement, også er den, der står for at få arrangementet gennemført. Det betyder ikke, at man binder sig til at så alene med et arrangement, men det er vigtigt, at man påtager sig et hovedansvar, for det arrangement man foreslår.

Vi har tidligere, og også sidste år, oplevet pludselig at stå med en arrangement,  uden om jeg så må sige, af der er en far eller en mor til arrangementet, og det duer altså ikke.

Man kan ikke forvente, at der bare er en anden, der er parat til at tage over. Derfor har bestyrelsen besluttet, at man fremover må binde sig til at påtage sig en hovedrolle, når man kommer med et forslag til et arrangement, enten ved selv at stå for planlægning og afvikling af arrangementet, eller ved at sikre, at der er en anden der gør det  – sådan må det være.

Så kan man spørge, om ikke der så er en risiko for, at det vil komme til at gå ud over antallet af arrangementer – jo måske!

Også i 2010 har vi fortsat den hyggelige tradition med at tage på garagebesøg  hos medlemmerne – vi siger tak til vore værter, og håber, vi kan fortsætte denne hyggelige tradition også i årene der kommer.

Med hensyn til vore klubaftener er der en tendens til, at der til de almindelige aftener er et vigende antal deltagere, mens der altid er en flot opbakning, når der er noget særligt på programmet, og heldigvis er der mange medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed med et foredrag eller noget andet spændende.

Værkstedet bliver desværre ikke brugt helt i det omfang vi kunne ønske os, men mon ikke forklaringen er, at de fleste af os er kørende, og at vi derfor ikke har det helt store behov. Vi har dog i 2010 set at et af vore nyere medlemmer har benyttet værkstedet en hel del, og han har da også fået en rigtig flot Nimbus på gaden.

Der er dog noget på værkstedet, der virkelig bliver brugt, og det er desværre også blevet noget af et mareridt for os.  - Vores sandblæser. Vi var rigtig glade, da vi forrige år kunne tage den nye kompressor i brug. Den havde den fornødne kapacitet, og for at gøre det endnu bedre, besluttede vi os for, at udskifte det oprindelige kvartssand, der sviner rigtig meget, og som lynhurtigt bliver slået i stykker, med stålsand.

Også et professionelt håndtag med nye dyser har vi investeret i, men desværre er det gået helt galt. Det fungerer ikke som det skal, for efter kort tids brug stopper det hele til og man kommer ingen vegne.

Der er blevet forsøgt med mange forskellige løsningsmuligheder, men desværre endnu ikke med det ønskede resultat. Er der nogen, der kan hjælpe, eller er der nogen der kender nogen, der kan hjælpe - er vi mere end modtagelige for gode råd.

Vi byttede vores gamle kompressor med en ordentlig stak rigtig fine tæppefliser til lokalet, og her sensommeren blev de lagt på, stor tak til der arbejdshold, der påtog sig den opgave.

Vi har fra Vintageklubben fået foræret nogle meget fine Randersstole, og selv om det ikke den model vi havde i forvejen, passer de godt i lokalet, så mon ikke vi både med hensyn til lokalet og inventaret er godt hjulpet en god tid fremover.

Vi har ind imellem lidt problemer med vores parkering i True, men hvis vi husker, at der først parkeres langs bygningen ved indkørslen – dog minus de øverste 7-8 meter.

Dernæst på oplagspladsen ved magasinet bag gården – og først når der er fyldt op her, må gårdspladsen tages i brug, så går det nok.

Der må køres ind i gården når der skal læsses ting og sager af og på, der må køres ind på motorcykel når man har ærene til værkstedet, men vi skal tænke os godt om, og ikke misbruge aftalen.

Her springer jeg et øjeblik tilbage til sommerens træf, hvor vi blev gjort opmærksom på, at der på et sted, hvor man samler så mange - om jeg så må sige ”voksne mennesker” burde have været en hjertestarter til rådighed.

Det var ikke mindst en oplevelse på sommerens Nees træf , der satte fokus på behovet for en hjertestarter, idet man her faktisk oplevede et hjertestop, man ikke kunne stille noget op overfor.

Da vi efterfølgende evaluerede træffet med Mosten, talte vi også om den manglende hjertestarter, og det tog de helt seriøst, der bliver naturligvis anskaffet er hjertestarter til Mosten MC inden den nye sæson.

På efterårets bestyrelsesmøde i klubben tog vi igen emnet op, idet vi drøftede, om ikke det ville være en god ide, at vi også anskaffer os en selv. Vi er jo næste alle sammen i den kritiske alder, og selv om en hjertestarter ikke er nogen livsforsikring, så er det i hvert fald sikkert, at den kun kan redde liv, hvis den er til stede.

Prisen for en hjertestarter ligger på omkring 12.000 kroner, og i første omgang besluttede vi os for at forsøge, at få en hjertestarter sponsoreret. Vi har derfor ansøgt Lions Clubberne, der i forbindelse med afviklingen af deres store kræmmermarked i Tangkrogen, bortdonerer de hjertestartere, der er opstillet her.

Af gode grunde ved vi endnu ikke om vi kommer i betragtning, gør vi det ikke, vil vi tage fat i sagen igen.

Vi har en kopi af vores ansøgning med her på generalforsamlingen, og den kan man se. hvis der er et ønske om det,

I sommer modtog vi en henvendelse fra Motor Historisk Samråd, der er en paraplyorganisation, over alle de klubber og foreninger, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, og som udfører et for os meget nyttigt arbejde, idet det er MHS, der er vores høringspart i forhold til f.eks. det politiske system.

For blot at fremhæve en enkelt ting, så er det MHS, der står bag de historiske nummerplader, noget som vi er rigtig glade for.

MHS kommer også til at spille an stor rolle fremover, hvor vi må forvente, at der vil blive strammet op omkring motorkøretøjernes forurening, og der vil helt sikkert blive  stillet nogle krav, som veteranerne hvad enten der er biler eller motorcykler ikke vil kunne opfylde. Der skal dispensationer til, og her er der brug for MHS.

Det ved man også i MHS, og derfor har man styrket organisationen ved at ansætte slags professionel lobbyist i sekretariatet.

Det koster naturligvis penge, og derfor har MHS kontaktet en række af de klubber, der ikke allerede er medlemmer – heriblandt os.

Som nævnt er vi meget afhængige af at MHS fungerer, og derfor har vi i bestyrelsen også taget en seriøs diskussion om hvordan vi skal forholde os til henvendelsen fra MHS.

Prisen for et medlemskab er på 20 kr. årligt pr. medlem, hvilket ikke i sig selv er afskrækkende, det ville vi nok kunne klare, om ikke andet kunne vi jo foreslå, at vi hæver vores kontingent med 20 kr.

Men i den snak vi havde kom det frem, at de fleste af os allerede er medlem, ja adskillige er medlem både to og tre gange, og så blev det lige pludselig en helt anden snak.

I og med at MHS fungerer som en paraplyorganisation over klubber og foreninger, er det foreningerne med det aktuelle antal medlemmer der er tilsluttet, og er man medlem af f.eks. DNT, DVM og DVMC og måske også MC Touring  – hvilket flere af vore medlemmer er, så er man altså medlem af MHS to, tre eller flere gange.

På den baggrund besluttede vi os for, på trods af vores anerkendelse af vigtigheden af MHS´s virke, at vi fra bestyrelsens side ikke vil anbefale medlemskab, men er der i medlemskredsen et ønske om at vi gør det, så er vi naturligvis parate til at ændre den beslutning.

I mellemtiden er Bent Thomsen blevet indvalgt i MHS bestyrelse, men det er vigtigt, at vi er bevidste om, at han er indvalgt af, og repræsenterer Vintageklubben, og ikke  Aarhuus Nimbus Klub.

Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. et eventuelt medlemskab af MHS.

I forlængelse af disse overvejelser har vi i bestyrelsen også taget hul på en diskussion om klubbens fremtidsudsigter. Vi, og i øvrigt også de fleste andre klubber, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, lider under, at gennemsnitsalderen i medlemskredsene stiger og stiger, og at det er svært at rekruttere nye unge medlemmer – de nye medlemmer der kommer, er som hovedregel allerede noget op i årene.

Det spørgsmål vi har taget fat på at drøfte er, om vi skal forsøge at ændre på tingenes tilstand, og i bekræftende fald, hvad skal vi gøre?

Vi kan godt forsøge os med en fornyet gang PR, hvad vi vel egentlig gjorde, da vi op til træffet i sommer, fik rigtig meget presseomtale – Desværre uden en synlig effekt på en øget interesse for klubben, eller skal vi simpelt hen beslutte os for, at hver ting har sin tid, og at tiden lige nu er vores - så lad os i stedet nyde det mens vi kan.

Hvad der sker om to fem eller om mange år, må vi eller andre til den tid tage stilling til – til den tid.

Det her er imidlertid ikke en diskussion, der alene skal holdes indenfor bestyrelsen – Den snak skal vi have bredt ud til hele medlemskredsen, og I må meget gerne tage hul på den allerede i aften.

På sidste års generalforsamling varslede vi, at der i år ville blive stillet et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 6, og som I kan se er ændringsforslaget udsendt som et bilag til indkaldelsen.

Det var ønsket om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7, der er begrundelsen for, at vi fremsætter forslaget, og jeg vil opfordre til, at forslaget bliver vedtaget, når det senere i aften kommer til afstemning.

Vi har de seneste år allerede taget forskud på de forhåbentlig nye tider, idet vore suppleanter har deltaget i bestyrelsesarbejdet fuldt ud, og det har fungeret rigtig fint.

Som I ved lavede vi en omfordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Det var vi ganske enkelt nødt til, idet vores gamle kasserer Bent og vores redaktør Brian begge havde valgt at stoppe.

Bent blev valgt som bestyrelsessuppleant, og ved den efterfølgende konstituering byttede Per og Bent plads. Et bytte, der er forløbet helt uden problemer, og så det faldt sig sådan, at jeg kom til at overtage Brians redaktørjob.

Det betød, at jeg så skulle afgive aktivitetskalenderen, som blev overtaget af Bente med assistance fra Jørgen.

Nu er det selvfølgelig lidt svært, at vurdere konsekvenserne af en rokering, man selv har været en del af, men for mig og for klubben,  tror jeg, det har været godt, at der er kommet andre folk på aktivitetskalenderen. Jeg erkender blankt, at jeg var ved at være brændt ud for ideer.

Med hensyn til redaktørjobbet har vi fået de planlagte 4 numre af bladet på gaden – så alt i alt mener jeg, at manøvren lykkedes.

Bliver vort ændringsforslag vedtaget, vil det som bekendt først træde i kraft efter endnu en vedtagelse på generalforsamlingen 2012.

Da det nu er blevet sådan, at formanden også er redaktør af klubbladet, har vi besluttet, at beretningen fra redaktøren også bliver en del af bestyrelsens beretning.

Som tidligere nævnt har vi sendt i alt fire numre ud til medlemmerne, og målt på de få tilbagemeldinger der er kommet, ser det ud til, at det er forløbet ganske pænt.

Når jeg taler om få tilbagemeldinger, skal det opfattes positivt, for det er ikke så ofte, at medlemmerne reagerer på det bestyrelsen foretager sig, men lige netop omkring bladet, har de tilkendegivelser er er kommet været meget positive – og det kvitterer vi for med tak.

Uden medlemmernes indsats er det ikke muligt at lave et godt blad, og i redaktionen er vi glade for den hjælp vi får, i form af redaktionelt stof og billeder. Bliv endelig ved – skulle der engang være fyldt op i det førstkommende nummer er der med garanti plads i det næste.

Vi har hidtil fået bladet fotokopieret hos firmaet ”Kopieksperten” og det har vi været ganske godt tilfredse med, bortset fra decembernummeret 2010, der blev trykt på noget underligt uldent papir, der faktisk ødelagde vore billeder.

Vi arbejder p.t. med nogle ideer til ændringer af bladets udseende, men da intet endnu er afgjort, må vi afvente og se, hvad det eventuelt kan blive til. Eventuelle ændringer vil tidligst blive synlige fra juninummeret.

En meget stor del af æren for at bladet tager sig så godt ud som tilfældet er, skal tilfalde den bladtekniske medarbejder Sten, som er i stand til at give bladet et top professionelt udseende – uden hans indsats ville jeg i den grad være på herrens mark – stor tak til Sten.

Hjemmesiden er som sædvanlig blevet styret af vores vebmaster Sune, som løbende opdaterer når der er nyheder. Vores annonceside bliver flittigt benyttet, og som noget helt nyt er nu også de gamle klubblade blevet lagt på hjemmesiden, så alle de besøgende vi har på hjemmesiden, har en mulighed for at følge med i klubbens liv og færden. Ideen til at lægge bladene på hjemmesiden kommer fra bladets tekniske medarbejder Sten, og det vil fremover blive sådan, at samtidig med, at det nye nummer ligger i postkassen hos medlemmerne, så bliver det forrige nummer tilgængelig på hjemmesiden. Altså – de friske nyheder beholder vi for os selv.

Det var så det vi kalder for bestyrelsens beretning, men der er jo en tradition for, at formanden efter den del kommer med nogle personlige betragtninger.


2010


Bestyrelsesmøde nr.  69

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 15. november 2010. kl. 1900, hos Sune.

 1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde:

Referenten havde glemt at medbringe referatet, så det blev ikke underskrevet.

 2. Nyt fra formanden:

Dan har kontaktet Lions Club, for gennem dem at, få doneret en hjertestarter til klubben. (Ansøgning udleveret på mødet)

- Der var tale om at, vi i klubben arrangerede 1.hjælpsundervisning, hvilket bestyrelsen bifaldt.

- ”1. januar”, Dan taler med Keld om at varme lokaler og kaffe, samt sørger for en blomst til vores værtspar i True.

- Juleafslutningen. Bente køber Gløckmix, syltetøj. Leif Degn laver som vanligt (gode) æbleskiver til aftenen.

- Det er vigtigt at det fremgår af vore aktivitetsplaner, hvem der er arrangementsansvarlig, til alle arrangementer.

 3. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen:

Bestyrelsen gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen.

- Der kommer, fra bestyrelsen, et forslag til ændring af § 6 i vedtægterne.

- Bestyrelsen vil sende fortrykte sedler rundt på generalforsamlingen, for at få forslag til arrangementer. Vi skal huske at medlemmerne, skriver deres navn på sedlen.

- Og så kom den evigt tilbagevendende diskussion om menuen til denne aften. Der var flere forslag, men…. men… det blev for at undgå klager fra medlemmerne: Stegt flæsk med persillesovs.

4. Motorhistorisk samråd:

Der udspandt sig en længere diskussion i bestyrelsen. Faktisk afdækkede vi at, et overvældende antal af vore medlemmer, via andre klubber var medlem af Motorhistorisk Samråd, hvorfor bestyrelsen ikke mener at, vi skal indmeldes i Motorhistorisk Samråd.

5. Hvor går vi hen ?:

Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer ?

Har klubben sin tid, og skal uddø med de nuværende medlemmers bortgang ?

Skal vi forsøge at rekruttere unge ?

Skal vi prøve at hente medlemmer, der har vores alder ?

Skal vi fusionere med en anden motorklub ?

Udstilling i Tangkrogen ifm træf.

Classic Race udstilling (14-15. maj 2011)

- Ja vi kom langt i vores snak, og der kom ingen klar indstilling, men et håb om at diskussionen fortsætter hos medlemmerne

6. Skal vi bruge DNT`s medlemsliste til et fremstød ?:

Igen udspandt der sig livlig diskussion i bestyrelsen for og imod forslaget.

Punktet afsluttedes dog med at, vi som udgangspunkt ikke kunne bruge DNT`s medlemsliste til at hverve nye medlemmer.

- Vi besluttede dog at der skulle udarbejdes en hverve-/reklamefolder, som kunne bruges ved forskellige lejligheder (se pkt. 5)

7. (Mangel på) støtte til de 2 Nimbuskørere ude i verden (de skøre nordmænd). Hvad gør vi ?:

Hatten rundt? Lotteri? JA hvad skal vi gøre for at støtte disse Nimbuskørere, der er i gang med at udføre den største Nimbusfærd, der nogensinde er gjort.

Vi besluttede at indkøbe 3 af deres T-shirts og udbyde dem i en slags lotteri/auktion på generalforsamlingen (måske vil kassereren så fordoble beløbet).

8. Nyt fra kassereren:

I kassen er der kr. 3678,25

På bogen er der kr.  29.560,24

Der er dags dato 131 medlemmer

Varelageret udgør en værdi på ca kr. 17.000, kr

- Sponsorerne gennemgået, der mangler annoncører.

- Overskudet fra træf 2010 er meget beskedent.

Bestyrelsen afventer styregruppens indstilling til anvendelsen af disse penge.

9. Nyt fra redaktøren:

- Den gamle redacteur meddeler at bladteknisk medarbejder og redacteuren, har næste nummer i støbeskeen, men at der mangler stadig lidt stof.

- Bladet trykkes og pakkes en af de første onsdage i december.

10. Eventuelt:

- Bestyrelsen sanktionerede at Sune egenhændig havde sat alle bestyrelsesreferater på hjemmesiden.

- Næste møde 31.1.2011 kl 1900, hos Per

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  68

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 9.august 2010. kl. 1900, hos Bent.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Glenn Hansen, Jægerspris, har fået tilsendt materiale fra Træf 2010, for hvilket vi indkasserede kr. 50,-.

3. Evaluering af træf 20 10:

- Overordnet set har der været delt rigtig mange roser ud til styregruppen for træf 2010.

 ”Roserne” har drejet sig om: Den individuelle velkomst, informationsvognen, affaldshåndteringen, maden, campingpladsen, Drag Race, fællesturen, underholdningen m.m.

- En stor del af roserne sender vi videre til Mosten, som vi havde et forbilledligt samarbejde med.

- De træferfaringer bestyrelsen efter træffet kunne drage, var at vi skal udvikle uddelegering og afgrænsning for vore hjælperes opgaver.

- Den samlede bestyrelse i Aarhuus Nimbus Klub ønsker også at udtale, at vi godt kunne have ønsket os at Danmarks Nimbus Touring havde været mere synlige på deres eget træf.

4. Sommerprogram:

- Der vil på nyhedssiden blive annonceret en auktion den 18. august i klubben i True. Det drejer sig om salg af effekter fra Børges garage.

- Der mangler stadig den person, som til generalforsamlingen meldte sig til at stå for en tur til Anton Stormlunds Samling

- Per og Dan (begge bestyrelsen) aftalte at køre ruten, som efterfølgende skal køres sammen med Randers Nimbus Klub.

5. Vinterprogram:

- Programmet skal udsendes sammen med bladet sidst i september og skal gælde til den 16. februar.

- Dan efterlyser gode forslag i nyhedsgruppen.

- I bestyrelsen blev der foreslået følgende til programmet:

·        PC undervisning (Sune)

·        Værkstedsaften (Brian)

·        Bowling med mad

·        Planetariet

·        Julefrokost(4. dec)

·        Stumpemarked (16.februar)

·        Fortælleaften med Kim Hartvig Sørensen

·        Elsa og Kajs tur til Rusland

·        Billeder fra Træf 2010 (Knop)

·        Æbleskiver (15. dec)

·        Generalforsamling 26. februar 2011

6. Hjertestarter:

- Det er fra et medlem, blevet foreslået at klubben, skal indkøbe en hjertestarter. Dette blev diskuteret og bestyrelsen vender tilbage til punktet, efter at have undersøgt hvilke muligheder der er for indkøb/leje af en sådan.

7. Gulvtæppe i klublokalet:

- Dan vil sammen med Søren samle et arbejdshold.

8. Nyt fra kassereren:

2.858,25 kr. i kassen.

34.275,95 kr. på bogen.

- Brev fra OK benzin med en rentetilskrivning på kr 254,76

- Per havde forfattet et brev til OK benzin, der forklarer hvorfor, der ikke købes mere benzin på OK kort. Brevet sendes.

- Salg af klubeffekter på træf 2010 androg ca.1000,- kr.

- Der er 131 betalende medlemmer.

9. Nyt fra redaktøren:

- Bladet skal udsendes sidst i september.

- Der efterlyses indlæg til bladet.

8. Eventuelt:

- Billederne af bestyrelsen på hjemmesiden, skal opdateres.

- Der var forslag om at udlove en flaske rødvin (eller 2) blandt dem, der betaler deres kontingent til tiden.

- Der ønskes en vandudskiller til den store kompressor, Sune taler med Brian

- Næste møde afholdes hos Sune den 15.11 2010 kl. 1900.

 ……….og endelig kom så den legendariske æblekage, der gjorde at jeg ikke kunne lukke motorcykelsbukserne på hjemturen (tak Birgit).

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  67

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 10. maj 2010. kl. 1900, hos Dan.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

Dan orienterede om den for nyligt afholdte generalforsamling i Danmarks Nimbus Touring.

3. Træf 20 10:

Forberedelserne går rigtig godt. Der er udarbejdet en drejebog som er gennemgået minutiøst flere gange.

- Søren Vestergaard arbejder med sponsorstøtte.

- Næsten alle aftaler er i hus.

- Der er arrangeret fællestur til motorsamlingen i Grenaa.

- Der er oprettet en selvstændig konto for træffet, således at Aarhuus Nimbus Klubs økonomi ikke blandes med årstræffets økonomi.

- Madprisen er sat til 185,- kr

- Der mangler stadig hjælpere !!!!

Formanden for styregruppen (Sune) sluttede af med at sige ” Der er styr på tingene”.

4. Sommerprogram:

Det kører rigtig fint.

4. september, madpakketuren med Randers Nimbus er aftalt med Randers folkene.

Den aflyste aften med Sune omkring brug af PC herunder nyhedsgruppen, bliver afholdt i oktober/november måned.

5. Nyt fra kassereren:

     747,75 kr. i kassen.

41.451,47 kr. på bogen.

  5.917,05 kr. på etableringskontoen.

Der er 131 betalende medlemmer (2 er flyttet, 1er udmeldt, 2 er strøget grundet manglende betaling).

Det blev besluttet at ANK i forbindelse med træf 2010 laver en bod med vores klubting (kasketter,T-shirts, Pins, paraplyer.

Sune vil undersøge om Nimbus Advance, stadig har ting til salg.

6. Nyt fra redaktøren:

Stoffet til næste blad er ved at være i hus, fortæller redaktøren. Bladet forventes at udkomme ca. 1. juni.

7.Gulvtæppe i klublokale:

Keld og Søren samler et arbejdshold, efter årstræffet, til at lægge det nye gulvtæppe i klublokalet.

8. Eventuelt:

Der var fra forskellig side ros til Dan for åbningstalen ved turen til tivoli Friheden.

- Næste møde afholdes hos Bent den 9. august 2010 kl 1900. (hjemmet som er kendt for den gode æblekage !!)

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  66

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 3. februar 2010. kl. 1900, hos Ole k.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden: Herunder evaluering af generalforsamlingen.

Det var en meget stille generalforsamling, hvor der desværre ikke var mange bemærkninger til bestyrelsens punkter.

Vi diskuterede om det ikke var muligt at få flere meningstilkendegivelser fra medlemmerne. Der kom f.eks. forslag om at vi inden generalforsamlingen sendte hovedpunkterne ud i Nyhedsgruppen.

Bestyrelsen besluttede at vi må finde en anden måde, at fremføre punkterne på, for at få medlemmerne på generalforsamlingen mere i tale.

3. Konstituering:

Vi gik så over til konstitueringen i den nye bestyrelse, som herefter kom til at se ud som følger:

·        Formand: Dan Zachariassen

·        Næstformand: Sune Nielsen

·        Kasserer: Per T. Hansen

·        Sekretær: Ole Kristensen

4. Overdragelse af opgaver.

Den praktiske opgavefordeling blev også slået fast og ser således ud:

·        Tur og arrangementsansvarlig Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

·        Redaktør: Dan Zachariassen

·        Hjemmeside: Sune Nielsen

·        Medlemsliste: Per T. Hansen og Sune Nielsen

·        Kontakt til OK benzin: Per T. Hansen

·        Ad hoc opgaver: Bent Thomsen:

·        Kopiering: Ole K.

·        Billed- og dokumentarkivar: Brian Sørensen.

- Der blev overdraget et styreprogram til regnskaberne i klubben.

- Side 2 i klubbens blad skal omredigeres, Dan taler med Sten W.

- Vores særdeles populære sandblæser blev diskuteret med følgende resultat. Brian køber nyt stålsand og nye dyser, så skulle den nemlig virke bedre.

- Skal vi benytte os af nyt trykkeri blev vendt, og udsat til et senere bestyrelsesmøde.

- Klubbens beholdning af guldnåle og diplomer, fordeles mellem kassereren og formanden.

5. Træf 2010.

- Sune orienterede om styregruppens arbejde.

Ved gennemgang af kontrakt med DNT, blev der fundet et par uoverensstemmelser, som hurtigt blev klaret, ved opringning til DNT`s formand.

Styregruppen var meget skuffet over den særdeles sparsomme tilmelding til de forskellige opgaver under træffet.

Træfmærker, plakater og trøjer, Sune har en aftale med en dygtig designer. Bent undersøger trykning af trøjer.

Der er pt udarbejdet et program for hele træffet.

Sune udsender i det kommende klubblad et nødråb, der gerne skulle besætte 3 vigtige poster på træffet, PRmedarbejder, Sponsoransvarlig, ansvarlig for træfkonkurrencer.

6. Sommerprogram:

Bente gennemgik programmet og de foreslåede ture blev gennemgået og tilpasset.

7. Nyt fra kassereren:

3.982,50 kr. i kassen.

46.034,03 kr. på bogen.

125 medlemmer der har betalt (der er 9 ”restanter”).

8. Nyt fra redaktøren:

- Det nye blad er færdig til afhentning (Dan gør det).

9.Gulvtæppe i klublokale:

- Det blev foreslået og vedtaget at, vi venter til efter årstræffet. Dan efterlyser et arbejdshold.

10. Eventuelt:

- Det blev besluttet at klubben fremover, ikke opkræver indmeldelsesgebyr af nye medlemmer.

- Næste møde afholdes hos Dan, mandag den 10. maj 2010.

Således oplevet

Ole K.


Aarhuus Nimbus Klubs

14.ordinære generalforsamling

Onsdag den 20. januar 2010.

Sted Malling kro. (Menuen var i år stegt flæsk med persillesovs, og der var nok!!!!)

Der var fremmødt i alt 48 personer til generalforsamlingen, heraf 44 stemmeberettigede.

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for Svend Aage Svendsen, der døde i 2009   og Niels Bomholt, der døde i starten af 2010. 

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen.

Vedlagt som bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

- Bente Kastrup foreslog at bestyrelsen fandt en ny underviser på et kommende skruekursus.

- Eigil Holm og Henrik Hansen kommenterede det vigende antal af deltagere på klubbens ture, med en måske mere selektiv udvælgelse, og at der åbenbart bare ikke   var så mange, der deltog sidste år.

- Med hensyn til udvidelse af bestyrelsen, mente Hans Malling, at det var bedre med underudvalg frem for udvidelse.

Eigil Holm og Leo Christensen sagde at det var helt i orden med udvidelsen.

Christian Andersen var bange for, at der ville opstå ”fnidder” i bestyrelsen ved en udvidelse.

Dan Zachariassen fortalte at forslaget var fremprovokeret af en personlig interesse i færre opgaver. Efter 10 år som formand, var der brug for at uddele opgaver.

Hans Kofoed var ked af at høre, at alle beslutninger blev gennemført ved konsensusbeslutninger, idet han(Hans) opfattede dette som ”befalet enighed”.

Dan Zachariassen var helt tryg ved, at bestyrelsen altid har kunnet snakke sig frem til enighed.

- Som afslutning på bestyrelsens beretning oplæste Per Rønnow formålsparagraffen, og Leif Degn konstaterede at alt i klubben ”klapper” ualmindelig godt.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

4 a . Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var ingen bemærkninger

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

4 b. Årstræf 2010. (22.-25. juli 2010)

Sune Nielsen orienterede om styregruppens arbejde.

I den forbindelse manglede gruppen 3 nøglepersoner: 1 Regnskabsansvarlig, 1 PR-ansvarlig og 1 til at søge sponsorater. Disse nøglepersoner indgår i styregruppens arbejde.

Elsa Bannebjerg meldte sig straks som regnskabsansvarlig.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

- Knud Jørgensen foreslog i lyset af stigende udgifter til porto, at det via klubbens  nyhedsmail fremgik at ”på onsdag kan du komme i klubben og hente dit nye klubblad”.

- Leif Degn var interesseret i at høre, om hvordan årstræf 2010 påvirker klubbens regnskab?

Dan Z. forklarede at vi er entreprenører for Danmarks Nimbus Touring, der føres et separat regnskab og at det for Aarhus Nimbus Klub er udgiftsneutralt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2010 blev herefter fremlagt, uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12.   

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

8 a . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Sune Nielsen og Ole Kristensen. Begge genvalgt.

Brian Sørensen ønsker ikke genvalg, i stedet blev Bente Kortsen valgt (valgt i 2 år).

Bent Thomsen udtræder (i utide) af bestyrelsen, hvorfor Per Tage Hansen indtræder som suppleant (valgt i 1 år).

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Jørgen Mogensen (valget er for 1 år), og Bent Thomsen som suppleant (valget er et årigt).

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen valgt.

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev valgt.

9 Eventuelt.

- Knud Jørgensen gjorde reklame for de 2 (skøre) nordmænd, der på deres Nimbusser kører hele jorden rundt.

- Brian Sørensen foreslår, at indmeldelsesgebyret på 50,- kr for nye medlemmer bortfalder.

- Bent Thomsen tog sig et lille nostalgisk tilbageblik over kasserergerningen med en tak til medlemmerne for rettidig indbetalinger og en ”tak for årene, det har været godt!”.

- Dan Zachariassen takkede den afgående redaktør, for at have sat sit gode præg på bladet og et rigtig godt stykke arbejde. Brian fik herefter overrakt klubbens guldnål.

Formanden fortsatte med at udnævne den afgående kasserer til lidt af en ”fedterøv”, uden hvem bundlinjen ikke havde set så godt ud, som den gør nu. Bent fik herefter med et ”godt arbejde” overrakt klubbens guldnål.

- Knud Jørgensen opfordrede til at klubbens hjemmeside bruges til elektronisk tilmelding, til årstræffet. Tilbød samtidig ”prof” hjælp til opsætning. Sune takkede ja.

- Sune opfordrede til at melde sig som hjælper til årstræffet, hele perioden, og lovede til gengæld en fest for hjælperne bagefter.

- Punktet eventuelt sluttede med flere gode ideer til hvordan tilmelding og registrering til årstræffet skulle foregå. Sune tager ideerne med tilbage til styregruppen.

Dirigent  Per Rønnow takkede for god ro og orden.

Dan Zachariassen bød det nye og travle år velkommen og takkede for i aften.

 ………og således sluttedes dermed denne 14. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt skriftliggjort.

Ole Kristensen

Beretning 2009 Aarhuus Nimbus Klub.

Atter et år er gået, og hvordan er så 2009 forløbet? - I bestyrelsens julehilsen til medlemmerne betegnede vi 2009 som et slags ”mellemår”, – hvis man da kan bruge sådan et begreb. Et år, hvor tingene bare er forløbet lige så stille og roligt, uden der har været de helt store sager på programmet.

Aktiviteterne:

Vi har gennem de seneste år lagt op til, at flere medlemmer skal tage et mere aktivt ansvar for afviklingen af vore arrangementer. Det skete også i 2009, og det fungerer nu så godt, at det vil blive arbejdsmetoden fremover.

Vi fik med en enkelt undtagelse afviklet samtlige arrangementer, der var planlagt.

Den enkelte undtagelse var turen til Them, der gled ud til fordel for en invitation til deltagelse i DNT´s 3 gange jubilæumstur til Horsens. Det er klart, at vi naturligvis rydder vores kalender, når vi får en sådan invitation. For de, der deltog i jubilæumsturen, blev det efter sigende en rigtig god oplevelse.

Det, jeg siger nu, har jeg intet statistisk belæg for at postulere, for vi fører som bekendt ikke kontrol med hvem og hvor mange, der deltager i klubbens arrangementer, men ser vi overordnet på tilslutningen til det, vi kan kalde for de kørende arrangementer, vil jeg godt vove det ene øje og fastslå, at vi i 2009 ikke har haft helt så mange med på turene som tidligere.

Nu skal det ikke opfattes som om, at faldet i antal deltagere er markant i forhold til tidligere år, og ser vi på enkelte arrangementer, som f.eks. solnedgangsturen  var der rigtig mange deltagere, men  overordnet set, er der en vigende tilslutning til vore ture.

Det blev klart understreget på den tur, som Jens Bringgaard havde tilrettelagt sammen med MC Old Boys, en tur hvor vi først skulle aflægge MC Old Boys et besøg i deres overlækre klubhus i Fårvang, og siden afslutte på Nimbus Museet i Horsens.

Turen skulle udgå fra lokalerne i True, og ved afgang var foruden Jens kun Sune og undertegnede dukket op. – Det skal lige understreges, at der heller ikke var mange fra MC Old Boys. De få deltagere fik en ganske udmærket tur, men et arrangement hvor der kun er tre deltagere, er måske lige i underkanten.

Den oplevelse fik mig efterfølgende til at udsende et nyhedsbrev, hvor jeg bad hver enkelt om til denne generalforsamling at tænke over, om vi ganske enkelt er ved at køre medlemmerne flade i arrangementer.

Næsten samtlige mål for vore ture foreslås jo af medlemmerne, så vi må jo gå ud fra, at der er en interesse for selve formålet med turen, men spørgsmålet er måske nærmere, om vi eventuelt skal skrue lidt ned for ambitionerne i forhold til antallet af arrangementer, og den problemstilling vil vi kraftigt opfordre til, at vi får gennemdrøftet her i aften.

Vi skal jo have for øje, at der siden, vi startede op med vore ture, er kommet i snesevis af andre arrangementer, som mange af vore medlemmer også deltager i. Kalø, Gl. Estrup og Gl. Rye – for blot at nævne enkelte.

Jeg skrev også i nyhedsbrevet, at dette endelig ikke skulle opfattes som en bebrejdelse eller et surt opstød over, at der ikke kom flere til turen med MC Old Boys, og sådan er det fortsat. Intet medlem skal være forpligtet til at deltage i flere af klubbens arrangementer, end han eller hun orker, men på den anden side er det jo også vigtigt, at vi ikke sætter folk i gang med at tilrettelægge flere arrangementer, end der reelt er behov for.

Når vi skal til diskutere niveauet for eller antallet af vore aktiviteter, er det nødvendigt, at vi lægger en realistisk vurdering til grund for de beslutninger, vi træffer, og at vi ikke lader øjeblikkets stemning løbe af med os.

Mange af os  husker nok, hvor stor opbakning der på generalforsamlingen for nogle år siden var til,  at vi på trods af vigende tilmelding skulle  fortsætte med at køre  klubbens  pokalløb, og vi husker måske også, hvordan det gik, da vi nåede frem til august måned, hvor løbet skulle afvikles.

Det er ikke ærgerligt at droppe noget, der ikke længere er behov for. Det er ærgerligt at bruge tid og kræfter på noget, der har overlevet sig selv.

Sikkerhed:

Gennem hele 2009 har vi haft fokus på køresikkerhed. Vi begyndte i det tidlige forår med endnu engang at arrangere et kørekursus på det lukkede trafikanlæg i Odder, og selv om vi kan glæde os over, at tilslutningen til disse kurser er stigende, er der stadig kun ganske få procent af medlemmerne, der deltager.

På fællesturene tillader vi os at påpege eventuelle kørefejl og farlige situationer, og måske har det hjulpet, for så vidt vi ved, har vi været forskånet for alvorlige uheld i 2009.

Vi fortsætter naturligvis det sikkerhedsforebyggende arbejde også i det kommende år.

Lokalet:

Vi har fortsat vort faste samlingssted i True, og vi har netop aftalt med vore værter, at vi fortsætter endnu et år med uændret husleje.

Vores lokaleansvarlige Keld har på bedste vis passet lokalet og sørget for, at alting er i orden.

Tilslutningen – i særdeleshed  til vore foredragsaftner og det vi kalder pigeaften - er der derimod intet i vejen med, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle, der har medvirket til disse særlige arrangementer både som oplægsholdere og som arrangør og bidragsyder til pigeaftnerne den første onsdag i måneden.

Vi har i årets løb handlet os til et nyt gulvtæppe til klublokalet, men desværre har vi endnu ikke fået det lagt på.

Det kræver lige lidt planlægning, men gulvtæppesagen vil komme på som et punkt på det førstkommende bestyrelsesmøde, så må vi se, om ikke vi kan finde tid og lejlighed til at få ordnet den sag.

Vi har som I ved et første klasses værksted stående i True, men det bliver desværre ikke brugt ret meget.

I alle de år vi havde skruekursus på programmet, var der en god aktivitet i værkstedet, men efter vi indstillede disse kurser, har det været småt med aktivitet på stedet.

Vi var rigtig glade, da vi i efteråret atter fik mulighed for at tilbyde medlemmerne et skruekursus, men det blev som bekendt ikke til noget på grund af manglende tilslutning.

Det er selvfølgelig ærgerligt, men på den anden side er det jo også i orden, at man ikke kører sin velfungerende Nimbus ud til True for at skille den ad, bare for at glæde bestyrelsen, - men værkstedet står der, og alle er velkomne til at benytte det.

En ting bliver dog brugt rigtig meget, og det er vores sandblæser, som med den nye store kompressor virkelig er blevet et aktiv.

Den bliver brugt så meget, at alt hvad vi har stående på lageret efterhånden er blevet dækket af et tykt gråt støvlag. Keld arbejder med en ide om at lave en slags forhæng omkring sandblæseren, men vi har også drøftelser i gang om at udskifte det kvartssand, som vi benytter, med stålsand.

Kvartssandet kan reelt kun bruges en enkelt gang, og vi bruger det rigtig mange gange, så mange gange, at det til sidst nærmest er at sammenligne med mel.

Det er muligt, at vi kan løse støvproblemet bare ved at gå over til stålsand. Den sag arbejder vi med, og vi håber på en snarlig løsning.

Årstræf 2010.

Allerede på generalforsamlingen i 2009 drøftede vi den henvendelse, vi havde fået fra DNT om at påtage os opgaven, at tilrettelægge DNT´s Årstræf i 2010 – 11 eller 12.

Der var på generalforsamlingen klar tilslutning til, at vi skulle påtage os den opgave, og vi besluttede, at der skulle nedsættes et ad hoc udvalg, der skulle have til opgave, at finde et egnet sted, og samtidig komme med et bud på, hvornår man mente det ville være mest hensigtsmæssigt, at vi kunne afvikle træffet. Det udvalg skulle senest d. 1. maj aflevere et forslag til bestyrelsen.

Da den klub, som oprindelig var tiltænkt træffet i 2010, ret hurtigt meddelte DNT, at den ikke kunne påtage sig opgaven, stod det hurtigt klart, at vi måtte arbejde på et 2010 træf.

Alle – både i bestyrelsen, og i ad hoc udvalget - var enige om, at vi under ingen omstændigheder ville kunne magte at gennemføre et træf som det, vi  lavede i 2000, hvor vi havde omkring 60 aktive medlemmer i sving med alle de mange forskellige gøremål, der er nødvendige for at afvikle et træf. Det ville i høj grad være de samme mennesker, der igen skulle på banen, og da vi alle er blevet 10 år ældre – er energien til at lave endnu et træf som år 2000 træffet, måske ikke til stede i fornødent omfang. Det skal løses på en anden måde.

Udlicitering af så meget som muligt måtte være det, vi skulle satse på, og så skulle vi selvfølgelig finde et egnet sted, hvor vi kan afvikle træffet.

Det skulle helst være i Århus Kommune, men her vi havde jo erfaringerne fra årstræffet 2000 at trække på, og dengang kom vi frem til, at der faktisk ikke er ret mange egnede steder i kommunen.

En gentagelse af Viby Stadion ville være lidt for fantasiløst. Brabrand Stadion kasserede vi allerede til 2000 træffet, og Egelund mellem Beder og Malling, som har faciliteterne, måtte vi udelukke, da teltslagning ikke er tilladt på grund af fare for lynnedslag.

Vi måtte se os om efter andre løsninger uden for kommunen, og her blev Hov Hallen i Odder Kommune og MC Mosten ved Allingåbro bragt i forslag. Senere kom også Ørting Hallen syd for Odder ind i billedet.

For at gøre en lang historie kort, blev resultatet af ad hoc udvalgets arbejde, at både forslaget om MC Mosten og forslaget om Ørting Hallen blev fremsendt til bestyrelsen.

Ørting Hallen er en sportshal med omkringliggende boldbaner, altså en træfplads, som vi har set det så mange steder før.

MC Mosten er et MC Center, der er kendt for flere store arrangementer, og med et område der er indrettet for MC-folket. Lidt mere primitivt end de velkendte sportshaller, men et meget charmerende sted.

Bestyrelsen valgte MC Mosten, og det var der primært to årsager til. For det første kunne vi hos MC Mosten købe stort set hele træffet som en pakkeløsning, og for det andet ville vi som nævnt på MC Mosten kunne tilbyde deltagerne et træfområde, som er helt specielt. Vi påtænker at arrangere en søndagstur til MC Mosten engang til  foråret.

Som ved træffet i 2000 er der efterfølgende blevet nedsat en styregruppe denne gang med Sune som ankermand, og det er nu den styregruppe, der suverænt står for al planlægning og tilrettelæggelse af årstræf 2010, og gruppen har allerede været i aktion, for medlemmerne af styregruppen havde selvfølgelig øjne og ører med sig, da de tog til årstræf i Græsted  sidste sommer, og på baggrund af erfaringer herfra, ønskede man en genforhandling af det første oplæg, vi havde fået fra MC Mosten.

Der var lidt bekymring for, om der var nok af bade- og toiletfaciliteter, og så var man usikker på, om der var plads nok til spisningen lørdag aften.

Det blev klaret på et lille aftenmøde med folkene fra MC Mosten, og vi har nu accepteret det oplæg, de er kommet med. Et oplæg som både arrangementsmæssigt og økonomisk ser ganske fint ud.

Selv om vi har udliciteret næsten hele arrangementet, er der stadig meget, der skal gøres, og vi forventer som en helt selvfølgelighed, at alle er klar til at tage et nap med. Styregruppen vil uddele opgaverne i den rækkefølge, det bliver nødvendigt, og vi takker på forhånd for jeres opbakning.

Bestyrelsen:

På sidste års generalforsamling fortalte vi, at vi agtede at tage bestyrelsessuppleanterne med i det daglige bestyrelsesarbejde, og både Bente og Per valgte at tage udfordringen op. De har deltaget fuldt og helt i alle bestyrelsens gøremål. Det skal de have en stor tak for. Der er rigeligt bestyrelsesarbejde til alle syv.

Da suppleanterne er gledet ind i arbejdet på lige fod og  i praksis fungerer som bestyrelsesmedlemmer, rejser det spørgsmålet, om det i det lange løb er hensigtsmæssigt, at have bestyrelsesmedlemmer siddende, der ikke er helt og fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

I det daglige kan det måske være ligegyldigt, for vi træffer stort set alle beslutninger ved konsensus, men på sigt er det alligevel noget rod, og derfor vil bestyrelsen til næste års generalforsamling fremsætte et forslag til ændring af vedtægternes paragraf 6, med det formål at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7.

Guderne skal vide, at vi har rodet med de vedtægter mange gange, men netop antallet af bestyrelsesmedlemmer, har vi aldrig haft fat i.

Denne del af vedtægterne stammer tilbage fra klubbens start i 1996, fra en tid, hvor ingen kunne forestille sig, hvordan det hele ville udvikle sig. Vi havde ikke ret mange  medlemmer, og aktivitetsniveauet var ikke så stort. Det var passende til de oprindelige 5 bestyrelsesmedlemmer.

Nu er vi omkring 130 medlemmer. Vi afvikler mere end 50 aktivitetsdage om året, og vi har egne lokaler. – Det er da noget af en udvikling, og da vore erfaringer med at have 7 arbejdende bestyrelsesmedlemmer er så entydigt positive, bør vi selvfølgelig tage konsekvensen.

Det at ændre vedtægter er lidt noget bøvl, og derfor vil jeg opfordre alle til engang i løbet af de kommende måneder lige at finde vedtægterne frem og nærlæse dem. For det første er det altid en god ide, at man ved, hvad der står i vedtægterne i de foreninger, man er medlem af, og da vi nu alligevel skal til at rode med de vedtægter, får  alle nu en mulighed for at komme med forslag til ændringer, hvis der er noget i vedtægterne, man ønsker formuleret anderledes.

Slutning:

Inden jeg slutter skal vi lige se på, om vi i 2009 har levet op til klubbens formålsparagraf, der jo fastslår, at vi både skal være synlige i gadebilledet, og at vi skal styrke kammeratskabet og fællesskabet omkring Nimbussen.

Det er måske ikke min eller bestyrelsen, der er de rette til at foretage denne vurdering, men da det er bestyrelsen, der aflægger beretningen, kan vi jo gøre det på den måde, at vi spørger jer, om der er nogen der er uenige med os i, at vi igen i 2009

 på bedste vis har levet op til formålsparagraffen.

Redaktørens beretning 2010.

Redaktørens beretning vil i år ta´ sit udgangspunkt i det, at det trykkeri vi har benyttet gennem mange år, har fået ny ejer. Det gode samarbejde fortsætter med trykkeriet og den eneste ændring er så ”kun” at bladets omkostninger til udgivelse stiger med ca. 300,00 kr. pr. gang, altså en årlig merudgift på ca. 1200,00 kr.

Det er bestemt en størrelse som er til at leve med, men det kunne give anledning til at hæve hovedet og kikke sig omkring. Er der andre trykkerier i denne verden og hvad kan disse evt. trykke bladet til med mons og regning osv.

Jeg har fået en henvendelse fra Leo Christensen, som har kontakt med et andet trykkeri og efter at Leo henvendte sig til mig, har vi så kontaktet dette trykkeri og  de har fremsendt et tilbud. Eller rettere sagt, 3 tilbud. Det første går på at trykke bladet i en udgave magen til den vi har haft indtil nu og så til en lidt mindre pris, tilbud 2, går på en højere pris end vi gir´ i dag, men så bliver bladet også i farver, dog minus forsiden og endelig et tilbud med en væsentlig højere pris, men så er hele bladet inklusive forsiden også i farver.

Det, er jo meget interessant og det kunne jo godt være at bestyrelsen skulle overveje disse nye tilgange til bladets grafiske fremstående. Det kunne jo også være, at denne klubbens højeste forsamling havde en mening om bladet og om hvordan det kan/skal se ud i fremtiden.

Med hensyn til bladets ”daglige” virke, så er de ikke meget nyt her´ at berette. Samarbejdet med Sten Weidinger omkring den praktiske opsætning af bladet forløber fremragende.

Tilgangen af artikler fra medlemmerne til bladet er, som det har været de sidste mange år, stadig megen beskeden, men jeg vil gerne takke for de tilsendte artikler og indlæg.

Med hensyn til, at bladet næsten altid har været selvfinansierende, via annoncerne i bladet, så er der nogle annoncører der er faldet fra, men til gengæld, så er der kommet andre til. Således er bladet stadig næsten selvfinansierende.

Igen vil jeg gerne minde jer alle om, at skulle i kende et stort eller lille firma som kunne være interesseret i  en annonce i vores blad og på vores hjemmeside, så kontakt venligst redaktøren.

Der er sikkert nogle her i aften som allerede har læst dagsordnen igennem og her har set, at jeg ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem.

Det, at jeg afgår som redaktør har at gøre med, at Hanna og jeg vil sælge vores hus og bygge et nyt. Dog begyndte vi ikke at bygge før vores gamle hus er solgt. Når det bliver solgt skal vi så finde et sted at bo, medens vi bygger et nyt hus.

Det vil jo så medføre, at Hanna og jeg i en tid fremover skal bo med vores happengut nedpakket i papkasser og om vi har f.eks. internetforbindelse i hele den periode, ved jeg ikke.

Jeg ved, at jeg ikke kan garantere, at bladet kommer på gaden til tiden og jeg ved, at jeg vil prioritere det nye byggeri højere i en periode end så meget andet og derfor finder jeg det rigtigst at træde ud af en bestyrelse, som jeg ikke kan give min fulde opmærksomhed.

Derfor vil jeg benytte denne lejlighed til at takke medlemmerne af klubbens bestyrelse for et godt og inspirerende samarbejde gennem de 10 år jeg har haft fornøjelsen af at sidde i klubbens bestyrelse.

Det er solide folk der sidder i denne bestyrelse og jeg er sikker på at vi blandt klubbens medlemmer, nemt kan finde en person, som sammen med denne bestyrelse kan fortsætte det gode samarbejde og den gode ånd.

Herfra skal lyde et stort tak til bestyrelsen og et stort tak til klubbens medlemmer for 10 gode år som bestyrelsmedlem og som redaktør.

Med venlig hilsen

Brian Sørensen


2009

Bestyrelsesmøde nr.  65

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 2.november 2009, kl. 1900, hos Brian.

Kassereren var desværre ikke tilstede ved mødet (dog med gyldig grund !).

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Bestyrelsen beklagede og fandt det rigtig ærgerligt, at skruekurset desværre ikke blev til noget.

- Det, i tidligere referater nævnte reklamefremstød, blev diskuteret, herunder det betimelige i at bruge DNT`s medlemsliste til at invitere ikke Århusmedlemmer, til et besøg i klubben.

Det blev besluttet, at der formuleres et indlæg til DNT`s blad, hvor vi inviterer Nimbuskørere til en hyggeaften i klubben.

- Vedrørende juleafslutningen, Leif Degn leverer æbleskiver, Dan sørger for tilbehør. Keld beder vi, købe kopper og tallerkner.

- Keld tilbydes 1000,- kr som et acontobeløb, således at han kan selv sørger for supplering af bl.a. værktøj til værkstedet.

3. Årstræf 2010:

- Tilbuddet fra Mosten accepteres. Dan formidler dette gennem en leder til hjemmesiden.

Styregruppen til træffet, overtager hefter alle initiativer ift. træffet, og bestyrelsen vil herefter befinde sig på ”sidelinjen”.

4. Generalforsamling:

- Aarhuus Nimbus Klubs generalforsamling afholdes som vanligt på Malling Kro. Datoen er den 20. januar 2010. Der serveres stegt flæsk med persillesovs.

Sune, Brian og Ole er på valg.

Bestyrelsen søger en suppleant.

Dan laver indkaldelsen til bladet.

5. Arbejdsfordeling i bestyrelsen i det kommende arbejdsår:

Bestyrelsen diskuterede en mulig arbejdsfordeling i det kommende år.

6. Aktivitetsprogrammet efter generalforsamling:

Bestyrelsen fandt følgende ideer/temaer: Polering, sandblæseren, brug af nyhedsgruppen, brug af Mail og det at sende foto.

7. Nyt fra kassereren:

Den fraværende kasserer havde gennem et bestyrelsesmedlem fremsendt nedenstående:

303,50 kr i kassen

27.444,99 kr på bogen

133 medlemmer

Der var også et anslået budgetoverslag for resten af året.

8. Nyt fra redaktøren:

- Decemberbladet er pt. under udarbejdelse. Der vil være små artikler og en ny konkurrence.

- Udarbejdelse af regninger til annoncører, tager Per sig af. 

9. Eventuelt:

- Vores fine sandblæser bliver flittigt brugt, og det er jo godt.

Det betyder, at alt i lokalet er dækket af et fint lag støv. Der blev foreslået at der opsættes et ”badeværelsesforhæng”.

Sandblæseren har en lav arbejdshøjde, gode ideer efterlyses.

- Dan kontakter Søren Vestergaard med henblik på køb af nye dyser til sandblæseren.

- Der blev foreslået, og accepteret, at der indkøbes værktøj til renovering af gevind ved tændrør.

Næste møde 1.februar 2010 kl. 19.00, hos Ole.

Således oplevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  64

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 3. august - 2009, kl. 1900, hos Bente.

Hele bestyrelsen var som sædvanligt fremmødt.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

 Godkendt og underskrevet

2. Nyt fra formanden:

- Olietønden er ved at være tom, derfor kontakter Dan Søren Vestergaard, så vi kan købe en ny tønde.

Det besluttes at literprisen fra dags dato er 30,- kr pr liter.

- Propagandafremstødet fra sidste bestyrelsesmøde følges op af Dan snarest.

-  Der har været henvendelser omkring etablering af et nyt skruekursus, eventuelt med færre deltagere. Skruekurset arrangeres under Folkeoplysningsloven, Dan følger op.

3. Evaluering af sommerens årstræf:

- Ca 30 personer fra Aarhuus Nimbus Klub deltog i DNT`s årstræf.

Der havde været nogle særdeles uheldige episoder omkring ”festmiddagen”.

Toiletfaciliteterne var ikke optimale.

Der havde været en rigtig god fællestur og pladsen var god.

- De erfaringer vi kan lære af, til næste års træf, og bringe videre er: Vi skal være 280% sikre på alle aftaler. Madbillettter er et must. Vi skal hele tiden stille spørgsmålet ”hvad gør vi hvis…..?”

4. Træf 2010:

- Styregruppen for årstræf 2010 har besluttet sig for at DNT`s årstræf 2010 skal afholdes på motorcykelklubben Mostens arealer på Djursland.

Der afholdes snarest et møde med Mosten, så alle detaljer i kontrakten kan afklares, bl.a. med baggrund i erfaringerne fra træf 2000 samt det nyligt afholdte træf på Sjælland

5. Vinterprogram:

- Der udsendes i nyhedsgruppen, en efterlysning efter gode forslag til vinterprogrammet.

- Dan vil kontakte Søren Vestergaard om et indslag med/om Jaguar.

6. Nyt fra kassereren:

Kassen indeholder 874,50 kr.

Bankbogen står med 36.306,24 kr.

Der er indmeldt 134 medlemmer.

 - Kassereren kunne med stolthed konstatere, at de ( i sidste refererat) efterlyste nøgler, er fremkommet til kassereren.

7. Nyt fra redaktøren:

Redaktøren meddeler at det næste blad er ved at tage form. Der vil her indgå en lille ny konkurrence. (”ANK på eksotiske steder ?”)

8. Eventuelt:

Det ærede medlem, Jørgen Møller fyldte i sommerferien 60 år, de fremmødte medlemmer medbragte en buket blomster fra klubben.

Næste møde afholdes hos Brian den 2. november  2009 kl 1900.

Således oplevet og skrevet.

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  63

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 4. maj - 2009, kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Der har været en henvendelse fra Sten W, vedrørende køb af klubbens minipresse, der i lang tid har stået ubenyttet på lageret.

Bestyrelsen diskuterede det principielle i at enkelte medlemmer, kunne udpege effekter, der ønskes til købs.

Bestyrelsen besluttede at klubbens ting/effekter kun kan sættes til salg på klubbens hjemmeside.

- Kompressoren sættes hermed også til salg til 650,- kr.

- Genindførelse af logbog. Bestyrelsen besluttede at genindføre logbogen i klublokalerne, for at vi kan få en fornemmelse af hvor meget og hvem der bruger klublokalerne. Dan sørger for en logbog.

3. Undersøgelsesudvalgets (årstræf 2010) indstillinger:

Undersøgelsesudvalget har afholdt en række møder, hvor de bl.a. har beset forskellige lokaliteter.

Udvalget beklager at der i Aarhus Kommune ikke kan findes egnede lokaliteter til et træf.

Udvalget barslede med 3 muligheder: Hov, Ørtinghallen og Mosten. Bestyrelsen gennemgik de 3 muligheder, uden dog at beslutte hvilken den ønskede at pege på.

Bestyrelsen konstatere at træfgruppen har afleveret et flot velgennemarbejdet arbejde.

Næste skridt i processen var udpegning af en styregruppe for træffet, som fremover har de fulde beføjelser i forhold til årstræffet.

Bente Kortzen, Sune Nielsen, Tom Hjortshøj, Kaj Hitz, Brian Sørensen og Leo Christensen, blev udpeget. Herefter kan styregruppen selv udpege grupper eller personer, til arbejdsopgaver.

- Dan tager kontakt med DNT (Søren Vestergaard) og orienterer om styregruppen

4. Hvad gør vi med OK:

- Bestyrelsen er skuffet over den gebyrtilskrivning, der er foretaget af OK Benzin, hvorfor vi ikke ønsker at ”agitere” for indmeldelse til OK.

Senere på året skal der tages stilling til om Aarhuus Nimbus Klub ønsker at genforhandle kontrakten.

5. Propagandafremstød:

Vi gennemgår DNT`s medlemsliste for eventuelt at finde nye medlemmer. Der var forslag om at sende ”ikke medlemmer” i Aarhusområdet et blad og en invitation til at besøge os.

7. Nyt fra redaktøren:

Bladet er færdigt og pakkes ved næste onsdagsarrangement i klubben

- Brian har brugt 3000,- kr til indkøb af ”presenning” i stedet for det solgte klubtelt .

8. Nyt fra kassereren:

489,50 kr i kassen

37.982,87 kr på bogen

7050,- kr indkommet fra annoncer

134 medlemmer (kassereren har rykket for betaling hos 3 medlemmer)

Kassereren konstaterede at der var 3 medlemmer der skulle rykkes for manglende aflevering af nøgler

9. Eventuelt:

Sten W. gøres af Dan opmærksom på pkt 2.

Næste møde afholdes hos Bente den 3. august  2009 kl 1900.

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  62

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 9. februar - 2009, kl. 1900, hos Sune.

Der var afbud fra Per T.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Der har været en henvendelse fra Rønde Handelsstadsforening, hvor klubben inviteres til en spændende familiedag i Rønde, den 1. maj i år. Bestyrelsen besluttede at vi via nyhedsbrev vil opfordre ”Djurslænderne” til at følge op på denne henvendelse, samt at der findes en kontaktperson.

- Vi diskuterede emner til gæstetaler til åbningen af sæsonen, og fandt også et godt emne, som efter opringning, sagde ja til udfordringen.

- Og så var der så kompressorsagen, hvad er det nu vi skal købe, der var lidt diskussion frem og tilbage. Vi endte med at træde vande, men besluttede dog at afsætte op til 8000,- kr, hvis den rette kompressor skulle dukke op. Den rette skulle efter vores bedste skøn være: 500 l/min, 16 amp. 10 bar.

3. Undersøgelsesudvalg:

Det på generalforsamlingen nedsatte undersøgelsesudvalg, i forhold til et eventuelt årstræf i Aarhus regi, består på nuværende tidspunkt af 6 personer, heraf 2 fra bestyrelsen Per T. og Dan Z.

- Kommissoriet for undersøgelsesudvalget er følgende:

·        At undersøge om klubben ”magter” at afholde et årstræf

·        Hvilket år ønsker vi at byde ind på, 2010, 2011 eller 2012

·        Hvilket ambitionsniveau skal der lægges.

·        Hvor geografisk skal træffet afholdes (Syd- Norddjurs, Odder, m.v.)

·         Undersøge udliciteringsmuligheder

Undersøgelsesudvalget skal være afklaret senest 1. maj 2009.

Det første møde i dette udvalg afholdes i klublokalerne den 23. februar 2009, kl 1900.

Der blev vedtaget deltagelse fra bestyrelsen, i en eventuel kommende styregruppe (altså hvis vi beslutter os til at afholde årstræf), bestående af Bente K, Sune N og Ole K).

4. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende organisering:

Dan Zachariassen, formand og arrangementsansvarlig

Sune Nielsen, næstformand

Brian Sørensen, redaktør

Bent Thomsen, kasserer

Ole Kristensen, sekretær.

Bente Kortsen fastholder sin funktion som ansvarlig for selskabskørsel.

Per T. Hansen fortsætter som arrangementsansvarlig sammen med Dan, for derved at sikre at der ved all arrangementer så vidt muligt, er deltagelse fra bestyrelsen.

5. Sommerprogrammet:

Det nye aktivitetsprogram blev nøje gennemgået og vedtaget.

6. Kørekursus:

Øvelsesbanen i Odder er bestilt. Sune lovede at tage sig af de nederste ”kravlegårde”, og Brian aftaler med en instruktør, hvordan den resterende del af undervisningen skal foregå.

Det blev besluttet at det er den motorcykeltype, man føler sig usikker på, der kan medbringes til dette kursus.

7. Nyt fra kassereren:

- Der er 838,50 kr i kassen og 41.192,87 kr på bogen. Der er 25 medlemmer der ikke har betalt svarende til 6250,00 kr.

- Der afsættes max 8000,- kr til indkøb af en kompressor, den gamle sættes på auktion og det indkomne beløb indgår i købet af ny.

- Vores gamle telt er sat til salg, det indkomne beløb bruges til indkøb af ”oversejl”

8. Nyt fra redaktøren

Det næste blad er færdigt, Ole K trykker aktivitetsprogrammet, og alt pakkes den kommende onsdag.

9. Eventuelt:

Bestyrelsen er opmærksom på at gulvtæppet i klublokalet er tjenligt til en rensning eller udskiftning.

- Brian vil onsdag tage sig af salg af de resterende Nimbusstumper

- Bestyrelsen blev orienteret om et dækapparat, som kunne være et muligt køb til klubben.

Næste møde afholdes hos Bente den 4. maj 2009 kl 1900.

Ole K


Aarhuus Nimbus Klubs

13.ordinære generalforsamling

Onsdag den 21. januar 2009.

Sted Malling kro. (Menuen var i år stegt flæsk med persillesovs)

Der var fremmødt i alt 54 personer..

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for Benny Pedersen og Klaus Nørup Hansen, der begge er døde i 2008. 

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af klubbens  generalforsamling.

2. Valg af referent.

Ole K. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Bent Olesen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan.

Vedlagt som bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

- Vedrørende det, at der til bestyrelsesmøderne udbetales 150,- kr, til den der holder mødet var der en enkelt, der mente at det var ”for meget for at bage en kage”. Dog var der adskillige, der mente, at det var helt ok, med denne lille udbetaling.

- Det at der var hidkaldt hjælp i forbindelse med revisionen, gav ikke anledning til bemærkninger.

- Det køretekniske sikkerhedskursus gav anledning til forskellige positive bemærkninger, som f.eks. at det var den helt rigtige måde at starte sæsonen på.

I år vil vi prøve at have en instruktør med, som så vil kunne give nye vinkler på kurset.

Der var fra salen et ønske om at det kunne være lørdag formiddag, samt at der måske var lidt mere teori på kurset.

- Vedrørende ”Danmarksturen” var der spredte tilmeldinger til at hjælpe til, Svend K. Jespersen meldte sig som sikker hjælper.

Hvis vi skal være en del af turen skal der bruges en håndfuld medlemmer, og Dan opfordrede folk til at ringe og/eller melde sig.

- Spørgsmålet om vi var klar til at afholde et årstræf i 2011 eller 2012, gav også lidt diskussion. Dan gav sit bud på hvad der i dag kræves af et sådant træf f.eks. at en mark og en hal er ikke nok, der skal være langt flere faciliteter. Dan gjorde det også klart at det at afholde årstræf ikke er en bestyrelsesopgave, men en opgave for hele klubben.

Det blev også diskuteret for og imod Århus Kommune. Stemningen var meget positiv for måske at afholde træffet på Djursland (campingpladsen i Ugelbølle, var det ikke her det hele startede i sin tid?)

Det blev besluttet at nedsætte en ”træfgruppe” som skulle gøre de indledende knæbøjninger. Der var 4 medlemmer der meldte sig til dette. Bestyrelsen vil så i første omgang tage initiativ til møde og et kommissorium for denne gruppe.

Søren Vestergaard tilbød hjælp, i forhold til hans netværk til kommune og idrætsforeninger på Djursland.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

4 a Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var følgende bemærkninger til redaktørens beretning hvor i han lagde op til om bladet stadig skulle være selvfinansierende.

Leif Degn mente ikke det var strengt nødvendigt at bladet skulle være selvfinansierende, f.eks kunne pengene fra OK benzin bruges til bladudgifterne.

Dan fortalte, at bladet frem til nu, via annoncer, har holdt balance i regnskabet, men at portoudgiften er steget så meget at det efterhånden kniber med balancen.

Et gammelt forslag om at bladet skulle fremsendes digitalt blev bragt op, Brian fortalte at bladet fylder 10-12 MB, hvilket vil fylde de flestes postkasse op.

Knud Jørgensen mente, at selvfølgelig skulle vi have et medlemsfinansieret klubblad, og at økonomien skal tages af den almindelige drift.

Stemningen på generalforsamlingen blev ”at der ikke skulle fedtes med de håndører” så bladets drift fremover, indgår i klubben almindelige regnskab.

- Brian sluttede med en opfordring til at medlemmerne skulle skrive lidt mere til bladet.

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2007 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Der var et spørgsmål til fremlæggelsen, der omhandlede hvad øvrige udgifter dækker over, og det blev der svaret på.

Regnskabet blev herefter godkendt

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12.   

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

8 a . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Bent Thomsen og Dan Zachariasen.

Begge blev genvalgt med applaus.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Bente genvalgt som 1. suppleant, og Per T. blev valgt som ny suppleant.

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen genopstillede og blev valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev foreslået og valgt

9 Eventuelt.

- Jesper efterlyste udvalget til et eventuelt årstræf.

Der blev sendt en seddel rundt, hvor interesserede medlemmer kunne melde sig.

Dan meddelte at bestyrelsen ville indkalde, de interesserede i februar måned, og nævnte at den nedsatte træfgruppe, eller i første omgang et undersøgelsesudvalg, havde fuldmagt til at give tilsagn til afholdelse af årstræf.

Navnene blev indsamlet efter generalforsamlingen

Inden dirigenten Per R. takkede for god ro og orden, opfordrede han bestyrelsen til at skaffe flere og meget gerne yngre medlemmer, og således sluttedes dermed denne 13. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet

Ole Kristensen


2008


Referat fra bestyrelsesmøde nr.61 i

Aarhuus Nimbus Klub

d.17/11 2008

NB: Sekretæren havde meldt fra på grund af sygdom, så derfor er det Sune der refererer.

Ad.1.         Godkendelse af forrige mødes referat. Punktet udsættes til næste møde.

Ad.2.         Nyt fra formanden. Vedr. evt. tilskud fra bladpuljen. Vi er ikke tilskudsberettiget og sagen henlægges indtil videre.

Vedr. mundtlig henvendelse fra DNT om Aarhuus Nimbus Klub vil være vært for DNT’s årstræf i 2010-2011-2012. Henvendelsen præsenteres for medlemmerne i det kommende blad samt på generalforsamlingen under bestyrelsens beretning.

Ad.3.         Dan laver udkast til beretningen mellem jul og nytår, hvorefter den rundsendes til bestyrelsen til kommentarer.

Brian laver udkast til indkaldelse til generalforsamlingen og rundsender den til bestyrelsen til kommentarer.

Menuen på generalforsamlingen er Stegt flæsk med persillesovs.

Dan genopstiller.

Bent genopstiller.

Bente genopstiller.

Per genopstiller.

Da Villy Olesen har valgt at trække sig fra posten som revisor før valgperiodens udløb, er Henrik Hansen nu indtrådt som revisor i den resterende valgperiode, vi vil prøve at finde en kandidat til revisonsuppleant inden generalforsamlingen.

Ad.3a.       EDB. Brian og Sune har begge haft PC-nedbrud og har mistet næsten alt klubbens materiale. Det blev besluttet at indkøbe 2 stk. eksterne harddiske til h.h.v. Brian og Sune.

Ad.4.         Nyt fra kassereren.  Bent orienterede om økonomien for resten af året. Der er PT. 553,00Kr i pengekassen, 23.998,57Kr i sparekassen. I alt, 24.551,57Kr.

Ad.5.         Nyt fra redaktøren. Der er indkøbt nyt polergrej til klubben. Per har lavet udkast til nyt brevpapir, hvorpå regningerne til sponsorer trykkes.

Ad.6.         Eventuelt. Bent. Vintageklubben vil lave en infoaften om Nethandel.

Ad.7.         Næste møde aftaltes til d.9/2 2009 kl.19.00 hos Sune

Derefter gik vi til kaffen og den supergode æblekage som Birgit altid laver til os. Den var lige så god som den plejer at være, Ole.


Bestyrelsesmøde nr.  60

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 4.august - 2008, kl. 1900, hos Dan (som havde fødselsdag)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Den film der blev optaget på det nyligt afholdte årstræf, er bestilt. 

- Det blev besluttet at der ikke arrangeres ”skruekursus” under aftenskoleloven, i efteråret 2008/2009.

- Ved dette 6o. bestyrelsesmøde diskuterede vi om det ikke var rimeligt at klubben betalte et symbolsk beløb på 150,- kr til den der afholdt bestyrelsesmødet. Bestyrelsen og arbejdet (telefon, km, papir pc m.m.), har aldrig kostet klubben en krone. 

- Der var forslag om at kaffe og kage fremover skal koste 10,- kr. Dette vedtages eventuelt ved et senere møde.

3. Vinterprogrammet:

- Der kom rigtig mange forslag til vinterens program. En aften med fokus på mailprogrammer og brugen heraf (f.eks. brugen af nyhedsgruppen), hvad skal man være opmærksom på ved dødsfald, Johannes Christensen der sidder i kørestol efter et mc uheld, kørelærer og færdselsloven, en pigeaften hvor der kan købes aftensmad, hvad skete der med Nimbusserne efter krigen, stumpemarked, julefrokost, juleafslutning, nytårstræf.

4. Sikkerheden:

- Bestyrelsen talte om en ide til forårsprogrammet.

Der arrangeres en par dage/aftner med ”hvad er det nu jeg skal være opmærksom på ved forårsklargøringen af min Nimbus ?”.

Herefter kommer turen til Friheden.

Dernæst skal der arrangeres en eller to dage på et køreteknisk anlæg med tilbud om at blive ”helt skarp”, undvigemanøvre, opbremsninger mv. inden køresæsonen rigtig starter. (måske skyldtes den ringe deltagelse i år, at det lå for tidligt, (så batteriet ikke var kommet på endnu).

- Opfølgning med en eller et par temaaftner med fokus på sikkerhed.

Ved ”Svensk Kolonnekørsel” mangler vi hvordan vi kan stanse kolonnen, hvis der sker noget nede bagest i kolonnen

5. Nyt fra kassereren:

I kassen er der 1484,25 kr. På bogen står der 28.817,57 kr.

Vi er 135 medlemmer.

- Der taget kontakt til ”bladpatruljen” angående portotilskud.

8. Nyt fra redaktøren:

- Bladet kommer i trykken sidst i august måned. Til redaktørens store tilfredshed er bladet fyldt op.

9. Eventuelt:

- Klubben Nimbuslitteratur er ikke fulgt op med nyindkøb. Dan foretager indkøb af de sidste udgivelser.

- Klubbens ”indianertelt” sættes til salg.

- Næste møde bliver mandag den 4.november, 2008 kl. 1900 hos Bent(her plejer vi at få æblekage).

Da det jo som nævnt var formandens fødselsdag, blev vi trakteret med et stort udvalg af lækkerier til ganen  !!! (tak for det)

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  59

 Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 5. maj - 2008, kl. 1900, hos Ole K.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Dan startede med at give et kort referat af DNT`s generalforsamling.

- Der blev aftalt en ny møderække.

- 5. juni,” køredag” annonceres på hjemmesiden.

- Vi takker nej tak til et arrangement på Aarhus Cykelbane.

- Vi takker nej tak til Egmonthøjskolen i Odder, deres arrangement falder sammen med Årstræffet.

- Sune køber minisliber af klubben

- De resterende Nimbusting fra arven efter Egon, sættes på stumpemarked næste år.

Kompressoren ved sandblæseren er for lille, vi holder øje efter en større.

3. Sommerprogrammet:

- Sommerprogrammet blev gennemgået.

- Husk at der er tilmelding til Naverturen, dette meddeles i bladet og nyhedsgruppen.

- Lørdagsturen den 28.6.08 er aflyst. Sune formidler dette i nyhedsgruppen.

- Vi skal arrangere turen med Randers Nimbus. Dan er tovholder.

7. Nyt fra kassereren:

Der er 581,75 kr. i kassen.

På bogen er der 29.137,88 kr.

6 medlemmer mangler stadig at betale.

8. Nyt fra redaktøren:

- Redaktøren kunne meddele at bladet efter portoforhøjelsen ikke er selvfinancerende, hvilket vi altid har været.

- Klubben mangler en annoncør.  

9. Eventuelt:

- Sune og Brian fortalte om et fantastisk mc køreteknisk kursus, de havde været på. Aarhus Nimbusklub vil forsøge at få en af de meget dygtige instruktører, til vores klub. Hvis det lykkes skal det promoveres godt og ligge i starten af køresæsonen.

- Vi skal fortsat huske svensk kolonnekørsel og en evaluering af medlemmernes kørsel.

- Bente fortæller om gode erfaringer med at bruge den gule vest under kørsel.

Næste møde bliver mandag den 4.august, 2009 kl. 1900 hos Dan.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  58

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 18. februar - 2008, kl. 1900, hos Brian.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Konstituering:

Bestyrelsen besluttede sig efter en kort dialog at fortsætte som hidtil, altså Dan- formand, Sune- næstformand, Brian- redaktør, Ole- sekretær, Per meldte sig frivilligt  til at være arrangementsansvarlig sammen med Dan, for derved at sikre at der ved arrangementer så vidt muligt, var deltagelse fra bestyrelsen. Bente fastholder sin funktion som ansvarlig for selskabskørsel.

3. Sommerprogrammet:

Sommerprogrammet blev gennemgået rettet og godkendt. Ole trykker det.

4.Henvendelse fra Århus Chopper Club:

Bestyrelsen har fået en fin henvendelse fra ovennævnte klub. Vi må desværre takke nej, da det falder sammen med Graastenløbet, som mange fra klubben deltager i. Dan skriver et brev til Chopperklubben og tilbyder at vi måske kan mødes på en anden måde.

5. Henvendelse fra Lions Club:

Henvendelsen sættes på vores hjemmeside under andre arrangementer.

6. Møderække efter generalforsamlingen.

Der blev aftalt i hvilken rækkefølge vi skal være vært for bestyrelsesmøderne. Fremgår af indkaldelsen.

7. Nyt fra kassereren:

I kassen: 1480,75 kr

På bogen: 40.978,88 kr

8 medlemmer mangler at betale, Bent sender dem en lille hilsen.

8. Nyt fra redaktøren:

Redaktøren havde fået en høflig opfordring til at referaterne blev beriget med efternavne på personer der nævnes i referater.

Vi gennemgik de forskellige annoncører.

9. Eventuelt:

Sten W har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker at stå for ”skruekurset” fremover.

Bestyrelsen beklager denne beslutning, men må tage den til efterretning, med en stor TAK for veludført gjerning.  

 Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2024