REFERATER

2019

Se tidligere referater her: Tidligere referater


Bestyrelsesmøde nr. 103

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 6.maj 2019 kl.19.00, hos Sune

 1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 102 godkendt og underskrevet.

Knud Jørgensen har sendt kommentarer til referat nr.102, vedr. pkt.6, 2. afsnit, som er beskrevet således:

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Bestyrelsen erkender, at afsnittet skulle have haft følgende ordlyd:

1.    De militære tilbehørsgenstande (langt sidestøtteben, refleks, værktøjskasse og kolonnebaglygte) er købt af Danmarks Nimbus Touring/Ole Kristensen.

2.    Kamakselhus m. kamaksel mv. er leveret privat af Knud Jørgensen, og som fuld og endelig afregning herfor har Knud Jørgensen modtaget en sidevognsskærm med delvist defekt sidevognslygte.

2.Nyt fra formanden, herunder evaluering af åbningen af Tivoli Friheden

Der er booket lokale til generalforsamlingen den 29.januar 2020 på restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der er modtaget indbydelse til Open By Night i Hadsten den 29.maj 2019 med Nimbusser og veteranbiler.

Festdag på Trøjborg.

Sune sender til nyhedsgruppen, det er helt frivilligt om man vil deltage.

Der var i onsdags, den 1.maj en del tumult vedr. parkering, det viste sig dog, at det var en storm i et glas vand med misforståelser. Svend har kontaktet Henrik og meddelt, at alt var ok.

Vedr. parkering på de 3 områder udarbejder Wilhelm et oversigtskort.

Åbning af Tivoli Friheden, der deltog 31 maskiner og i alt 42 personer, vi må konstatere, at deltagerantallet er faldende, derfor foreslår Sune, at vi må promovere os noget mere, skrive flere gange til de forskellige Nimbus klubber op til datoen for åbningen. Næste år er det gang nr. 25 vi skal åbne Tivoli Friheden.

Vi startede dog med et godt traktement i True, grillpølser med brød, øl, sodavand og kaffe. Tidligere har alt været gratis, men på dagen bad vi om frivillig betaling på 20,00 kr. det forløb godt, det indbragte godt 600,00 kr.

Ole Kristensen var dagens taler –og hvilken taler. Ole kom langt omkring og han blev behørigt takket med lange klapsalver.

På dagen havde vi besøg af forsikringsagenten fra forsikringsselskabet Aros og der blev indgået 7 forsikringsaftaler.

Jan var forhindret i at deltage fra True, men sluttede sig til os inden indkørsel til Friheden, måske en ide man kunne melde ud til medlemmerne og øvrige klubber.

Vi besluttede at bruge samme rute næste år.

3.Aktuel status for forår / sommerprogram

Hanna kunne meddele, at der har været mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne vedr. det lagte program. Der er dog flere ønsker fra medlemmerne om forslag som ikke er kommet i programmet, måske en god ide, at stillere af forslag, der ikke kom med, får en tilbagemelding.

Onsdag får vi besøg af Caferæserne – som vi besøgte sidste år – i den anledning blev det besluttet, at der serveres grillpølser (Henrik og Peter). Peter opfordrede til, at ankomme på Nimbus.

Vi skal på besøg i Fedtmuleklubben onsdag den 22.maj. Peter forespurgte om der var lavet aftale. Hanna bekræftede.

4.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Per kunne meddele, at vi for tiden kører på dispensation i vort pengeinstitut, da vore vedtægter ikke er i overensstemmelse med reglerne i forhold til de strengere regler i kølvandet på diverse hvidvasksager. Vore vedtægter skal derfor tilrettes og der skal afholdes ekstraordinær Generalforsamling, datoen blev fastsat til onsdag den 7.august kl.19.00 i klubhuset True, samme aften er der pigeaften. Per og Henrik laver forslagene til ændringer.

5.Hvordan kunne vi tænke os Nimbus model 1937 skal sælges?

Vi kan konstatere, at der er interesse for evt. køb blandt vore medlemmer. For tiden kan vi tælle 3 medlemmer. Bestyrelsen melder senere en mindstepris ud, så kan eventuelle interessere give bud på om man vil deltage i en lukket budrunde. Sker der ikke salg til et medlem vil Nimbussen blive udbudt til anden side.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus model 1937

Til dato er der brugt godt og vel 40.000 kr. Der vil komme flere udgifter, hvor meget vides ikke på nuværende tidspunkt. 

7.Persondataforordningen

Per havde på en anden klubs hjemmeside fundet en beskrivelse af en persondataforordning som kan bruges efter omskrivning. Henrik og Per finpudser og sender til Sune som lægger på hjemmesiden.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         900,00 kr.

Driftskonto             14.740,14 kr.

Etableringskonto     18.655,46 kr.

Pt. 119 medlemmer

9.Eventuelt

Peter ønsker et ekstra CEE stik monteret på værkstedet –ved kompressor-, så der ikke skal skiftes stik ved brug af andet elværktøj, der kan dog kun leveres strøm til et stik ad gangen.

Hanna forespurgte om man kunne arrangere en ”Familiedag” hvor bl.a. børnebørn kunne deltage, alle synes det var en god ide, tages op senere.

Næste møde: mandag den 12.august 2019 kl. 19.00 hos Hanna

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af hjemmebagte boller hertil diverse oste samt pålæg, efterfølgende lækre lagkager med dejlig top, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets frue og Sune.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 102

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.februar 2019 kl.19.00, hos Henrik

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Karsten Højgaard Jensen og bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen.

Formanden indledte med: Velkommen, en særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Peter Malund samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 101 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden har været i dialog med forsikringsselskabet Aros –ny forsikringsagent, hvilket ender ud i et nyt møde i denne uge. Der er tale om annoncering for ca. 1.500,00 kr. pr. år, endvidere penge til klubben såfremt der er kontakt mellem medlemmer og selskabet 200,00 kr., såfremt der tegnes forsikring yderligere 300,00 kr.

Brian Sørensen har tegnet forsikring og det skulle gerne indbringe 500,00 kr.

Henrik har kontakt, hvilket må indbringe 200,00 kr.

Vi ønsker halvårlig afregning for besøg og tegning.

Såfremt der er medlemmer, der har haft kontakt og besøg af forsikringsagenten samt eventuel tegning af forsikring bedes man kontakte klubbens kasserer.

Forventelig kommer forsikringsagenten til åbning af Tivoli Friheden.

I forbindelse med generalforsamlingen var der flere emner på banen, bl.a. om erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn hvis man i forvejen har kørekort til solomaskine. Løsningen er, at man kontakter en kørelærer, der så tager en med på køreteknisk anlæg og derefter godkender den pågældende til kørsel med sidevogn, herefter kan der erhverves kørekort.

Henning Rasmussen foreslog, at vi oprettede kørekursus hvert år, et år med solomaskiner og 1 år med sidevognsmaskiner og så fremdeles.

Bestyrelsen besluttede, at der planlægges kørekurser hvert andet år, blandet solo- og sidevognsmaskiner. Peter mente, at der skulle mere kød på kurset med sidevognsmaskiner.

Aldersstatistik, Knud Jørgensen savnede en statistik over aldersfordelingen i klubben i øvrigt sammen med den øvrige statistik.

Bestyrelsen vil gerne efterkomme ønsket, ikke mindst set i lyset af et fremtidigt generationsskifte. Dataforordningen står her lidt i vejen, da man ikke må anvende personfølsomme oplysninger, vi kan imødegå dette ved kun at bede medlemmerne angive navn og alder. Henrik udarbejder forslag.

Dan Kristensen spurgte om opsigelsesfrist på vort lejemål ved Svend i True. Svar kunne ikke gives, men efterfølgende er det konstateret, at det er 3 måneder. Vi afventer foreløbig.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag den 29.januar 2020.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forårsprogram frem til udgangen af marts er på plads, sommerprogrammet skal være på plads i starten af marts måned.

Madpakketure – søndage – 1 tur forår og 1 tur efterår.

Hver anden onsdag er værksted. Pigeaftner, den 1.onsdag i hver måned.

Arrangement på Wedelslund, Grundlovsdag den 5.juni.

Vi drøftede også længden på køreture på onsdage, vi enedes om, at det var maksimalt 50-60 km. Starttidspunkt kl. 19.00, når vi nærmer os midten af september måned bør det være kl.18.30.

Besvarelsen på sedler, der blev uddelt på generalforsamlingen, viser stor interesse for garagebesøg, i den forbindelse besluttede bestyrelsen, at prisen for deltagelse hæves fra 20,00 kr. til 25,00 kr.

-Turforslag: Centralværkstedet, Strøjer Samlingen, med museum i Assens (Fyn).

Genbesøg af morcykelklub i Ryomgård samt værkstedet på Godsbanen.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2019

Statistikken viser, at der har været mange køreture, værkstedet har været flittigt benyttet bl.a. renovering af Nimbus 1937-modellen.

Vi har kørt med beboere fra Fenrishus samt Birkebakken.

Nye tiltag er bl.a. Pigeaftner, den 1. onsdag i hver måned.

Etabling af omdelingsgrupper, til klubbladet, så vi kan spare porto.

Vedr. Motorhistorisk Samfund. Sune har netop sendt materiale til Nyhedsgruppen. På generalforsamlingen stillede Otto Westergaard spørgsmål vedr. udgiften til MhS set i relation til hvad vi fik for pengene. Sune synes ikke at Otto fik et tilbundsgående svar, derfor tager han kontakt til Otto og giver ham et grundigt svar.

Hanna forespurgte om det var ok, at Ole og Brian kom en gang mere og fortalte om turen til Himalaya. Bestyrelsen siger ok.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Pt. kan der ikke oplyses noget budget, da det er første gang vi prøver dette. Der er indtil udgangen af 2018 brugt 19.000 kr. til reservedele plus de 10.000 kr. for erhvervelsen, i alt 29.000 kr. Siden nytår er der hentet forskellige dele, bl.a. er stellet blevet repareret og rettet, der er indkøbt fælge og eger. Der er endnu ikke modtaget faktura.

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Stel, sæder og andre dele færdiggøres så hurtigt som muligt og afleveres til maler, prisen ved maler andrager 3.000-5.000 kr.

Når tingene er afleveret til maler laves der et overslag over totale omkostninger.

7.Dataforordningen

Persondataforordningen

-Klubben har modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig.

Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

Hvem holder styr på oplysningerne

Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne vedr. nye medlemmer, men

Medlemmer i klubben før dette trådte i kraft skal tilkendegive/give accept på, hvilke oplysninger vi må bruge i klubben.

Oplysningerne på de enkelte medlemmer skal opbevares på en server hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Et system kunne være One Note.

Henrik, Sune og Per arbejder videre med emnet.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.070,00 kr.

Driftskonto               33.444,17 kr.

Etableringskonto       17.892,64 kr.

Pt. 121 medlemmer, 9 i restance  

9.Eventuelt

Klubbens vedtægter skal gennemgås, bl.a. mangler der en paragraf vedr. tegningsret, endvidere skal der en ændring vedr. regnskab. Wilhelm udarbejder forslag.

Næste møde: mandag den 6.maj 2019 kl. 19.00 hos Sune

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af Amuse Bouche med lækkert indhold, efterfølgende marengs lagkage med mokka og flødeskum, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets herre og Peter

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

23.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23.januar 2019, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der var fremmødt i alt 53 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for Bent Olesen, der gik bort i december måned 2018.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen blev valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, trods problemer med trykning af bladet. Bladet skulle have været trykt og klar til pakning d. 5. december hvor der normalt er mange til stede i klublokalet, men blev først klar til den 12. som grundet langsom postgang var absolut sidste frist for forsendelse med post.

Det lykkedes at få afleveret og sendt til alle i tide. De sidste blev håndomdelt den 19.

Dan gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen og afholdelse af klubbens generalforsamling og konstaterede at alt var i orden, ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Wilhelm Krogsdal blev valgt som referent.

3. Valg af to stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i vores klubblad, december måned 2018, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Brian Sørensen supplerede vedr. det afholdte kørekursus ved Leo Sørensen, burde afholdes hvert eller hvert andet år, så førerne bliver mere sikre kører. Der er også stor forskel på kørsel med sidevogne, om det er med eller uden bremse på sidevognen.

Vedr. erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn. Sune Nielsen kunne berette, at man skal tage kontakt til en kørelærer som så tager en med på køreteknisk anlæg og attesterer at den pågældende fører er ok, herefter kan der udstedes kørekort til kørsel med sidevogn.

Brian Sørensen var af den opfattelse, at man sikkert kunne klare det ved os selv såfremt der var flere der var interesserede i at erhverve kørekort til kørsel med sidevogn.

Henning Rasmussen foreslog, at der kunne laves kørekursus skiftevis med solomaskiner og sidevognsmaskiner

Knud Jørgensen efterlyste en ”aldersprofil” vedr. den udarbejdede statistik.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren, da bestyrelsens beretning var så fyldig, han havde ikke noget at tilføje.

Bestyrelsen beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, Brian Sørensen ønskede oplyst hvad 1937-modellen har kostet indtil nu, Per T Hansen oplyste prisen 29.000,00 kr.

Reservedele frem til udgangen af december 2018 beløber sig til 19.000 kr. hertil skal lægges 10.000 kr. 1/3 af de 30.000 kr. vi betalte for de 3 Nimbusser mv. Brian Sørensen spurgte om priser på de resterende ting til 1937 modellen.

Sune Nielsen supplerede, vi har endnu ikke en endelig pris, lakeringen beløber sig til ca. 5.000 kr. stellet er repareret/rettet op, og der er indkøbt forskellige ting, bl.a. fælge, eger, hjullejer, kamakselhus ikke ok endnu.

Salget, når den er færdig skal ske til markedspris, håber på salg internt i klubben, markedsprisen skal være for en flot Nimbus.

Henrik oplyste, at men fremover ikke ville bringe så meget fra MhS i beretningen, men i stedet henvise til samrådets hjemmeside.

Sune Nielsen sender nyhedsbreve fra MhS til nyhedsgruppen.

Otto Westergaard forespurgte, hvorfor klubben skal betale 2.845,00 kr. for en eller to nyheder fra Motor Historisk Samråd pr. år, når vi kan finde det interessante på deres hjemmeside.

Dan Zachariassen forklarede, at MhS laver politisk lobbyarbejde/hjælp i forhold til Folketing og ministerier, noget der er rigtig meget brug for, i en tid, hvor der fokuseres b.l.a på miljø.

Knud Jørgensen tilføjede, at øjeblikket er en af de sager som MhS arbejder med, er at få Nimbus flyttet fra listen over store motorcykler, hvor den fejlagtigt er placeret. I dag i dag er det sådan, at ingen unge under 24 år må køre Nimbus og det kan man forhåbentlig få ændret.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Budget fremlagt til orientering og vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2020) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at det årlige kontingent stiger med 50,00 kr. til 350,00kr. Seneste regulering var i 2015.

Kontingentforhøjelse på 50,00 kr. pr. år, vi forventer at klubbladet giver mindre underskud, flere annoncer, portobesparelser ved etablering af omdelingsgrupper, Henrik er i gang med en ny annoncør. Vi kan muligvis forvente en huslejestigning, men vi ved ikke om det sker.

Nye ting vi ved er: Nye – bankgebyrer. Klubben er pålagt at oprette CVR nummer, ligesom øvrige foreninger i Danmark, det vil koste ca. 2.000 kr. pr. år.

Hans Halvorsen ønskede oplyst om kontingentet var for 2019. Per T Hansen svarede det er for 2020, men at det er udfaktureret i 2019, derfor står beløbet som tilgodehavende i regnskabet.

Kontingentstigningen på 50,00 kr. enstemmigt vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er senest den 15.januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Per T Hansen             modtager genvalg

Jan Wulff                   modtager genvalg

Lars Dahl Sørensen    modtager ikke genvalg

Til erstatning for Lars Dahl Sørensen foreslog bestyrelsen Peter Malund, da der ikke var modkandidater til de 3 personer blev alle enstemmigt valgt.

8b: Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Karsten Højgård Jensen   modtager genvalg

Henning Rasmussen        modtager ikke genvalg

Til erstatning for Henning Rasmussen foreslog bestyrelsen Torben Pilsgaard Hansen, da der ikke var modkandidater blev begge enstemmigt valgt.

Karsten Højgård Jensen som 1. suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant.

8c. Valg af revisor.

På valg er Bent Jakob Hessellund, modtager genvalg.

Bent Jakob Hessellund valgt.

8d Valg af revisorsuppleant.

På valg er Torkil Würtz, modtager genvalg.

Torkil Würtz valgt.

9. Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages).

Dan Kristensen udtalte, tak for en god generalforsamling, tak for god mad og forespurgte om opsigelsesvarsel på vort lejemål i True, bestyrelsen undersøger.

Brian Sørensen kommenterede, det skal klares ved de næste forhandlinger med ejeren.

Per T Hansen kunne oplyse, at alle stort set har betalt kontingent til tiden, der mangler pt. betaling fra 10 medlemmer.

Så var der auktion over den absolutte sidste blå kasket med logoet Aarhuus Nimbus Klub, der var mange bud og hammerslaget lød på 265,00 kr.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

                                          Dan Zachariassen


Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2019