REFERATER

2024

Se tidligere referater her: Tidligere referater


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 123

Afbud fra: Finn

1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Godkendt.

Punkt 2. – Konstituering af bestyrelsen. Vi fortsætter som hidtil – dvs. fmd Henrik, næstfmd Sune, kasserer Per, aktivitetsudvalg Bjarne, Finn og Martin samt sekretær Jan.

Punkt 3. – Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen. Henrik bemærkede at der er god aktivitet på værkstedet og i klubben generelt. Evaluering af generalforsamlingen – positivt og med godt fremmøde. DNT årstræf på Ærø 2024 er nu på plads. Fint forløb omkring projektet med Rømø-raceren og godt at mikrofonen fandt anvendelse. Otto har tilbudt ANK at klubben kunne sælge hans Nimbus-årgang medio 1950. Otto skal have kr 50.000,- for cyklen. Alt derover tilbyder han kan tilfalde klubben.

Sune kunne berette at klubben har fået en ny annoncør, firmaet OVAX v/ Lars Hvitved, der sælger flag og flagstænger. OVAX vil også kunne være behjælpelig med flag og flagstænger til klubben. Sune forfølger og melder tilbage med muligheder og økonomi.

Punkt 4. – Aktuel status på forår / sommerprogram.

Der kom flere aktivitetsforslag ind på Generalforsamlingen herunder garagebesøg. Derudover er der fortsat aktivitetsforslag fra 2023, der ikke er gennemført endnu. Der er sæsonstart d. 14. april 2024 og det sker i år i samarbejde med Skanderborg Nimbus Klub.

Programmet blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben. Hold øje aktiviteterne dér.

Punkt 5. – Rømøracer og værkstedsaftener fremover i 2024. Rømøraceren er nu tilmeldt årets løb lørdag den 17. august 2024 og vi forventer svar på optagelse ultimo marts.

Punkt 6. – Klubbens aktuelle økonomi. Per her den 7/2 rykket 7 medlemmer for manglende betaling, én har meldt sig ud, én mangler fortsat og resten har betalt efter rykkeren.

Kassebeholdning 811,- kr. Driftskonto 122.750,25 kr.

Etableringskonto 17.713,01 kr. Medlemmer 123

Boksen (MobilePay) 170,- kr.

Per undersøger mulighederne for at øge afkastet af hele eller dele af saldo på drifts- og etableringskonto.

Punkt 7. – Eventuelt.

Varelager af Bell-Add additiver forsøges afsat på tilbud – Sune skriver rundt.

Næste møde: 21. maj 2024 kl 19:00

Møderækkefølgen er herefter: Bjarne, Martin, Finn, Henrik, Sune, Per, Jan

Vel mødt

Henrik


Retur til forsiden

 

 

Referat af Aarhuus Nimbus Klubs 28. ordinære generalforsamling mandag d. 25. januar 2024, kl. 19.30, Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der deltog 46 personer – alle tilmeldte.

Formand Henrik Lahn Hansen bød velkommen til de fremmødte og glædede sig over opbakningen. På vegne af bestyrelsen foreslog han herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Dan blev valgt under applaus. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Der var ikke bemærkninger hertil fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Bestyrelsen havde foreslået Jan Wulff, der blev valgt.

3. Valg af to stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 113, december 2023, og de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd. Henrik gennemgik de enkelte punkter ud fra den fyldige beretning.

Aktivitetsudvalget bestående af Bjarne, Finn, Martin, der alle på skift gennemgik aktiviteterne herunder bl.a.:

Nytårsdag – vejret var OK men koldt, besøg hos DNT museet i Horsens, tur til Grenaa Motor, garagebesøg hos Frank Herbsleb, Wedelslund den 5. juni 2024 hvor Sune fra museet i Horsens havde hentet Nimbusen med kanon på sidevognen, garagebesøg hos Anette og Martin, DNT træf i Aalborg i uge 31, Birkebakken, tur til Sondrup bakker, solnedgangstur til Moesgaard, d. 24. september : sidste tur på året : ’kom på hvad du har’ – destination DNT Nimbus museet i Horsens.

Finn supplerede med at fortælle lidt om pigeaftenerne og klubaftenerne og derefter sluttede Bjarne af med at fortælle om temaaftener om bla. fremtidsfuldmagt som Hanna havde fortalt om. Hanna og Brian fortalte om deres ferie Svalbard. Sune om BMW-tur til Berlin og whisky-smagning i klubben. Opfordring fra Bjarne til medlemmerne om at komme med idéer.

Sune : 2. ladefund – model 1953 færdiggjort og ved salget fik klubben tilmed endnu et nyt medlem.

Brian: fortalte lidt om Rømø-raceren og henviste til punkt 7 ’indkomne forslag’ hvor Frank Herbsleb og Brian S ville komme nærmere ind på Rømø-racet og Rømø-raceren.

Sune fortalte efterfølgende om DNTs årstræf i Aalborg arrangeret af en forholdsvis ny klub. De ville kunne lære noget af ANKs svenske kolonnekørsel fortalte han. Teltet holdt, toiletforholdene og forplejningen var i orden men vejret kunne fint have været bedre. Sune modtog iøvrigt DNTs venskabspokal på træffet – velfortjent.

Så fik formand Henrik atter ordet og nævnte 4 punkter fra statistikken. Tallene er gennemsnitlige over en periode på 10 år: medlemstal i snit 121/år, akiviteter i snit 54/år, deltagere i snit pr. aktivitet 18/år, deltagelse på Nimbus 257/år.

De sidste fem år har vi kunnet se et større fald i deltagelse på Nimbussen. Dette skyldes nok den relative høje gennemsnitsalder i klubben.

Henrik rettede også en tak til Brian for arbejdet med bladet samt til Dan som redaktør senest – tidligere som formand og næstformand. Ole Thykjær afløser Dan på posten som redaktør på bladet. Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til medlemmerne for god opbakning.

Dan fortalte om bladet (4 numre) og den kendsgerning at bladet ikke bestod, hvis det ikke var for Brian. Dan var rigtig glad for at der var fundet en ny redaktør, da han på det seneste havde fundet det svært at finde energien til arbejdsindsatsen. Tak til Sten Weidinger som teknisk medarbejder på bladet. Dan besluttede sig i sommer som 77-årig for at ændre titel fra yder til nyder og havde efter valget af den nye redaktør nu afviklet alle sine tillidshverv.

Herefter blev beretningen indeholdende bestyrelsens accept af projekt Rømø-racer godkendt med applaus og vedlægges som bilag 1.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Kasserer, Per Tage Hansen, gennemgik detaljeret årets regnskab (bilag 2) og kunne oplyse at klubben havde 123 medlemmer pr. 31. december 2023. OK har fordoblet sit tilskud til klubben. Som noget nyt fik klubben ikke mindre end ca. 14 kr i renter i 2023. Under applaus blev regnskabet vedtaget af generalforsamlingen. Ladefundene er nu nedskrevet til en værdi af nul. Evt. fremtidigt salg af disse vil blive indtægtsført over driften.

Rømø-raceren er optaget som et aktiv til kr 20.000,-.

Herefter blev budgettet (bilag 3) gennemgået. Per budgetterer med 120 medlemmer og et overskud på kr. 14.250,- for 2024.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet og budgettet og de blev besvaret af såvel Per som Dan (der havde været involveret i stiftelsen af etableringskonto, som der var spørgsmål til). Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2025) samt betalingsfrist.

På vegne af bestyrelsen fremsatte Per ønske om at fastholde kontingentet for 2025 til kr 400,- med betalingsfrist d. 15. januar 2025. Efter at generalforsamlingen havde sikret sig at den 15. januar 2025 vitterligt var en bankdag blev begge dele godkendt under applaus.

7. Eventuelle indkomne forslag.

Brian fortalte om økonomien bag Rømø-raceren og den kendsgerning at den var blevet ca. 5.000,- kr dyrere end forventet. Brian fortalte om historien bag Rømø-raceren, donationen ved Dan Kristensens salg af den til klubben for kun 1,- kr samt de forskellige Nimbusser, der undervejs var blevet anvendt som donor-cykler til den. Frank fortalte herefter om selve Rømø-racet, historien bag det fra år 1919 op til i dag – med pausen fra 1924 – 2016. Der var spørgsmål fra forsamlingen: Hvem skal køre den? I 2024 Frank eller Brian. Hvor stor er sandsynligheden for at den opnår deltagelse på Rømø-Race? Det vides ikke, men der bliver gjort anstrengelser, for at højne chancerne. Hvornår er Rømø-Race egentlig? Det vides ikke. Generalforsamlingen stemte for forslaget om at lade projekt Rømø-Raceren fortsætte. (Det korrekte navn for Rømø Race er i øvrigt Rømø Motor Festival : romomotorfestival.dk).

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var:

Martin Møller Hansen. Modtager genvalg. Valgt.

Bjarne Kristensen. Modtager genvalg. Valgt

Sune Nielsen. Modtager genvalg. Valgt

Henrik Hansen. Modtager genvalg. Valgt

8b. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg var:

Karsten Højgård Jensen. Modtager ikke genvalg.

Torben Pilsgaard Hansen. Modtager genvalg. Valgt.

Jacob Jacobsen. Valgt

8c. Valg af revisor, på valg var:

Anette Rasmussen. Modtager genvalg. Valgt.

8d. Valg af revisorsuppleant, på valg var:

Torkil Würtz. Modtager genvalg. Valgt.

9. Eventuelt.

Marianne synes vi skulle takke formand Henrik Hansen for hans store arbejde for klubben.

Bjarne fortalte bl.a. om at ANK havde fået en henvendelse fra Aarhus Kræmmermarked. Han ville høre om der var nogle interesserede blandt medlemmerne. Det var der – hold derfor øje med Nyhedsgruppen mv.

Dan fortalte om en henvendelse fra Knud Jørgensen. Billede fra en fyr i Canada – 100-års udstilling på DNT-museet i Horsens. Henvendelse via Industrimuseet – så måske opstår Børges og Dans Høvding som legetøjsmodel i Canada, som Canadieren tænkte at sætte i produktion.

Sune Nielsen fortalte om ny udstilling i DNT-museet i Horsens pr Skærtorsdag. Den kommende weekend deltager Ole Kristensen, Brian Sørensen og Sune Nielsen på Motorshow 2024 : en udstilling i Herning.

Ole fortalte at DNT havde lånt en Civilforsvars-Nimbus fra en ældre gut i København betingelse: den skulle tilbage hvis han døde, for han skulle køres til graven på den.

Dan takkede for en generalforsaming afholdt i god ro og orden.

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat: ………………………………………

Dan Zachariassen


REFERATER

2023


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag d. 13. november 2023 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 122


Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat.

Godkendt.

Punkt 2. – Nyt fra formanden.

Intro-folder er nu lavet og ligger i klublokalet. Sune tager nogle med til DNT-museet i Horsens ligesom Per vedlægger folderen i brev til nye medlemmer. Dan Zachariassen holder som redaktør og Ole Thykær tager over.

Punkt 3. – Aktuel status på vinter / forårsprogram.

Henvendelse vedr. Aarhus Kræmmermarked om deltagelse. Finn tager kontakt til afsender og følger op i bestyrelsen. Programmet blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben.

Punkt 4. – Rømøracer.

Der er indtil videre angiveligt brugt 6.925,- kr. på Rømøraceren. Der er afsat 7.000,- kr. til projektet i alt. Det er positivt at se opbakningen til projektet og opbygningen af Rømøraceren, der planmæssigt tager form.

Punkt 5. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning 811,00 kr. Driftskonto 97.723,71 kr.

Etableringskonto 18.209,16 kr. Medlemmer 124

Punkt 6. – Eventuelt.

Der blev diskuteret løst om emner af forskellig vigtighed, men fælles for alle gjaldt at de var udenfor beslutning.

Møderækkefølgen er herefter: Per, Jan, Bjarne, Martin, Finn, Henrik, Sune

Vel mødt

Henrik


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 121

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. – Godkendt.

Punkt 2. – Nyt fra formanden.

DNT-træf netop overstået – nyt telt fungerer rigtigt fint. Henrik kunne godt tænke sig at udvide teltet med to sider mere og tilbud accepteret. Ærø er målet næste år. Henrik var blevet ringet op af Anders Lysholt/DR Vejret, der ønskede at skrive lidt om vejret set fra en motorcykelklubs perspektiv.

Punkt 3. – Aktuel status på efterår / vinterprogram.

Program til og med september er fastlagt. Programmerne blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben, når de foreligger.

Punkt 4. – Ny introfolder.

Den nye introfolder blev sendt rundt og budget og oplag afstemmes senere basis tilbud fra trykkeri.

Punkt 5. – Rømøracer.

Besvarelsen fra Brian Sørensen og Frank Herbsleb blev gennemgået og efter overvejelser blev det aftalt at give grønt lys fra bestyrelsen til det foreliggende projekt – således som det er beskrevet i sin form og helhed og under et max budgetbeløb på kr 7.000,- for at bringe Nimbus’en til Rømø Race 2024. Dele taget fra klubbens lager registreres (evt. som renoveret) fraført til projekt Rømø Racer.

Punkt 6. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 2.162,50 kr. Driftskonto: 104.262,61 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 121 pt. + 2 på vej ind

Punkt 7. – Eventuelt.

Der blev diskuteret løst om emner af forskellig vigtighed, men fælles for alle gjaldt at de var udenfor beslutning.

Næste møde: mandag den 13. november 2023 kl 19:00 i klublokalet i True.

Møderækkefølgen er herefter: Sune, Per, Jan, Bjarne, Martin, Finn og Henrik

Vel mødt

Henrik


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 120.

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Godkendt

Punkt 2. – Nyt fra formanden. Det seneste udkast til klubbens folder blev diskuteret og Henrik arbejder videre og præsenterer prøvetryk efter fællesmøde mellem Brian, Henrik og trykkeren. Der har fra 1/1 til dato været en fremgang i tilslutning på hele 52%. I snit er det 22 deltagere per aktivitet.

Punkt 3. – Aktuel status på sommer / efterårsprogram. Programmerne blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben, når de foreligger.

Punkt 4. – Salg af Nimbus model 1953. Der skal tages et godt billede og det tager Henrik på sig i samarbejde med Brian. En sondring for lokal salg skal undersøges, inden ekstern annoncering gennemføres. Prisniveau og detaljer for annoncering samt evt. indregistrering blev livligt diskuteret om end en endelig konklusion på beslutning for disse væsentlige detaljer udestår.

Punkt 5. – Lagring af klubbens billedmateriale.

Punkt 6. – Klub mailadresse?

Punkterne blev diskuteret og der er enighed om vigtigheden af at finde den mest optimale løsning til pengene.

Opfølges på kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 7. – Hvad gør vi med restlageret af jubilæumsbogen? Der er ca. 150 stk tilbage og det blev diskuteret og til sidst aftalt at give den i velkomstgave til nye medlemmer. Bogen er at finde på hjemmesiden under ’Merchandise’ og til en start bliver den nedsat dér fra kr 195,- til kr. 75,-.

Punkt 8. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 1.042,50 kr. Driftskonto: 39.117,65 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 120 pt.

Per redegjorde for de forventede udgifter (ca. kr. 32.700,-) resten af året og manede til besindighed fsv. angår yderligere udgifter. Besindigheden blev værdsat og påskønnet af den øvrige bestyrelse og taget ad notam.

Punkt 9. – Eventuelt. Der blev diskuteret løst om emner af forskellig vigtighed men fælles for alle gjaldt at det var udenfor beslutningsområdet.

Næste møde: tirsdag den 22. august 2023 kl 19:00 i klublokalet


Retur til forsiden

 

Mandag d. 30. januar 2023 kl. 19.30, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 119.

Afbud: ingen – tillige tilstede bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Godkendt.

Punkt 2. – Konstituering af bestyrelsen. Som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer: Per Tage Hansen Sekretær: Jan Wulff

Arrangementer/aktivitetskalender: Martin Møller Hansen og Bjarne Kristensen

Finn Elbek Nielsen


Punkt 3. – Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen. Henrik tager fat i Tivoli Friheden for at høre nærmere mht. kørsel ifm. åbningen og klubbens køretur dér. Mikrofon anvendt men ikke så meget. Der var ingen klager fra nogen over at de ikke at kunne høre noget og det kan skyldes at der ikke var andre arrangementer på samme tid. Brians forslag om deltagelse med klubbens racer i Rømø Motor Festival-arrangementet blev diskuteret og bestyrelsen afdækker de mange spørgsmål, der rejser sig desangående (herunder forsikring, reparationer, ansvar, evt. omk. etc.). Næste generalforsamling blev planlagt til den 24. januar 2024 og Henrik kontakter Terrassen for at reservere lokale etc.

Punkt 4. – Aktuel status på forår/sommerprogram. Forår- og sommerprogram blev gennemgået.

Punkt 5. – Klubbens aktuelle økonomi

Per kunne fortælle at klubben har fået MobilePay – nummeret er: 0038HF

Kassebeholdning: 2.231,50 kr. Driftskonto: 46.888,23 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 121 pt.

Punkt 6. – Eventuelt. Bjarne havde indhentet pris på et banner, da det har vist sig at det ikke er muligt at trykke på klubbens nyindkøbte telt. Per var interesseret i tilbud på klubbens merchandise (tøj mv.). Torben kunne tilføje at han havde gode erfaringer med Sportstrykkeriet, Søren Nymarksvej i Højbjerg hvilket forfølges.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 8. maj 2023.


Referat af  Aarhuus Nimbus Klubs 27. ordinære generalforsamling onsdag d. 25. januar 2023, kl. 19.30, Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der deltog omkring 45 personer.

Formand Henrik Lahn Hansen bød velkommen til de fremmødte og glædede sig over antallet. Herefter foreslog han Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Valget faldt på Dan omtrent samtidig med bifaldet og efterfølgende – uden brug af mikrofon – takkede Dan for valget. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Der var ikke bemærkninger hertil fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Jan Wulff

3. Valg af to stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 109, december 2022, og de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd. Henrik gennemgik de enkelte punkter ud fra den fyldige beretning herunder aflysningen af åbningen af Tivoli Friheden, dog ikke pga. COVID19 men pga. ombygning. Vi håber at direktørens løfte om at vi atter må åbne Tivoli Friheden i 2023 også bakkes op af de relevante beslutningstagere dér. Trods enkelte aflysninger så er klubbens medlemmer mødtes pænt igennem 2022. Restaureringen af 1953-modellen forløber med god opbakning og generelt er værkstedet flittigt benyttigt, ligesom ændringerne i indretningen er blevet taget godt imod.

Aktivitetsudvalget ved Bjarne Kristensen og Martin Møller Hansen gennemgik aktiviteterne det sidste år og Sune bidrog med en opdatering omkring 1953-projektet og berettede om DNT-årstræffet på Sportspladsen i Ry samt det ny-indkøbte telt, der skulle afløse det gamle, der blev ødelagt af vejret.

Henrik gennemgik kort statistik vedr. klubbens aktiviteter samt rettede en rigtig stor tak til Brian Sørensen og Dan Zachariassen for et godt bladarbejde og til Sune Nielsen en stor tak for at holde Nyhedsgruppen og ikke mindst Facebook opdateret. Udover Sune har Bjarne Kristensen og Martin Møller Hansen adgang til FB og hjemmeside. Til sidst takkede Henrik bestyrelsen for et godt samarbejde og rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Peter Malund samt til klubbens medlemmer for det arbejde de gør i klubben samt den opbakning, der er.  

Redaktør Dan Zachariassen berettede om arbejdet i bladudvalget og efterlyste endnu eet medlem til redaktionen for at kunne bibringe ny inspiration og gerne på sigt tage over. Dan rettede også en stor tak til Brian Sørensen for hans arbejde med bladet – ’uden Brian intet blad’ som han sagde.

Til sidst kunne Henrik oplyse at klubaftenerne i juli måned bliver nedlagt grundet manglende opbakning.

Frank Herbsleb bad om ordet og kunne fortælle at det var super fint med fællesturene og de mange skrueaftener. Han var blevet overrasket over hvor mange gode ting, der sker i klubben og ville gerne ’applause’ aktiviteterne i klubben.

Herefter blev beretningen godkendt med applaus og vedlægges som bilag 1.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Kasserer, Per Tage Hansen, gennemgik detaljeret årets regnskab (bilag 2) og kunne oplyse at klubben havde 118 medlemmer pr. 31. december 2022 og at der siden Nytår var kommet to nye medlemmer til. Under applaus blev regnskabet vedtaget af generalforsamlingen. Herefter blev budgettet minutiøst gennemgået og Per pointerede at evt. salg af 1953-modellen var blevet værdisat til 0,- kr – følgelig forventer Per ikke et underskud for 2023, men kan ej heller spå om et evt. overskuds størrelse.

Budget for 2023 gennemgået (bilag 2).

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2024) samt betalingsfrist.

På vegne af bestyrelsen fremsatte Per ønske om at fastsætte kontingentet for 2024 til kr 400,- dvs. en mindre stigning på kr 50,-/medlem. Kontingentstigningen blev diskuteret på generalforsamlingen og blev efterfølgende vedtaget.

7. Eventuelle indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var:

                             Per Tage Hansen. Modtager genvalg. Valgt.

                             Jan Wulff.  Modtager genvalg. Valgt

                             Peter Malund. Modtager ikke genvalg.

                             Bestyrelsen foreslog Finn Elbek, der efterfølgende blev valgt.

8b. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg var:

                             Karsten Højgård Jensen. Valgt.

                             Torben Pilsgaard Hansen. Valgt.

8c. Valg af revisor, på valg var:

Bent Jacob Hessellund. Valgt.

8d. Valg af revisorsuppleant, på valg var:

Torkil Würtz. Valgt.

9. Eventuelt.

Brian havde fremsendt forslag om at Aarhuus Nimbus Klub (ANK) kunne deltage i et kommende Rømø Motor Festival-arrangement (bilag 3) og han fortalte kort omkring raceren og tankerne bag opfordringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde hen imod deltagelse i Rømø Motor Festival-arrangement. Henrik fortalte at idéen ikke var ny, idet han i sine gemmer faktisk havde fundet et notat om et nedsat ’Racing Team’ i Aarhuus Nimbus Klub.

Ole Kristensen kunne berette at DNT har en pulje, hvorfra de kan vælge at tildele ANK et tilskud. På Oles forslag blev der på generalforsamlingen ved håndsrækning tilkendegivet at bestyrelsen godt måtte arbejde videre med dette tiltag og Brians forslag blev derfor taget vel imod af generalforsamlingen.

Sune fortalte om Facebook og det positive ved at Motorhistorisk Samråd (MS) deler ANK-opslag til medlemmer af MS. Det er Sune stolt af og med ham sikkert flere af os.

Per kunne berette om årets fangst af 25-ører og efter generalforsamlingens afslutning blev der holdt auktion over en Nimbus årg. 1937 i miniaturemodel. Auktionen indbragte kr 195,- og den heldige køber blev Kaj, der således kunne gå hjem med en Nimbus under armen om end i miniatureudgave.

Inden auktionen konstaterede Dan at der ikke lod til at være yderligere til punktet eventuelt, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet, idet han takkede for god ro og orden.

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat:                     ………………………………………

Dan Zachariassen 

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2024