VEDTÆGTER

Retur til forsiden

§1.Klubbens navn.

Klubbens navn er Aarhuus Nimbus Klub. Klubben har hjemsted i Århus Kommune.

§2.Formål.

Formålet er, gennem kammeratligt samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsak­ti­vi­te­ter og fælles køreture, ikke mindst for den yngre del af befolkningen, vores børn og unge, at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel "Nimbus",­ samt at­ sikre, at den Danske motorcykel "Nimbus" nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet.

§3.Medlemskab.

Medlemskabet er for alle der vil efterleve formålsparagrafen.

Ethvert medlem der ved undergravende virksomhed eller på anden måde modarbejder formålsparagraffen, vil kunne ekskluderes af en enig bestyrelse. Beslutningen skal efterfølgen­de godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§4.Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i Januar måned.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Indkaldelsen sker skriftligt til de adresser, klubbens medlemmer har anmeldt til bestyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden.

På klubbens ordinære generalforsamlinger er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og budget til orientering.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår, og frist for betaling af kontingent.

7. Eventuelle indkomne forslag:

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Har mindre end 2/3 af klubbens medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden 4 uger til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3's flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt blot een af de fremmødte fordrer dette.

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. fremmødt medlem, idet der ikke kan gives møde og stemmes i henhold til fuldmagt.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest den 1. december være tilstillet bestyrelsen skriftligt.

§5.Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 4 ugers varsel.

§6.Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse på 7, valgt blandt klubbens medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år vælges 3 h.h.v. 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter blandt klubbens medlemmer samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der også kan vælges udenfor kredsen af klubbens medlemmer.

Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne økonomisk ud over det fastsatte årlige kontingent.

Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.

Bestyrelsen hæfter kun med den formue der er i foreningen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlem­mer finder det ønskeligt.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer på 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er tilstede.

§7.Kontingent.

Hvert medlem, betaler et årligt kontingent, hvis størrelse og betalingstids­punkt fastsættes på det forudgående års ordinære generalforsamling.

Ved kontingentrestance over 3 mdr., bortfalder medlemskabet uden forudgående varsel.

Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben, skal der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.

Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.

Udmeldelse af klubben, skal tilstiles formanden skriftligt, senest den 31. december.

§8.Regnskab.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter. Der udarbejdes samtidig en balance indeholdende foreningens aktiver og passiver.

Klubbens midler indsættes på klubbens bank/giro konto.

Bestyrelsen kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret, herunder bilag og kassebog.

Alle bilag underskrives af kassereren og formanden. I formandens fravær, underskrives bilag af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

Årsregnskabet med bestyrelsens og revisors påtegning skal være fremlagt hos foreningens kasserer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§9.Klubbens opløsning.

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter reglerne for vedtægtsændringer.

Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen, til hvilke almennyttige formål, klubbens midler skal tildeles.

Vedtaget på generalforsamlingen d.28/3-2001.

 

Persondatabeskyttelse:

Aarhuus Nimbus Klub lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefon/mobil og e-mail. Normalt får vi alle disse oplysninger fra medlemmet selv.

Oplysninger om medlemmet opbevares for opfyldelse af formålsparagraffen*, herunder til distribution af medlemsmagasin og mulighed for medlemsfordele. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som ikke er direkte relaterede til Aarhuus Nimbus Klubs formål.

Når et medlem ønsker at blive udmeldt, slettes medlemmet permanent. Sker udmeldelsen på grund af manglende betaling af opkrævet kontingent, udmeldes man, og alle data slettes.

Ved henvendelse til Aarhuus Nimbus Klub kan et medlem til enhver tid på oplyst, hvilke informationer Aarhuus Nimbus Klub har registreret om vedkommende.

* Formålet er, gennem kammeratligt samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsaktiviteter og fælles køreture, ikke mindst for den yngre del af befolkningen, vores børn og unge, at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel "Nimbus", samt at sikre, at den Danske motorcykel "Nimbus" nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet.

Datalækage:

Skulle det ske, at Aarhuus Nimbus Klubs medlemsdatabase udsættes for et hackerangreb, eller Aarhuus Nimbus Klub på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der inden for 72 timer, fra kendskab er opnået, blive sendt information til Datatilsynet. Der vil desuden blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdet skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Aarhuus Nimbus Klub vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Rettigheder:

Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk og lignende udformet af Aarhuus Nimbus Klub eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører Aarhuus Nimbus Klub. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra Aarhuus Nimbus Klub.

 

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2019