VEDTÆGTER

Retur til forsiden

 

§1.Klubbens navn.

Klubbens navn er Aarhuus Nimbus Klub. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune.

Klubbens CVR nr. 40046070.

§2.Formål.

Formålet er at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel ”Nimbus”, gennem kammeratlig samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsaktiviteter og fælles køreture, ikke mindst for den yngre del af befolkningen, samt at sikre, at den Danske motorcykel ”Nimbus” nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet.

§3.Medlemsskab.

                 Medlemskabet er for alle, der vil efterleve formålsparagraffen.

Ethvert medlem der ved undergravende virksomhed eller på anden måde modarbejder formålsparagraffen, vil kunne ekskluderes af en enig bestyrelse. Beslutningen skal efterfølgende godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§4.Generalforsamlingen.

              Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

              Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.

              Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen sker skriftligt til de adresser, klubbens medlemmer har anmeldt til bestyrelsen.

Indkaldelsen skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Valg af 2 stemmetællere

                      4.     Bestyrelsens beretning

                      5.     Regnskabsaflæggelse til godkendelse og budget til orientering

                      6.     Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår og frist for betaling af kontingent

                      7.     Eventuelle indkomne forslag

                      8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant

                      9.     Eventuelt

              På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt flertal.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

Har mindre end 2/3 af klubbens medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemt for forslaget, indkaldes inden 4 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3`s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt blot én af de fremmødte fordrer dette.

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. fremmødt medlem, idet der ikke kan gives møde og stemmes i henhold til fuldmagt.   

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1.december.

§5.Ekstraordinær generalforsamling

             Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 4 ugers varsel.

§6.Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 personer, valgt blandt klubbens medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år vælges 3 hhv. 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter blandt klubbens medlemmer samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der også kan vælges udenfor kredsen af klubbens medlemmer.

Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne økonomisk ud over det fastsatte årlige kontingent.

Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån eller kreditter på foreningens vegne, uden forudgående godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren eller formanden alene kan disponere via netbank.

Bestyrelsen hæfter kun med foreningens formue.

Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer på 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er tilstede.

§7.Kontingent.

                  Hvert medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse og betalingstidspunkt fastsættes på det forudgående års ordinære generalforsamling.

Ved kontingentrestance over 3 måneder bortfalder medlemskabet uden forudgående varsel.

Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben skal der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.

Det tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel af klubbens midler.

Udmeldelse af klubben skal skriftligt stiles til formanden, senest den 31.december.

§8.Regnskab.

                  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

               Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter. Der udarbejdes samtidig en balance indeholdende klubbens aktiver og passiver.

                  Klubbens midler indsættes på klubbens bank-girokonto.

               Bestyrelsen kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret, herunder bilag og kassebog.

Alle bilag underskrives af kassereren og formanden. I formandens fravær underskrives bilag af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

Årsregnskabet med formandens, kassererens og revisors påtegning skal være tilgængelig senest otte dage før generalforsamlingen.

 §9.Klubbens opløsning.

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter reglerne for vedtægtsændringer.

Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen til hvilke almennyttige formål klubbens midler skal anvendes.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4.september 2019.

              Henrik Lahn Hansen                                       Wilhelm Krogsdal

              Formand                                                       Sekretær

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2024